(18.30 hodin)

(pokračuje Petr)

Značná část je věnována spojování soutěžitelů. Bylo konstatováno i ve výboru pro evropskou integraci, že tato záležitost a tato část je zpracována velmi důsledně a je plně kompatibilní s evropským právem.

Zákon o hospodářské soutěži je z hlediska našeho přibližování Evropskému společenství mimořádně důležitý a v případě přijetí pozměňovacích návrhů hospodářského výboru i návrhu výboru pro evropskou integraci se prakticky stává plně kompatibilním s evropským právem. Proto doporučujeme jeho postoupení do třetího čtení.

Pokud se týká pozměňovacích návrhů, jsou dány sněmovním tiskem 704/2, který vám všem byl předán. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku, a proto ji končím. Zahajuji podrobnou rozpravu, do které se hlásí pan kolega Plachý.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, mám jeden legislativně technický pozměňovací návrh, který nejprve odůvodním. V souvislosti s prováděním šetření úřadu podle § 20 odst. 4 je na návrh hospodářského výboru z tohoto ustanovení vypuštěním slov "jakož i jiné osoby, které k tomu úřad zmocní" zcela správně vyloučena možnost, aby šetření úřadu prováděly osoby, které nejsou pracovníky tohoto orgánu státní správy, neboť není možné, aby orgán státní správy delegoval svou kompetenci svěřenou mu zákonem na někoho dalšího. Stejnou úpravu je však třeba důsledně provést v celém zákoně, tedy také v § 23, v němž se rovněž předpokládá, že činnosti ve věcech ochrany hospodářské soutěže mohou provádět i jiné osoby než pracovníci úřadu, které k tomu úřad pověří. Proto je třeba provést tuto se zástupci Úřadu pro hospodářskou soutěž dohodnutou úpravu:

§ 23 zní: § 23 - Osoba v pracovněprávním nebo jiném vztahu k úřadu, na jehož základě vykonává pro úřad činnost, při níž se dozví skutečnost tvořící předmět obchodního tajemství nebo důvěrnou informaci, je povinna o nich zachovat mlčenlivost, a to i po skončení tohoto vztahu.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Kdo se dále hlásí do rozpravy? Pan kolega Skopal.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Vážení kolegové, vážené kolegyně, dovolte, abych i já dal pozměňovací návrh k tomuto tisku. Navrhuji za stávající § 10 vložit nový § 11 ve znění:

1. Ekonomickou závislostí se pro účely tohoto zákona rozumí takový vztah soutěžitelů, v jehož rámci vyjednávající pozice jednoho ze soutěžitelů, vyplývající z charakteristických znaků uvedených v odst. 2, mu umožňuje vstupovat do smluvního vztahu s ekonomicky závislým soutěžitelem za podstatně výhodnějších podmínek, než by tomu bylo bez takové vyjednávací pozice. Ekonomicky závislým soutěžitelem je soutěžitel, který je nucen přistoupit na nevýhodné obchodní podmínky, neboť nemá možnost volby jiného způsobu nákupu nebo odbytu zboží s obdobným rozsahem plnění za oboustranně vyvážených obchodních podmínek.

2. Ekonomickou závislost soutěžitelů podle odst. 1 Úřad posuzuje především podle velikosti tržního podílu soutěžitele na relevantním trhu, rozsahu vyžadovaného plnění takových obchodních podmínek, které jsou ve zřejmém nepoměru k protiplnění, možnosti volby jiného srovnatelného způsobu odbytu zboží u soutěžitele v postavení dodavatele, míry obecné známosti zvláštního označení zboží soutěžitele v postavení dodavatele, rozsahu prodeje zboží označeného obchodním jménem, logem nebo jiným znakem charakterizujícím soutěžitele v postavení odběratele, míry možné hrozby, narušení hospodářské soutěže v důsledku silného finančního zázemí soutěžitele a dalších podobných ukazatelů.

3. Soutěžitelem se silným finančním zázemím podle odst. 2 se pro účely tohoto zákona rozumí takový soutěžitel, jehož celkový roční obrat nebo celkový roční obrat subjektu, který nad tímto soutěžitelem vykonává přímou nebo nepřímou kontrolu, byl za uplynulé účetní období vyšší než 2 miliardy Kč. Za přímou nebo nepřímou kontrolu se pro posouzení silného finančního zázemí považuje držení podílu soutěžitele ve smyslu § 12 odst. 2 písm. a) tohoto zákona. Za přímou nebo nepřímou kontrolu se pro posouzení silného finančního zázemí nepovažuje držení podílu soutěžitele ve smyslu § 12 odst. 5 tohoto zákona.

4. Zneužívání ekonomické závislosti se zakazuje. Zneužíváním ekonomické závislosti je zejména:

a) přímé nebo nepřímé požadování peněžních nebo nepeněžních plnění za vstup do evidence soutěžitele v postavení odběratele,

b) přímé nebo nepřímé požadování peněžních nebo nepeněžních plnění za zařazení zboží do prodeje soutěžitele v postavení odběratele,

c) přímé nebo nepřímé požadování neodůvodněných peněžních nebo nepeněžních plnění za výhodné umístění zboží v provozovně soutěžitele v postavení odběratele - (v provozovně - odrážka: dle § 17 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, živnostenský zákon, ve znění pozdějších předpisů),

d) neodůvodněné přímé nebo nepřímé požadování dodatečných změn v již uzavřené smlouvě,

e) neodůvodněné přímé nebo nepřímé požadování dodatečných bezplatných služeb k již dohodnutému a uskutečňovanému plnění,

f) přímé nebo nepřímé požadování neodůvodněného příspěvku na úhradu nákladů na propagaci,

g) přímé nebo nepřímé požadování neodůvodněných zvláštních slev a finančních zvýhodnění v souvislosti s otevřením provozovny (odkaz rovněž na § 17 zákona č. 455/1991 Sb.) soutěžitele v postavení odběratele nebo pořádáním jiných prodejních(?) a prodejních akcí soutěžitelem v postavení odběratele,

h) přímé nebo nepřímé požadování prodeje zboží se ztrátou, to je za cenu nižší, než je součet výrobní ceny či nákupní ceny, ceny za dopravu a daně z přidané hodnoty, pokud tato cena není odůvodněna dobou minimální trvanlivosti nebo jiným obdobným důvodem, např. vadou zboží, poškozením obalu nebo sezónním výprodejem,

i) u zboží, které podléhá rychlé zkáze - (odrážka 7: dle § 2 písm. o a p zákona 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů)- dále pokračuje: nebo má podle zvláštního právního předpisu stanovenou časově omezenou minimální dobu trvanlivosti - rovněž odrážka 7 - nebo jehož použitelnost a jakost je biologicky omezena požadováním doby splatnosti kupní ceny předmětu koupě nebo jeho části odběratelem delší než 30 dnů od jeho dodání,

***
Přihlásit/registrovat se do ISP