(18.10 hodin)

(pokračuje Hrnčíř)

Na druhé straně, mělo-li by jít o působnost přenesenou, pak by to mělo být do návrhu zákona zapracováno a pak v důvodové zprávě je zmíněn nárok i na státní rozpočet neodpovídající skutečnosti.

Zajištění základních knihovnických a informačních služeb předpokládá mimo jiné cirkulaci knihovního fondu mezi základními knihovnami. Po zrušení okresních knihoven má nad základními knihovnami plnit koordinační funkci a funkci meziknihovních služeb pouze knihovna krajská. Vezmeme-li v úvahu fakt, že v některých krajích je několik stovek knihoven, pak je na místě otázka, zda uvedené funkce bude krajská knihovna vůbec schopna zabezpečit. Tím se zákon ani ve své důvodové zprávě nezabývá.

Totéž se samozřejmě týká také činností návazných, zejména statistických výkazů a souborných katalogů.

Navrhovaný zákon upravuje v § 12 a 13 to, že základní knihovny zřizují specializovaný knihovní fond, čímž se základní knihovna stane knihovnou specializovanou. Je pak otázkou, zda na úrovni obcí mají být specializované knihovny vůbec zřizovány. Pracují v nich v podstatě neprofesionální pracovníci na kratičký pracovní úvazek. Tito knihovníci nezpracovávají souborné katalogy ani národní bibliografii. Nemají k tomu ani odborné vzdělání.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, tento zákon si určitě zasluhuje další projednávací proces, ale určitě bude muset doznat řady změn ve druhém a třetím čtení. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Já děkuji vám, pane kolego. Kdo se další hlásí do rozpravy? Nikdo. Rozpravu končím.

Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání, pokud ovšem pan ministr nebo pan zpravodaj nehodlají vystoupit. Není tomu tak.

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Má někdo jiný návrh? Žádný nevidím.

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 68 a ptám se, kdo je pro tento návrh na přikázání k projednání. Kdo je proti?

Z přítomných 166 pro 73, proti nikdo.

Nicméně, mám pocit, že počet přihlášených neodpovídá. Prosím někoho z kolegů, zda by mi nepomohl s návrhem na revokaci. Pan kolega Beneš.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Vážený pane předsedající, pan kolega Brousek se zapomněl odhlásit, když odešel. Zpochybňuji hlasování a žádám o odhlášení.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážené kolegyně a kolegové, zazněla námitka zpochybňující výsledek hlasování. Já vás odhlašuji a prosím, abyste se zaregistrovali svými identifikačními kartami.

 

Rozhodneme nejdříve o námitce, kterou přednesl pan kolega Beneš.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 69. Kdo souhlasí s touto námitkou? Kdo je proti?

Z přítomných 106 bylo pro 101, proti jeden. Námitka byla přijata.

 

Ještě jednou rozhodneme o návrhu organizačního výboru přikázat předložený návrh k projednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu.

Zahájil jsem hlasování číslo 70 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Z přítomných 110 bylo pro návrh 109, proti nikdo. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výše zmíněnému výboru, a končím tímto první čtení tohoto návrhu zákona.

 

Děkuji panu ministrovi a děkuji panu zpravodajovi.

 

Dalším bodem schváleného pořadu schůze je bod

 

28.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb.,
o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 827/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

 

Upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas v prvém čtení. Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr kultury Pavel Dostál.

 

Ministr kultury ČR Pavel Dostál: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, ve své podstatě se jedná o malou legislativní novelu zákona č. 20/1987. Proto jsme požádali o schválení již v prvním čtení.

Cílem předloženého návrhu zákona je odstranit několik nedostatků, které obsahuje článek 30 zákona č. 132/2000 Sb., o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech, zákonem o hlavním městě Praze, jimiž byl zákon o státní památkové péči novelizován v rámci první etapy reformy veřejné správy.

Navrhované změny svým rozsahem se velmi stručně týkají úpravy působnosti při vydávání závazných stanovisek podle § 14 zákona o státní památkové péči, realizace výkonu památkové péče kraje v samostatné působnosti podle § 28a) a označení osob odpovědných za spáchání správního deliktu podle § 35 zákona. Nepřesnosti v dotčených ustanoveních, k nimž došlo v rámci legislativního procesu, tudíž způsobují problematickou aplikaci zákona o státní památkové péči.

Jelikož zákon č. 132 již vstoupil v účinnost a také s ohledem na rozsah navrhovaných změn se Poslanecké sněmovně podle ustanovení § 90 odst. 2 zákona č. 90/1995 Sb. navrhuje, aby s předloženým návrhem zákona vyslovila souhlas již v prvém čtení. Jinými slovy, stručně řečeno, v tomto zákoně jde o to, že působnosti Ministerstva kultury ČR, na které bylo zapomenuto v oblasti státní památkové péče, se převádějí na kraje s působností výkonu státní správy.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan kolega Jaromír Talíř.

 

Poslanec Jaromír Talíř: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já jako zpravodaj v tomto případě budu mít jednoduchou úlohu, protože opravdu jenom chci zopakovat slova pana ministra, to, že se jedná o novelu, která reaguje na již přijaté zákony, které přenášely kompetence, která upravuje znění památkového zákona tak, aby výkon státní správy odpovídal nastavené struktuře reformy veřejné správy. I já ji považuji za novelu, kterou bychom mohli bez problémů schválit podle § 90 našeho jednacího řádu.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji panu zpravodajovi. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku, a proto ji končím.

Nyní rozhodneme o tom, a to podle § 90 odstavec 5, zda v jednání budeme pokračovat tak, aby s návrhem zákona byl vysloven souhlas již v prvém čtení.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna souhlasí s pokračováním jednání o sněmovním tisku 827 tak, aby s ním mohl být vysloven souhlas již v prvém čtení."

Já vás pro jistotu opět odhlásím. Prosím, aby se přihlásil i již přítomný kolega Brousek. Rozhodneme o tom, zda budeme dále pokračovat v projednávání tohoto návrhu zákona podle § 90 odstavce 5 zákona o jednacím řádu.

 

Zahájil jsem hlasování číslo 71. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Z přítomných 122 pro návrh 111, proti 4. Návrh byl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP