(9.40 hodin)

(pokračuje Pícl)

Pro zahrnutí žáků základních uměleckých škol, ve kterých jednoznačně dominuje zájmový charakter vzdělávání, do shodného ekonomického režimu, jaký platí pro žáky s povinnou školní docházkou a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, lze najít obtížně dostatečný důvod.

Přestože rodiče žáků státních základních uměleckých škol i rodiče žáků soukromých základních uměleckých škol jsou daňovými poplatníky, brání vztah mezi žákem, resp. rodiči nezletilého žáka u státní základní umělecké školy a je dán § 4 vyhláškou 292/1991 o základních uměleckých školách, ve znění pozdějších předpisů, avšak právní vztah mezi žákem a soukromou základní uměleckou školou vzniká na podkladě občanskoprávní smlouvy v souladu s § 51 občanského zákoníku. Uvedenou vyhláškou se soukromá základní umělecká škola musí tedy řídit, což v praxi znamená, že výše příspěvku u státních uměleckých škol je limitována § 11 citované vyhlášky. Ale u soukromých škol tomu tak není, a přitom soukromé základní umělecké školy jsou do sítě zařazovány na základě stejných kritérií jako státní základní umělecké školy.

Vážené kolegyně a kolegové, vzhledem k důvodům, které jsem nyní uvedl, a k zamítavému stanovisku vlády uvedenému v tisku 790/1 podávám návrh na zamítnutí této poslanecké novely zákona č. 306/199, o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Otevírám obecnou rozpravu, do které se písemně přihlásil pan poslanec Václav Brousek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Václav Brousek: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, základní umělecké školy jsou důležitou součástí obecních společenství. Protože kromě toho, že se starají o volný čas dětí a mládeže, jsou často jedním z mála živých nositelů kultury v obcích, pořádají koncerty a výstavy, do kterých se zapojují nejen děti základních uměleckých škol, ale také jejich rodiče, známí a další občané obce. Tím se zcela jistě kultivuje obecní společenství a činnost ZUŠ je zvláště v menších místech naprosto nenahraditelná. Základní umělecké školy, a to státní i nestátní, mohou vybírat školné a také ho vybírají.

Proč tedy státní základní umělecké školy mají mít oproti soukromým výhodu v tom, že mohou dostat 100 % normativu na žáka a mohou přitom vybírat školné?

Soukromé ZUŠ jsou znevýhodněny a přežívají jen s velkými obtížemi.

Jak jsem se již zmínil, ZUŠ jsou důležitou součástí našeho vzdělávacího systému, a bylo by tedy škoda jednu malou část tohoto systému, ale velmi důležitou, zničit.

Navrhovatelé novely se snaží umožnit soukromým základním uměleckým školám, aby při splnění určitých podmínek měly možnost získat 100 % normativu na žáka. Tedy přijetí tohoto zákona neznamená automaticky zvýšení dotace na 100 %, ale pouze 100 % umožňuje. Toto zvýšení normativu pro základní umělecké školy znamená pro rozpočet ministerstva školství pouhou kapku, ale pro společnost zachování tohoto potůčku poznání a kulturnosti, jak se domnívám, může znamenat dobře investované finance. A žádám vás proto, abyste tuto novelu schválili.

Zároveň navrhuji zkrácení termínu k projednání ve výborech o 30 dní. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Dále se hlásí do rozpravy paní poslankyně Michaela Šojdrová, po ní pan poslanec Miloslav Kučera st.

 

Poslankyně Michaela Šojdrová: Vážená pane předsedající, vážení páni ministři, kolegyně a kolegové, návrh novely zákona č. 306 podpořím, ale dovolím si uvést některé aspekty, které s tímto návrhem souvisejí.

Nesouhlasím s tím, že by tento návrh zákona srovnával podmínky zřizovatelů ZUŠ, že by tímto nastolil rovnost pro zřizovatele. Já se domnívám, na rozdíl od předkladatele, který zde hovořil, že naopak zakládá nerovnost, protože zřizovatelé, pokud jimi je obec, či bude kraj, pak budou povinni prostředky hradit ze svých zdrojů, ze svých rozpočtů, zatímco při navýšení na 100% dotaci ze státních prostředků pak soukromé základní umělecké školy budou mít 100% dotován i provoz. To je jedna nerovnost, která se domnívám, že takto vzniká.

Druhá, pokud se týká výše školného. U soukromých základních uměleckých škol není omezena výše školného a myslím si, že to je v pořádku. Zatímco školné u ostatních zřizovatelů ZUŠ je omezeno, je dáno, pokud se nemýlím, vládním nařízením.

Čili já podpořím tento návrh, ale ne z těch důvodů, že bychom srovnávali podmínky. Podpořím tento návrh, aby prošel do druhého čtení, a věřím, že nakonec byl schválen, proto, že považuji za společensky žádoucí podporovat základní umělecké školy obecně. A za stávajících podmínek základní umělecké školství není lukrativním odvětvím. Domnívám se, že bez podpory státu by došlo k výraznému omezení přístupu žáků, dětí do ZUŠ. To je pro mne zásadním důvodem, proč tento návrh podpořím.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, paní poslankyně. Hovořit bude pan poslanec Miloslav Kučera st.

 

Poslanec Miloslav Kučera st.: Jen podle data narození, pane poslanče, samozřejmě.

Vážený pane předsedající, vážení páni ministři, kolegyně a kolegové, chtěl bych především poděkovat jak paní poslankyni Šojdrové, tak panu poslanci Brouskovi za to, jakým způsobem zde ocenili velmi upřímně a velmi poctivě postavení a funkci základních uměleckých škol v celém systému nejen našeho školství, ale občanské společnosti vůbec.

V této souvislosti považuji za svou povinnost říci v úvodu, že bych mohl možná být obviněn z jisté podjatosti, a proto sděluji Poslanecké sněmovně, že jsem v letech 1971 až 1991 učil plných 20 let na tehdejší lidové škole umění, později základní umělecké škole, a tudíž se domnívám, že o problematice tohoto typu škol dost vím. Nejenom proto, že jsem na této škole učil, ale že jsem tam posléze působil i v určitých vedoucích funkcích, takže jsem měl možnost seznámit se nejen s prací odbornou, pedagogickou, ale i s prací managementu.

Pokud jde o princip postavení základních uměleckých škol, ať už obecních, či krajských nebo soukromých, v tom asi budu s předkladateli zajedno.

V některých věcech však s nimi zajedno být nemohu a přiznám se, že jsem původně nechtěl vystupovat, neboť po předešlé interpelaci jsem měl trochu skoro i strach o zdravotní stav pana poslance Bartoše, měl jsem obavu, aby se tím, co je tady projednáváno, nevzrušil natolik, že by mu to případně ublížilo, ale pak jsem si uvědomil, že i on jako gymnaziální profesor a učitel na ZUŠ má velmi blízko k herectví, které blýsklo i mně, a že to z jeho strany byla vynikající herecká etuda. Chtěl bych mu tímto způsobem i před naplněnou galerií blahopřát. Výborně, pane kolego, kdybych známkoval, bylo by to na jedničku.

Kolegyně Šojdrová tady před chvílí řekla jednu velkou pravdu, co se týká financí, a řekněme si tedy ještě jednou - nedomnívám se, že z hlediska ekonomiky postavení obou dvou typů škol je shodné. V tom musím s kolegou Bartošem naprosto jednoznačně polemizovat, neboť příspěvek na žáka, který na základě ministerské vyhlášky základní umělecké školy, míněno tedy obecní a krajské, vybírají, případně budou vybírat, je naprosto jednoznačně pevně stanoven a nemůže být v žádném případě překročen.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP