(18.40 hodin)

(pokračuje Skopal)

j) u zboží, které je předmětem spotřební daně, požadování doby splatnosti kupní ceny odběratelem delší, než je lhůta pro odvod spotřební daně stanovená zvláštním právním předpisem - odrážka 8 - zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů,

k) vyžadování složení trvalé finanční zálohy před první dodávkou zboží nebo peněžní účet dodavatele nečerpatelné po celé období trvání obchodních vztahů s odběratelem,

l) vyžadování závazku dodavatele, že jiným obchodním subjektům nenabídne nižší cenu nebo slevu,

m) vyžadování závazku dodavatele, že odebere zpět neprodané odebrané zboží,

n) vyžadování závazku dodavatele, že zaplatí pokutu udělenou kontrolním orgánem soutěžiteli, byť nelze prokázat, že snížení kvality zboží bylo způsobeno dodavatelem, a dále pak vymáhání následné smluvní sankce za poškození dobrého jména soutěžitele, a to vždy pod hrozbou odmítnutí nebo omezení plnění od ekonomicky závislého soutěžitele nebo jiného nepřiměřeného zvýhodnění.

Za druhé. Ve stávajícím § 20 odst. 3 za slova "dominantního postavení" vložit slova "ekonomické závislosti".

Za třetí. Ve stávajícím § 21 odst. 2 za § 10 odst. 1, vložit "§ 11 odst. 4".

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane kolego. Nikdo další se nehlásí. Podrobnou rozpravu a s ní i druhé čtení tohoto návrhu zákona končím. O slovo požádal místopředseda vlády.

 

Místopředseda vlády ČR Pavel Rychetský: Chtěl bych zdůraznit, že právě přednesený pozměňovací návrh pana poslance Skopala jménem předkladatele ve třetím čtení odmítnu. Je to posun zákona mimo zákon o ochraně hospodářské soutěže. To jsou věci, které se týkají ochrany spotřebitele, obchodního zákoníku a jiných věcí. Zákon o ochraně hospodářské soutěže v této podobě již jednou nebyl Parlamentem ČR přijat, a proto vláda tuto pasáž nezahrnula do návrhu zákona.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Dalším bodem je

 

7.
Návrh poslanců Petra Matějů, Waltra Bartoše, Petra Plevy, Cyrila Svobody a dalších
na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách
a o změně a doplnění dalších zákonů
/sněmovní tisk 665/ - druhé čtení

 

Prosím, aby za navrhovatele uvedl tento návrh pan poslanec Petr Matějů.

 

Poslanec Petr Matějů: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, máme 15 minut. Budu tentokrát velice stručný.

Jistě si všichni vzpomínáte, za jakých podmínek byla propuštěna tato novela do druhého čtení. Hlavním důvodem bylo, aby předkladatelé měli možnost s reprezentací vysokých škol a zejména s Ministerstvem školství dospět k takovému znění, které by bylo za prvé přijatelné pro všechny strany a za druhé ku prospěchu rozvoje vysokých škol.

Této možnosti jsme plně využili a jednali jsme bez přehánění desítky hodin. Komplexní pozměňovací návrh, který máme k dispozici a který v detailu uvede zpravodaj menšiny výboru Walter Bartoš, je skutečným kompromisem. Musím především poděkovat ministerstvu školství, které nám pomohlo řešit řadu problémů, které by v případě, že bychom je neřešili, byly nepochybně pro novelu vážnými problémy.

V tuto chvíli bych nechtěl prodlužovat své vystoupení. V případě, že bude nezbytné reagovat na vystoupení jiných poslanců, učiním tak. Zatím bych tuto krátkou poznámku ukončil tím, že ještě jednou děkuji všem, kteří nám pomohli dospět k té variantě, která je nyní na stole.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane kolego. Tento návrh jsme přikázali v prvním čtení k projednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, který byl rozdán jako sněmovní tisk č. 665/2. Prosím zpravodaje výboru pana kolegu Vladimíra Cisára, aby se ujal slova.

 

Poslanec Vladimír Cisár: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené dámy a pánové, výbor pro vědu, vzdělání, kultury, mládež a tělovýchovu na své 43. schůzi konané dne 1. února tohoto roku po rozpravě přijal usnesení č. 229.

1. Výbor doporučuje Poslanecké sněmovně zamítnout poslanecký návrh zákona o vysokých školách, tisk 665.

2. Pověřuje místopředsedu výboru poslance Petra Plevu, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

3. Zmocňuje zpravodaje výboru, aby toto usnesení přednesl na schůzi Poslanecké sněmovny.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: K tomuto tisku jsme obdrželi oponentní zprávu menšiny výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládeže a tělovýchovu, a to jako sněmovní tisk 665/3. Zpravodajem menšiny výboru je určen poslanec Walter Bartoš.

 

Poslanec Walter Bartoš: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, poslanecký návrh zákona, kterým se mění zákon o vysokých školách uvedený v tisku 665, projednával výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu na několika jednáních. Bylo předloženo mnoho pozměňovacích návrhů a všechny byly konzultovány s ministerstvem školství. Kromě návrhu uvedeného v § 60 s nimi ministerstvo školství vyslovilo souhlas.

Při posledním jednání ve výboru však bylo přijato usnesení, kterým je doporučeno této sněmovně návrh zamítnout. Menšina výboru s tímto stanoviskem nesouhlasí, a proto předkládá tuto oponentní zprávu, kterou máte všichni k dispozici pod číslem 665/3. Jsem pověřen jejím zdůvodněním.

Ve srovnání s původním poslaneckým návrhem jsou v souvislosti s členěním vysokoškolského studia nově upraveny i odstavce 4 a 5 v § 2. Jedná se o promítnutí důslednějšího oddělení bakalářského studia i do dalších částí zákona, které s tím úzce souvisí. Právě v § 2 odst. 4 bylo dosud bakalářské studium na vysokých školách univerzitního typu chápáno spíše jako možnost, která by byla jakýmsi doplněním k převládajícím magisterským programům. Nově navrhované znění tuto formulaci mění, neboť bakalář, až na výjimečné případy, bude povinným stupněm vysokoškolského vzdělávání.

Odstavec 5 zpřesňuje možnost uskutečňovat magisterské studijní programy i pro neuniverzity. Také toto ustanovení má svůj smysl z pohledu rozšíření další nabídky vysokoškolského studia.

V § 20, který by měl odblokovat vklady veřejných vysokých škol do obchodních společností, se v podstatě nic nemění. Jeho formulace jsou v naší oponentní zprávě legislativně technicky upraveny po dohodě s legislativním odborem Poslanecké sněmovny. Podstata zůstává stejná jako v původním poslaneckém návrhu, tedy jedná se o možnost pro veřejné vysoké školy využívat především nehmotný majetek jako kapitálový vklad do tzv. spin-off firem. Blokace na nemovitosti převedené od státu i na účelově vázané dotace podle § 18 odst. 3 zůstávají nadále nezměněny.

V § 45 odst. 1, definujícím bakalářský studijní program, se také v podstatě nic nemění, jen spojka "nebo" je nahrazena spojkou "a", což umožňuje chápat bakalářský program šíře.

Magisterský studijní program vymezený v § 46 odst. 2 doznal změny, co se týče délky studia. Vzhledem k existenci některých studijních programů, které trvají čtyři roky - jedná se např. o některé umělecké obory- navrhujeme spodní hranici u tzv. magisterského programu jeden rok a u dlouhého programu čtyři roky.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP