(9.20 hodin)

(pokračuje Vymětal K.)

Doporučoval bych, aby se o tomto usnesení, pokud by to bylo přerušeno, takto přijato, hlasovalo, abychom mohli takto krajská zastupitelstva usnesením vyzvat. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Já bych váš návrh upřesnil ve smyslu jednacího řádu, pokud byste mi věnoval chvilku pozornosti. Znamenalo by to podle § 63 odst. 1 písm. a) odročit do doby splnění určité podmínky, o které hovoříte ve svém usnesení. Ne přerušit, ale odročit. Hovořit bude pan poslanec Václavek.

 

Poslanec Jiří Václavek: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, chtěl bych se vyjádřit především k postupu, který zde byl navržen. Souhlasím s tím, že rychlost znamená levnost. Levnější by to bylo především v budoucím Jihočeském kraji a především v budoucím Jihomoravském kraji. Tyto dva kraje jsou rozhodnuty definitivně. Jiná věc je ale ta, že se k tomu bezpečně přidají některé další kraje, a zde by mohl nastat určitý střet v požadavcích na název. Proto si myslím, že by to mělo být řešeno pro všechny kraje zároveň.

Za prvé bych navrhoval, aby se zkrátila lhůta projednávání tak, aby na příštím jednání Poslanecké sněmovny se to mohlo celé uzavřít, a na druhé straně, tak jak už někteří předřečníci řekli, se dala lhůta, do které by měly tyto kraje projednat tuto věc tak, aby to bylo z jejich strany bezproblémové. S tím by mohly už víceméně počítat.

Nemyslím si, jestli byla vyzvána po 15. lednu, že by do dneška mohla všechna krajská zastupitelstva v rámci svých termínů tyto věci projednat, protože ne vždy se sešla. Myslím si, že je minimální požadavek na to, jak už zde bylo řečeno, aby to projednala celá krajská zastupitelstva, nejen například krajské rady.

Díky za slovo.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Než udělím slovo panu poslanci Filipovi, řeknu technické oznámení, že pan poslanec Maštálka má náhradní kartu č. 13, pan poslanec Ouzký má náhradní kartu č. 2.

Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji. Pane předsedající, vážení členové vlády, paní a pánové, já rozumím tomu, že by bylo mnohem vhodnější, abychom rozhodli o názvech krajů najednou a neměnili ústavní zákony nebo Ústavu ČR třikrát, čtyřikrát do roka. Prosím ale vás, kteří to vážně myslíte se samosprávou, zamyslete se nad textem ústavy! Protože ústava v původním čl. 103 říká, že o názvu vyššího územního samosprávného celku rozhoduje jeho zastupitelstvo.

Problém je ten, že do ústavního zákona o zřízení krajů jsme zahrnuli i názvy těchto krajů. Jediný problém, který má zastupitelstvo kraje, je ten, že jeho usnesení nevyjde ve Sbírce zákonů. Nezbývá tedy Poslanecké sněmovně, než aby rozhodnutí zastupitelstva projednala, a pokud máme respekt k samosprávě, odsouhlasila a nechala vyhlásit. A to nejen Poslanecká sněmovna, ale i Senát a prezident. Protože to je o principu samosprávy.

Možná, že to někdo považujete za chybu ústavy nebo za její nedostatek. Případně za tzv. mezeru v legislativě. Je to možné. Ale měli bychom respektovat to, že se nám může stát, že opravdu v průběhu tohoto nebo příštího roku budeme tento ústavní zákon projednávat dvakrát, třikrát. Já bych nebyl v tuto chvíli tak úzkoprsý a pokusil se těm krajům vyjít vstříc.

Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Táži se, kdo se dále hlásí do rozpravy. Pan poslanec Bendl, po něm pan poslanec Recman.

 

Poslanec Petr Bendl: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, dovolte i mně říci několik vět k tomuto tématu. Jakkoli zásadně podporuji stanovisko krajského zastupitelstva v Budějovickém kraji a jejich názor na to, že se chtějí jmenovat jinak, mám za to, že bychom opravdu měli postupovat jednotně, aby všechna zastupitelstva měla dostatek času k této změně se přihlásit, a proto podporuji stanovisko pana kolegy Martínka, který zde říkal, že je třeba ještě chviličku posečkat, než se vyjádří zastupitelstva, která se vyjádřit chtějí.

Z tohoto pohledu si myslím, že by nebylo příliš šťastné žádat všechna krajská zastupitelstva, aby se vyjádřila, neboť mám za to, že mají dostatek jiné práce, než aby se zabývala něčím, co necítí jako potřebu. Chceme-li respektovat samosprávu, a to tady teď zaznělo, tak kdo se nechce vyjadřovat, nechť se nevyjádří, kdo chce, nechť dostane termín, dokdy se má vyjádřit, dokdy sdělí Poslanecké sněmovně, zdali by nezvážila změnu názvu jejich kraje, pokud to tak místní zastupitelé cítí.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Hovořit bude pan poslanec Recman.

 

Poslanec Svatomír Recman: Pane předsedající, vládo, kolegyně a kolegové, já bych se chtěl z tohoto místa rovněž přimluvit za to, abychom dali krajským zastupitelům dostatek času a prostoru, aby se mohli vyjádřit k tomu, jestli chtějí změnit název svého kraje. Navázal bych tedy na vystoupení, které měl přede mnou pan poslanec Karel Vymětal, kolegové Filip a Bendl, který zároveň působí ve funkci krajského hejtmana.

Chtěl bych přednést pozměňovací návrh, podmíněný k návrhu pana poslance Karla Vymětala, který se týká odročení projednávání tohoto sněmovního tisku. V případě, že by návrh poslance Karla Vymětala nebyl přijat Poslaneckou sněmovnou, navrhuji, abychom prodloužili lhůtu pro projednání tohoto tisku o 40 dnů. Odvolal bych se na § 91 odst. 2 jednacího řádu. Jsem si vědom toho, že u těch 40 dnů je potřeba souhlas navrhovatelů. Myslím si, že to je jedna z možných alternativ řešení tohoto problému zde ve sněmovně i v krajských zastupitelstvech.

Jedním z těch podpůrných argumentů, které bych chtěl uvést, je to, že některá krajská zastupitelstva se chtějí sejít na svém jednání a projednat tuto otázku v měsíci dubnu, a to po pracovním jednání hejtmanů krajských zastupitelstev s předsedou české vlády. Domnívám se, že Poslanecká sněmovna by jim měla dopřát prostor, aby v klidu mohli projednat problémy jak s předsedou vlády, tak i na jednání krajských zastupitelstev.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Dále se hlásí pan poslanec Karel Vymětal.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, chtěl bych tady dát ještě jistou variantu, protože se na mě obrátili někteří kolegové, že by bylo možná dobře dát variantně kratší termín pro vyjádření zastupitelstev, a to proto, aby se to mohlo projednat ve výboru pro veřejnou správu, s tím, že bychom na příští schůzi tento problém uzavřeli. Já jsem navrhl v usnesení datum 30. 4. a variantně dávám ještě 19. 3., abychom mohli i o těchto variantách hlasovat. Protože si myslím, že je třeba, aby na druhé straně ti, kteří jsou v krajských zastupitelstvech, také zvážili, co je reálné, aby se krajské zastupitelstvo sešlo, aby na to měli čas, pokud je zájem, mohou se sejít mimořádně, v termínech, abychom tedy měli více variant. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče, Dále se hlásí pan poslanec Jalůvka, po něm pan poslanec Koudelka.

 

Poslanec Josef Jalůvka: Děkuji. Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, já bych chtěl vystoupit na podporu názorů, které hovoří pro nezkracování lhůty pro projednání tohoto zákona.

Krátké zdůvodnění. Myslím, že je třeba poděkovat předsedovi výboru pro veřejnou správu panu kolegu Benešovi za to, že inicioval vyjádření krajských hejtmanů. Bohužel v polovině ledna a v následujících týdnech ještě většina hejtmanů řešila zcela prosté věci, jako kde budou sedět zastupitelé a pracovníci krajů, kdo vůbec se bude starat o věci, které mají přebírat, jakým způsobem jednat se státem, s ministerstvy o přebírání kompetencí apod.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP