(9.10 hodin)

(pokračuje Vlach)

Těší mě, že intenzivně diskutujete jistě právě tuto proceduru, ale teď nevím, jestli ji mám přednášet, nebo snad mi budou věnovat pozornost alespoň zpravodajové klubů.

Já bych si vás dovolil požádat o to, abyste akceptovali návrh na zkrácení lhůty, který přednesu potom v rozpravě, jak už jsem avizoval, tak aby bylo možno projednat tento návrh ve druhém a třetím čtení příští týden.

Myslím, že ve svém úvodním slově bych měl ještě zmínit několik dalších drobností. Jednak se vypořádat s obsahem stanoviska vlády, možná je to více již věc zpravodaje, ale chci konstatovat, že vláda dala stanovisko neutrální s tím, že upozorňuje na to, že termín "Jihočeský" se vyskytuje také v zákoně o územním členění státu z roku 1960. Nicméně tento termín není přesně takto používán v soustavě soudů a po diskusi s legislativou se podařilo dosáhnout shody na tom, že kolize nebo nutná novelizace této normy z roku 1960 není.

Pokusil jsem se těm z vás, kteří mě sledují, naznačit, že za prvé jde o normu nekonfliktní a za druhé že tato norma, pokud bude přijata rychle, přinese poměrně značnou úsporu finančních prostředků v kraji.

Věřím, že v rozpravě vám k mechanismu, jak byli osloveni hejtmani jednotlivých krajů, něco sdělí i pan kolega Beneš, předseda výboru pro veřejnou správu. Chci jenom naznačit, že mezi prvním a druhým čtením, resp. ve druhém čtení ti kolegové, kteří dosáhli podobného konsensu ve svém kraji, budou mít šanci vystoupit a navrhnout i změny jiné.

Ještě bych vám chtěl říci, že jsme přistoupili k cestě této konsensuální poslanecké iniciativy napříč všemi politickými kluby, které jsou zastoupeny ve sněmovně, právě z důvodů časových, protože je to cesta rychlejší než cesta zákonodárné iniciativy krajského zastupitelstva, nicméně krajské zastupitelstvo se jednoznačně… Promiňte, ještě krok zpátky. Prvním impulsem pro náš návrh bylo usnesení Rady kraje České Budějovice, na základě toho jsme potom jako poslanci využili možnost, kterou nám dává jednací řád. Hned na prvním pracovním jednání zastupitelstva se zastupitelstvo, pokud se nepletu, jednomyslně postavilo za tuto změnu a i jménem zastupitelstva Budějovického kraje bych si vás dovolil požádat o urychlené projednání.

To je v tomto okamžiku všechno. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Miroslav Beneš.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Vážený pane předsedající, páni ministři, dámy a pánové, pokusím se u návrhu ústavního zákona, který je o změně jednoho slova, být úměrně dlouhý a soustředím se jedině a pouze na techniku.

Tedy za prvé jihočeští poslanci žádají v souladu s usnesením Krajského zastupitelstva Budějovického kraje o změnu názvu kraje. Za druhé ihned poté, co jsem se dozvěděl o této aktivitě, tak jsem jako předseda výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí 15. ledna obeslal všechny krajské hejtmany, že se chystá tato změna ústavního zákona a že bych byl rád, kdyby případně využili - chtějí-li využít - této iniciativy k provedení změny i jiné. Zatím jsem - konstatuji - získal pouze dvě odpovědi, jednu odpověď jihlavskou e-mailem, jednu odpověď písemnou, budějovickou a - omlouvám se - třetí odpověď ústní středočeskou. Dívám se na kolegu poslance Bendla.

Vážené dámy, vážení pánové, pan předkladatel hovořil o návrhu jako o určitém problému z hlediska stanoviska vlády, které je ve sněmovním tisku 818/1. Souhlasím se stanoviskem vlády, jenom upozorňuji, že na této schůzi máme pod sněmovním tiskem 783 poslanecký návrh poslance Tlustého na řešení problematiky, říkejme tomu starého krajského uspořádání. Zatím, jestli tomu dobře rozumím, zazněl první návrh na zkrácení projednávání o 50 dnů.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Otevírám obecnou rozpravu, do které mám dvě písemné přihlášky. Jako první bude hovořit pan poslanec Radko Martínek, poté bude hovořit pan poslanec Karel Vymětal a dále se hlásí pan poslanec Jiří Václavek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Radko Martínek: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, jménem poslaneckého klubu ČSSD mohu říci naše stanovisko. Náš poslanecký klub podporuje tento návrh změny ústavního zákona, nicméně se domnívá vzhledem k tomu, že máme avizováno, že i několik dalších krajů bude postupovat obdobným způsobem, že je třeba celou záležitost řešit najednou. Z toho hlediska považujeme za sice dobré a vhodné, aby se zkrátila doba na projednávání tohoto zákona, na druhé straně ovšem nemůžeme souhlasit s tím, aby bylo dokončeno projednávání tohoto zákona ještě na této schůzi Poslanecké sněmovny, a proto navrhuji, aby se zkrátila doba projednávání o 20 dnů, což umožní, aby na příští schůzi Poslanecké sněmovny mohl být tento zákon projednán, a to projednán tak, aby i ostatní kraje měly příležitost dát své připomínky, náměty nebo návrhy na změny, a potom bychom projednali všechny tyto záležitosti najednou v jednom zákoně. Zároveň avizuji, že naši členové v organizačním výboru jsou připraveni podpořit stanovisko, aby tento bod byl projednáván jako první, resp. první po vrácených bodech ze Senátu tak, abychom urychlili projednávání tohoto zákona na příští schůzi Poslanecké sněmovny.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Hovořit bude pan poslanec Karel Vymětal, připraví se pan poslanec Jiří Václavek.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji, pane předsedající, za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, já zřejmě budu pokračovat v tom, co říkal kolega Martínek. I já si myslím, že je třeba do ústavního zákona zasahovat jednotným způsobem, když ho měnit, tak ho měnit jednou, nikoliv abychom na každé schůzi projednávali název nějakého kraje. Vždyť jde koneckonců o ústavní zákon.

Na druhé straně si myslím, že je třeba zákonodárnou iniciativu krajům nějakým způsobem vyjádřit. Nemyslím si, že stačí, aby se k této záležitosti vyjádřili hejtmani nebo i rady krajů, ale myslím si, že to je věc zastupitelstev, a proto bych chtěl navrhnout, aby bylo přerušeno projednávání tohoto bodu do vyjádření všech krajských zastupitelstev, a současně bych chtěl navrhnout usnesení, které by znělo:

"Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá krajská zastupitelstva všech krajů, aby se do 30. 4. 2001 vyjádřila k názvu svého kraje tak, aby z těchto návrhů následně Poslanecká sněmovna projednala novelu ústavního zákona."

***
Přihlásit/registrovat se do ISP