(18.20 hodin)

(pokračuje Tomíček)

Zdůvodnění je takové: Jak již bylo diskutováno, tento zákon se týká zřídel a míst a mezi zřídly je uvedena i těžba rašeliny. Zde právě mám ten rozpor, že se nějak podvědomě vzpírám, aby člověk, který řídí těžbu rašeliny, se nazýval zřídelním technikem. Navrhuji proto tento neutrální návrh tak, jak jsem ho přednesl. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Další přihlášku nevidím. Podrobnou rozpravu končím a tím končím i druhé čtení tohoto návrhu.

Děkuji panu ministrovi, panu zpravodajovi.

 

Dalším bodem je

 

6.
Vládní návrh zákona o ochraně hospodářské soutěže
/sněmovní tisk 704/ - druhé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh uvede místopředseda vlády Pavel Rychetský.

 

Místopředseda vlády ČR Pavel Rychetský: Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, předkládám do druhého čtení sněmovní tisk č. 704, návrh zákona o ochraně hospodářské soutěže, který má nahradit dosavadní zákon č. 63/1991 Sb., naposled novelizovaný v roce 1993.

Novela, která byla připravena zhruba před rokem, nebyla přijata Parlamentem České republiky. Přitom dosavadní právní úprava této i z evropského hlediska nesmírně významné problematiky není za současného stavu rozvoje ekonomických vztahů dostačující a také nebyla v některých otázkách kompatibilní s právem Evropských společenství, a přitom úprava je naléhavě potřeba, a proto byl původně uvažovaný termín předložení až koncem roku 2000 stanoven na 30. 6. 2000, a dnes jsme se s osnovou zákona dopracovali do druhého čtení.

Návrh zákona je koncipován jako zrcadlová úprava soutěžního práva v EU. Obsahuje

1. úpravu zákazu dohod a ujednání, které neruší hospodářskou soutěž,

2. úpravu zákazu zneužití dominantního postavení, která žádné výjimky neumožňuje,

3. úpravu podmínek pro spojování podniků, která v navrženém znění reflektuje příslušné nařízení EU v těch podrobnostech, které jsou z hlediska posuzování přípustnosti fúzí a jiných forem spojení nezbytně nutné,

4. návrh odstraňuje dosavadní rozpor s právem ES v otázce podmínky zavinění při ukládání pokut,

5. obsahuje některé zvláštní úpravy týkající se řízení.

Nedílnou součástí zákona bude soubor osmi prováděcích vyhlášek k dohodám omezujícím soutěž, zpracovaných rovněž po vzoru komunitární legislativy, které obsahují výjimky pro určité skupiny dohod, tzv. blokové výjimky, v nichž jsou stanoveny podmínky a předpoklady, za nichž je jinak zakázaná dohoda samotnou vyhláškou vyňata ze zákazu. Podnikatelé již nebudou muset, jak tomu bylo až dosud, v každém jednotlivém případě žádat o individuální výjimku, jestliže své dohody o spolupráci upraví v souladu s příslušnou vyhláškou.

Oproti dosavadnímu a dnes již potřebám ekonomiky státu neodpovídajícímu zákonu obsahuje návrh řadu doplnění nezbytných z hlediska zajištění jeho kompatibility s právem EU jako výslovná úprava způsobu aplikace zákona na veřejně prospěšné podniky, poskytující služby obecného hospodářského zájmu nebo jasné vymezení dohod, které nemají citelný dopad na hospodářskou soutěž, a tudíž zákonu nepodléhají, nebo podrobných podmínek pro povolování fúzí, kde je dnes platná úprava naprosto nedostatečná i z hlediska aplikace obchodního zákoníku a zákona o cenných papírech.

Transparentnosti soutěžních vztahů na trhu České republiky slouží zavedení kartelového rejstříku. Za významnou je třeba pokládat i novou úpravu účastníků řízení, kde se uplatňuje i možnost, aby účastníkem řízení byly na svou žádost i subjekty, které mohou být výsledkem konkrétního řízení dotčeny.

Návrh zákona byl projednán v hospodářském výboru a ve výboru pro evropskou integraci, které přijaly některá doporučení na úpravu znění zákona a doporučily konsolidovaný text k projednání a schválení. Většinu těchto pozměňovacích návrhů, např. doplnění definice o relevantním trhu anebo úpravy trhových hranic, mohu jménem předkladatele podpořit, ale o tom až při hlasování ve třetím čtení.

Pro tuto chvíli děkuji oběma výborům za věcný přístup k osnově a vás, dámy a pánové, žádám o propuštění návrhu zákona do třetího čtení. Jde totiž o jeden z nejvýznamnějších kroků směrem do EU, jejímž pilířem je rovná a poctivá hospodářská soutěž.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane místopředsedo. Tento návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání hospodářskému výboru. Návrh iniciativně projednal také výbor pro evropskou integraci. Usnesení výboru byla rozdána jako sněmovní tisky 704/1 až 704/3. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj hospodářského výboru pan kolega Jaroslav Plachý.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, hospodářský výbor projednal vládní návrh zákona o ochraně hospodářské soutěže, tisk 704, na své 51. schůzi konané dne 7. února 2001 a přijal usnesení č. 289, tisk 704/3, ve kterém doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky projednat a schválit vládní návrh zákona s přijatými pozměňovacími návrhy. Dle mého názoru všechny přijaté pozměňovací návrhy jsou pro zákon jednoznačně přínosem. Proto se jako zpravodaj ztotožňuji s usnesením hospodářského výboru a doporučuji sněmovně propustit zákon druhým čtením.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane kolego. Nyní prosím, aby nás o jednání výboru pro evropskou integraci informoval zpravodaj poslanec Břetislav Petr.

 

Poslanec Břetislav Petr: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, výbor pro evropskou integraci projednal zákon o hospodářské soutěži a v podstatě konstatoval několik zásadních věcí.

Za prvé předkladatelé měli při zpracování tohoto zákona vycházet pouze z primárního nebo sekundárního práva, ale v zákonu se objevují některá rozhodnutí Evropského soudu anebo některá doporučení, která byla adresována konkrétním adresátům, a máme za to, že neměla být takto implementována do našeho zákona. Jako příklad bych chtěl uvést definici, co je to dominantní postavení soutěžitele. Je otázkou, jak budeme posuzovat, zda se jedná ještě o přípustnou, nebo nepřípustnou integraci. Tuto by neměl stanovovat zákon, ale o těchto pochybnostech by měl rozhodnout soud.

V původní verzi zákona bylo i několik mnohoznačností, nepřesně nebo neúplně definovaných pojmů, které dávaly možnost, aby úředník mohl na posuzovaný případ uplatnit svůj pohled, místo toho, aby jednoznačně byl veden literou zákona.

Pozměňovacími návrhy, které byly podány jak hospodářským výborem, tak výborem pro evropskou integraci, se podařilo podle mého soudu tyto nedostatky odstranit a předkladatelé zákona s těmito pozměňovacími návrhy vyslovili souhlas. Pro ilustraci bych chtěl uvést, že se jednalo o definici relevantního trhu, tj. trhu shodného, porovnatelného nebo vzájemně zastupitelného zboží, přičemž rozsah tohoto trhu může být dán uskupením několika ulic anebo také geografickými hranicemi ES.

Stejné byly výhrady např. k definici nepřiměřeně nízké ceny. Máme za to, že v některých případech je zákon značně kazuistický a že dává příliš málo možností jak soutěžitelům, tak konečnému spotřebiteli na to, aby plně využil možností společného trhu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP