(9.10 hodin)

Poslanec Jaroslav Gongol: Pane předsedající, já jsem původně chtěl navrhnout této sněmovně, aby nesouhlasila s odpovědí, ale po vystoupení pana místopředsedy jsem ustoupil od předložení tohoto návrhu. Chci poděkovat panu místopředsedovi za příslib, který zde řekl, že jeho úřad bude věnovat legislativní pozornost tomuto závažnému problému. Doufám, že následně tato sněmovna tento legislativní návrh schválí. Děkuji ještě jednou.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Pane poslanče, nenavrhujete žádné usnesení. Já se ještě jednou táži, kdo se hlásí do rozpravy k tomuto bodu písemné interpelace. Pokud tomu tak není a pan kolega Gongol nenavrhl žádné usnesení, není sněmovna ani oprávněna o něčem takovém hlasovat. Navíc je nás tady pouze 57, takže bychom ani hlasovat nemohli. Končím tento první bod písemných interpelací.

Jako druhý bod je interpelace na ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kdy ministr školství, mládeže a tělovýchovy Eduard Zeman odpověděl na interpelaci poslance Waltra Bartoše ve věci pochybení úředníků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve vztahu k Soukromé škole managementu a jazyků, s. r. o., Brno-Kohoutovice. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako tisk 834. Pan poslanec Bartoš chce určitě vystoupit, takže mu udílím slovo, než otevřeme k tomuto problému rozpravu. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Walter Bartoš: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, v prosinci minulého roku jsem se obrátil na ministra školství, mládeže a tělovýchovy s interpelací týkající se kauzy Soukromé školy managementu a jazyků, s. r. o., Brno-Kohoutovice, neboť podle informací, které jsem získal, jsem dospěl k názoru, že tato škola byla poškozena postupem úředníků ministerstva školství. Bohužel pan ministr mi na mé dvě otázky nedokázal uspokojivě odpovědět.

Dovolte, abych krátce zrekapituloval, o co v této kauze jde. Celá kauza má počátek a svůj důvod v pochybení ministerstva školství, které přiřadilo k číselnému kódu jiný název studijního oboru. Tato chyba pak způsobila, že jiný orgán státní správy, konkrétně Česká školní inspekce, vystavil takové hodnocení školy, v jehož důsledku pak škola byla hodnocena jako horší než průměrná a byla tím postižena snížením dotace.

Samotné své vlastní pochybení ministerstvo nijak nepopírá. Dokonce ani v odpovědi na mou interpelaci. Podivné ale je to, že z toho nechce vyvodit žádný důsledek. Tvrzení pana ministra, že chybu měl odhalit a rozporovat privátní subjekt, který školu zřizuje, tedy konkrétní občan, je poněkud podivné. Jinými slovy orgány státní správy mohou chybovat a jsou beztrestné, ale občana potrestáme, poněvadž na tu chybu nepřišel.

Pan ministr na obhajobu svých úředníků uvádí, že ministerstvo mělo špatný software, který neuměl rozlišit nesoulad mezi číselným kódem a názvem studijního oboru, takže údajně takto vznikla chyba. Já musím na obhajobu zřizovatele školy zase říci toto: zřizovatel jedná v domnění, že orgán, který je podle zákona kompetentní zařazovat do sítě škol, tedy ministerstvo školství, je dostatečně odborně zdatný na to, aby tento právní úkon provedl bez chyby, a proto nepředpokládá nutnost nějakého dalšího prověřování správnosti údajů. Chybu odhalila až Česká školní inspekce, která na základě toho hodnotila školu - jak už jsem uvedl - stupněm horší než průměrná, což mělo za následek právě snížení dotace.

Na moji první otázku pan ministr odpověděl, že je třeba vycházet ze zákona a tím prý se ministerstvo řídí. Ano, pan ministr by měl určitě pravdu, kdyby ministerstvo postupovalo naprosto bezchybně. To se ale bohužel v tomto případě nestalo. Proto se v tomto konkrétním uvedeném případě nejedná o nic jiného než o spekulativní aplikaci zákona. Takový postup musím považovat za svévoli státní moci vůči občanovi a spoléhání na to, že v případném soudním sporu bude postavení občana proti ústředním orgánům státní správy nerovnoprávné.

Na moji druhou otázku pan ministr neodpověděl vůbec. Položil jsem mu otázku, zdali považuje za správné, aby byla škole krácena dotace na základě hodnocení České školní inspekce. Moje otázka totiž směřovala k problému, který je podle mého názoru dosti závažný. Na základě hodnocení České školní inspekce může totiž podle zákona - to v zákoně je - být krácena dotace soukromým školám. Tyto sankce státní správa ovšem nepoužívá vůči školám ostatním, což vytváří nestejné podmínky ve vzdělávacím systému. Právě na tomto subjektivním hodnocení inspekce, pro které mimochodem nejsou stanovena žádná objektivní kritéria, lze dokázat, jak je tento princip špatný a jak je vytvářen v tomto státě dvojí metr na školy podle toho, zdali jsou nebo nejsou soukromými školami.

Pokud se k tomu přidají ještě pochybení ministerstva, tak za ně musí nést následky škola, jak dokládá tento případ, a to je pro lidi, kteří se chtějí vzdělávat v privátních subjektech v tomto státě, velmi špatná zpráva.

Vzhledem k uvedenému navrhuji Poslanecké sněmovně přijmout usnesení, že Poslanecká sněmovna nepřijímá odpověď ministra školství, mládeže a tělovýchovy na interpelaci poslance Waltra Bartoše týkající se pochybení úředníků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve vztahu k Soukromé škole managementu a jazyků, s. r. o., Brno-Kohoutovice.

Pokud by pan ministr odpověděl jiným způsobem než v interpelaci, samozřejmě bych tento svůj návrh stáhl. Děkuji prozatím za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Otevírám rozpravu, do které se jako první přihlásil pan ministr školství Eduard Zeman. Vy jste svůj návrh na usnesení Poslanecké sněmovny přednesl ve svém vystoupení. Pane ministře, máte slovo.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Eduard Zeman: Pane předsedající, dámy a pánové, chtěl bych reagovat na to, co zde řekl pan poslanec Bartoš. V první řadě pochybení, které se stalo, se stalo dávno za mých předchůdců. Musím konstatovat, že úředníci, kteří ho způsobili, už dávno na ministerstvu nepracují. Takže pokud jde o vyvození personálních odpovědností za tuto chybu, nemohu tyto odpovědnosti v současné době vyvodit, neboť již není vůči komu. Pan ředitel Kříž a další už dávno nejsou pracovníky ministerstva.

Pokud jde o mou odpověď, je mi velmi líto, ale zákon skutečně praví, že dotace je uzavírána vždycky na základě smlouvy k určitému termínu, a já nemohu v současné době podle zákona přiznávat se zpětnou platností nějaké kompenzace za dotace, které tak či onak byly zaviněny, byť i částečně, chybou ministerstva.

Rád bych zdůraznil, že chyba ministerstva byla pouze částečná, že částečně byla chyba též na straně ředitele školy, který - tak jak jsem ve své odpovědi panu poslanci uváděl - chybně vypsal slovně název oboru, který se skutečně vztahoval k jinému, než požadoval.

Nedomnívám se ani, že bych neodpověděl na otázku druhou, protože má odpověď na otázku, jestli se domnívám, že je oprávněné snižovat dotace na základě hodnocení inspekce, zněla, že nejde o snížení dotace. Jde o to, že zákon praví: na základě hodnocení inspekce může stanovená dotace být zvýšena. Čili v tomto případě nedošlo ke snížení dotace, ale nebyly vytvořeny podmínky pro to, aby normální, běžná dotace byla zvýšena. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane ministře. Táži se, kdo se dále hlásí do rozpravy. Pan kolega Pejřil. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec František Pejřil: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, nejsem odborník na školství, ale s touto problematikou jsem byl seznámen jak vedením školy, tak Waltrem Bartošem. Pan ministr před chvíli řekl, že pochybení se stalo dříve, než on se stal ministrem. To není myslím žádný argument a nemůže to platit. Pokud se stalo nějaké pochybení, mělo by dojít k nápravě. Pokud se stalo pochybení i ze strany vedení školy špatně vyplněným dotazníkem, zase to není argument. Protože to, aby na pochybení úředníků ministerstva a možná na údajné pochybení při vyplnění dotazníku vedením školy doplácela celá škola, to je velice špatná věc.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP