(18.10 hodin)

(pokračuje Petr)

§ 37 odst. 2 zní: Oprávnění podle odst. 1 písm. a) mají též zaměstnanci referenční laboratoře přírodních léčivých zdrojů při výkonu činnosti podle § 38 odst. 1 písm. a) a b) a odstavce 2 písm. a), c), e), a osoby pověřené ministerstvem vyhledáváním a průzkumem přirozeně se vyskytujících zdrojů minerálních vod, plynů a peloidů.

V § 42 odst. 4 se slovo "povolení" nahrazuje slovy "dříve vydaná povolení".

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane kolego. Slovo má paní poslankyně Jirousová, připraví se pan poslanec Maštálka.

 

Poslankyně Taťána Jirousová: Vážené kolegyně, vážení kolegové, doporučuji v § 2 odst. 1 doplnit za poslední větu "v případě minerální vody pro léčebné využití se rozumí přirozeně se vyskytující podzemní voda původní čistoty s obsahem rozpuštěných pevných látek nejméně 1 gram na litr nebo s obsahem nejméně 1 gram na litr rozpuštěného oxidu uhličitého, nebo s obsahem jiného pro zdraví významného chemického prvku, nebo která má u vývěru přirozenou teplotu vyšší než 20 stupňů nebo radioaktivitu radonu nad 1,5 kilobecquerel na litr.

Zdůvodnění. Souhlasím s obsahem usnesení výboru pro sociální politiku a zdravotnictví, protože hlavní výhrady, které jsem v prvním čtení měla, byly zohledněny, ale domnívám se, že by minerální voda pro léčebné účely měla být nějak odlišena, měla by být přesně definována nejen podzákonnou normou, ale i v samotném zákoně.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, paní kolegyně. Slovo má pan poslanec Maštálka.

 

Poslanec Jiří Maštálka: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, chtěl bych podat pozměňovací návrh, který bude poněkud rozsáhlejší, za což se omlouvám. Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je dát do souladu zájmy České republiky a směrnici Rady č. 80/777.

V § 34 předkládaného tisku se v písm. c) za slovo "republiky" doplňují slova: "a certifikáty pro přírodní minerální vody ze zdrojů mimo území České republiky pro potřeby jejich dovozu, pokud mezinárodní smlouva nestanoví jinak."

Za § 34 se vkládá nový § 35, který zní: § 35

(1) Ministerstvo pro potřeby vývozu přírodní minerální vody ze zdrojů osvědčených podle tohoto zákona vydá na základě žádosti vývozce certifikát, jímž pro potřeby vývozu do členských států Evropské unie potvrdí, že tento výtěžek splňuje požadavky právních předpisů Evropského společenství, kladené na přírodní minerální vodu, popřípadě při vývozu do ostatních zemí, že výtěžek je přírodní minerální vodou.

(2) Ministerstvo může vydat pro potřeby dovozu přírodní minerální vody na základě žádosti dovozce přírodní minerální vody certifikát o tom, že výtěžek získaný ze zdroje v zemi, která není členským státem Evropské unie, je přírodní minerální vodou, a to za předpokladu, že příslušný orgán této země uznal, osvědčil, tento výtěžek za přírodní minerální vodu a že z tohoto uznání, osvědčení, je patrné, že voda splňuje požadavky právních předpisů Evropského společenství, kladené na výtěžky ze zdroje přírodní minerální vody.

(3) Ministerstvo vydá certifikát podle odstavce 1 nebo 2, nebo žádost zamítne do 90 dnů ode dne jejího obdržení. Jestliže žádost neobsahuje dostatečné informace a doklady potřebné k vydání tohoto certifikátu, vrátí ji ministerstvo k doplnění. Doba, po kterou vývozce nebo dovozce žádost doplňuje, se nezapočítává do lhůty pro vydání certifikátu. Ministerstvo vydá certifikát podle odstavce 2 na dobu nejdéle 5 let. Náležitosti žádosti o certifikát může ministerstvo stanovit vyhláškou.

(4) Certifikát vydaný podle odstavce 1 nebo 2 se netýká náležitostí přírodní minerální vody jako potraviny vymezené zvláštními právními předpisy. V odstavci 1 a 2 není dotčena působnost jiných orgánů České republiky

a) vydat osvědčení nebo jiné vyjádření o tom, že přírodní minerální voda jako potravina splňuje požadavky právních předpisů České republiky nebo Evropského společenství,

b) pozastavit nebo zakázat vývoz nebo dovoz přírodní minerální vody jako potraviny.

(5) Odstavec 1 v části týkající se vývozu do členských států Evropské unie pozbývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky do Evropské unie platnost(?).

Zdůvodnění. Odstavec 1 navrhovaného paragrafu reaguje na článek 1 směrnice, který mimo jiné vymezuje, že vody získané na území třetí země, to je země, která není členským státem Evropské unie, mohou být uznány v členské zemi Evropské unie za předpokladu, že příslušný orgán třetí země k tomuto účelu patřičným způsobem tyto vody osvědčí. Navrhuje se, aby orgánem příslušným k tomuto osvědčení bylo Ministerstvo zdravotnictví. Vzhledem k tomu, že zákon pojem osvědčení používá v jiných vazbách, jsou v ustanovení použity synonymní pojmy. Zároveň ustanovení zohledňuje tu skutečnost, že přírodní minerální vody bude třeba certifikovat i pro potřeby jejich vývozu mimo členské státy Evropské unie.

V odstavci 2 reaguje na článek 1 směrnice, který dále vymezuje, že příslušný orgán členské země Evropské unie za stanovených podmínek osvědčí či uzná vody dovážené ze třetí země. Opět se navrhuje, aby orgánem příslušným k tomuto osvědčení nebo certifikaci bylo Ministerstvo zdravotnictví. Ustanovení je z hlediska věcné potřeby certifikovat pro Českou republiku tyto vody bez ohledu na vstup do Evropské unie formulováno tak, aby bylo aplikovatelné již nyní.

Odstavec 3 stanoví minimální režim pro vydání certifikátů.

Odstavec 4 vymezuje vztah tohoto zákona, to je věcný rozsah certifikátů vydávaných podle § 36 k oprávnění dalších orgánů České republiky, neboť přírodní minerální vodu je nutno posuzovat též v rámci náležitostí stanovených zákonem o potravinách.

Odstavec 5 navrhovaného pozměňovacího návrhu vymezuje účinnost dotčeného ustanovení v návaznosti na vstup České republiky do Evropské unie.

Další pozměňovací návrh: dosavadní § 35 - § 50 se označí jako § 36 - § 51.

Další pozměňovací návrh: do § 44 se vkládá nový odstavec 2, který zní: Ministerstvo může stanovit vyhláškou náležitosti žádostí o certifikáty.

V § 44 se dosavadní odstavce 2 a 3 označí jako odstavce 3 a 4.

Zdůvodnění. Body 3 a 5 jsou legislativně technickou úpravou, které navazují na doplnění návrhu zákona o nový § 35.

V návrhu výše uvedených pozměňovacích návrhů není zohledněn článek 10 směrnice, zakotvující pro členské země Evropské unie ohlašovací povinnost, neboť tento článek se týká potravinových produktů, a tedy problematiky, která není předmětem úpravy lázeňského zákona.

Pozměňovací návrhy předávám zpravodaji v písemné podobě.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Ptám se, kdo další se hlásí do podrobné rozpravy. Pan kolega Tomíček.

 

Poslanec Rudolf Tomíček: Děkuji, pane předsedající. Mám jen jeden poměrně drobný pozměňovací návrh, a to v § 19 odst. 1 nahradit tam uvedená slova "zřídelní technik" slovy "balneotechnik".

***
Přihlásit/registrovat se do ISP