Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
22. února 2000 v 9.03 hodin

Přítomno: 176 poslanců

 

Místopředseda PSP František Brožík: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte, abychom zahájili třetí jednací den 34. schůze Poslanecké sněmovny. Všechny vás srdečně vítám. Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a eventuálně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty anebo náhradní kartu má. Prosím tedy všechny nepřítomné, kteří se zdržují v kuloáru, aby se dostavili do jednací síně, zahájili jsme třetí jednací den.

O omluvení své neúčasti na dnešním jednacím dnu požádali tito poslanci: pan poslanec Josef Houzák - léčení, pan poslanec Ouzký má náhradní kartu č. 2, pan poslanec Jiří Karas - zasedání OBSE, pan poslanec Jan Klas - nemoc, Vladimír Laštůvka - hospitalizace, pan poslanec Jiří Patočka - hospitalizace, Evžen Snítilý - nemoc, Karel Šplíchal - hospitalizace.

Z vlády se na dnešní dopoledne omluvil ministerský předseda Miloš Zeman - přijetí lorda Robertsona, generálního tajemníka NATO, Miroslav Grégr - přijímání zahraničních delegací a odůvodnění návrhů zákonů v Senátu, Miloš Kužvart od 15.15 do 19.00 hodin - naléhavé pracovní důvody, a Pavel Rychetský - účast na 5. schůzi Senátu.

Podle schváleného programu jsme dnes jako první bod dopoledního jednání zařadili

 

99.
Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

 

které jsou v tomto případě dvě. Chtěl bych upozornit, že jsou to interpelace na pana místopředsedu vlády a ministra práce a sociálních věcí Vladimíra Špidlu a na ministra školství, mládeže a tělovýchovy pana Eduarda Zemana.

Dovolte, abychom přistoupili k projednávání odpovědí na písemné interpelace.

Ministr práce a sociálních věcí Vladimír Špidla odpověděl na interpelaci poslance Jaroslava Gongola ve věci nejednotnosti výkladu na výši rent při ztrátě na výdělku u osob pobírajících částečný invalidní důchod v případě pracovních úrazů či choroby z povolání. Interpelace spolu s odpovědí se předkládá jako sněmovní tisk 829.

Kdo se hlásí? Hlásí se pan interpelující, pan poslanec Jaroslav Gongol, udílím mu slovo. Pan ministr je také přítomen, takže prosím, pane poslanče, ujměte se slova.

 

Poslanec Jaroslav Gongol: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, ve své interpelaci jsem žádal pana místopředsedu vlády o stanovisko k nejednotnému výkladu nároků na výši rent při ztrátě na výdělku u osob pobírajících částečný invalidní důchod v případě pracovních úrazů či choroby z povolání. Výklad zákona je nejednotný, o čemž svědčí i soudní rozhodnutí různých soudních instancí ke stejnému případu. Ve své interpelaci jsem uvedl případy, které jsou nejčastějšími předměty různých výkladů a které by vyžadovaly legislativní zpřesnění.

Vážený pane místopředsedo, účelem a smyslem mé interpelace bylo, abyste se vyjádřil k tomu, jaké legislativní kroky podniknete, aby nebyli tito lidé nuceni se obracet k soudům. Počet těchto případů nejednotného výkladu narůstá a bylo dokonce vytvořeno Občanské sdružení 195 na pomoc postiženým. Ve vaší odpovědi bohužel chybí odpověď na zásadní otázku, zda jste ochoten se svým úřadem tyto kroky uskutečnit, aby soudy nebyly přetěžovány a aby ani postižení občané se nemuseli v tolika sporných případech obracet soudní cestou k vyřešení svých nároků.

Chtěl bych vás, pane místopředsedo, tedy ještě jednou požádat, abyste zvážil možnost legislativní úpravy, kterou by váš úřad předložil sněmovně, a pomohl tak jak občanům, tak soudům a jejich zbytečnému zatěžování. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Otevírám rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí - pan místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí Vladimír Špidla.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla: Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážený pane poslanče, problém, kterého jste se dotkl, je problémem mimořádně složitým a musím říci, že otázka jednotnosti výkladu soudů v určitých věcech se netýká jenom problematiky sociálního zabezpečení. Stáváme se často svědky toho, že soudy v některých případech do té doby, než se ustálí soudní praxe, rozhodují nejednotně. Čili je to problém, který je širší než jen problém, o kterém jste se zmínil.

Na druhé straně je zřejmé, že sociální záležitosti jsou mimořádně citlivé, stejně tak je zřejmé, že náhrada za ztrátu na výdělku patří k těm záležitostem, které jsou nejcitlivější.

Obsah a princip náhrady za ztrátu na výdělku, to je náhrada skutečné škody, jsou podle mého názoru naprosto nepochybné, což jste samozřejmě nezpochybnil ani vy. Na druhé straně život člověka v práci je velmi složitý, často se mění sociální statusy, často se mění pozice v práci, často se mění i zaměstnavatelé a to dělá výpočty náhrady za ztrátu na výdělku mimořádně komplikovanými.

Principiálně souhlasím s vámi, že je vhodné se zamyslet soustředěně nad § 52, jakkoliv si nejsem jist, zda jsme schopni dospět k výsledku, který by jednoduchou legislativní změnou způsobil tak podstatné zlepšení, které předpokládáte, přesto - a to považuji za samozřejmý princip nejen u tohoto § 52, ale i u dalších paragrafů zákona o sociálním pojištění a všech zákonů, které souvisejí se sociálním zabezpečením - je vhodné provádět průběžnou a organickou revizi jednotlivých ustanovení tak, jak se vyvíjí praxe, tak, jak se vyvíjí život. Z tohoto hlediska vám mohu přislíbit, že otázce, na kterou jste upozornil, budeme věnovat příslušnou legislativní pozornost.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane místopředsedo. Táži se, kdo se dále hlásí do rozpravy. Ještě jednou pan poslanec Gongol.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP