(10.40 hodin)

(pokračuje Svobodová)

Jak tedy bude zaručeno, aby výběrová komise skutečně byla složena z odborníků, kdo ji tedy bude stanovovat?

Dále, jak bude zaručena objektivita při výběru ředitelů? Něco už tady bylo naznačováno. Přesto se ptám: Kdo stanoví podmínky výběru, kdo stanoví jasná pravidla pro to, jaké předpoklady pro vykonávání funkce má ředitel nebo kandidát, který se přihlásil do výběrového řízení, splňovat? Pokud by tomu tak bylo, pak by to měla být jakási záruka toho, že výsledek výběrového řízení bude objektivní a že bude skutečně podložen splněním těchto kritérií, pokud by byla dána, a měl by být samozřejmě také jasně stanoven vítěz výběrového řízení.

Právě v nejasnosti toho, co jsem tady teď řekla, vidím opodstatnění obav, že by skutečně těchto výběrových řízení v obcích mohlo být zneužíváno jak politicky, osobně apod. Navíc se připojuji i k tomu, že v současné době se vlastně rozbíhá druhá etapa reformy veřejné správy, není ještě předložen školský zákon, a ten přece bude zároveň obsahovat i zmíněný zákon o státní správě a samosprávě, tedy 564/1999 Sb., takže si kladu otázku, proč ho právě nyní novelizovat.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, paní poslankyně a táži se, kdo se dále hlásí do rozpravy. Pan ministr školství Eduard Zeman.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Eduard Zeman: Pane předsedající, dámy a pánové, nebudu mluvit dlouho. Jenom bych rád upozornil na několik věcí. V těchto dvou dnech projednáváme několik návrhů novel v podstatě shodné skupiny předkladatelů. Chci k nim říci: tato skupina předkladatelů prezentuje svá stanoviska ve veřejném zájmu, a to i tehdy, když realita ukazuje tak trochu něco jiného. Chci v tuto chvíli uvést něco jako "opravník oblíbených omylů".

Včera u zákona č. 111 zde znělo, že je v zájmu vysokých škol, aniž by bylo řečeno, že Rada vysokých škol, konference rektorů jako oficiální orgány nesouhlasí s předložením novely. Dnes je tu něco předkládáno jakoby v zájmu obcí, ačkoliv je to v zájmu jenom určité skupiny starostů. Značná většina zejména malých obcí nesouhlasí. Takřka všichni pedagogičtí pracovníci, kterých se to dotýká, nesouhlasí.

Já vás k ničemu nechci přesvědčovat, chci jenom upozornit, že ne vždy je deklarovaný veřejný zájem doopravdy tím, za co se vydává. A budeme mít koneckonců možnost se velmi rychle přesvědčit, zda předkladatelé těchto novel svůj veřejný zájem míní tak, jak ho prezentují. Na této schůzi vláda předkládá nový zákon o ústavní výchově, kde budou mít tito předkladatelé příležitost projevit svou péči o školství. Na příští schůzi bude předložen nový velký návrh školského zákona, kde opět jsem zvědav, jak se projeví tento veřejný zájem.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane ministře. O slovo se přihlásil pan poslanec Mareš.

 

Poslanec Petr Mareš: Pane předsedající, pánové ministři, kolegyně a kolegové, jenom faktická poznámka: Není pravda, že by konference rektorů nesouhlasila s včera předloženou novelou vysokoškolského zákona. Není to pravda. Můžete se o tom přesvědčit v usnesení tohoto ctihodného orgánu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Dále se hlásí ještě jednou pan ministr Zeman, po něm pan poslanec Václav Exner.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Eduard Zeman: Abychom se nedohadovali, co je pravda, to se dovíme nejspíš zítra, protože konference rektorů hodlá vydat veřejný dopis se svým stanoviskem na toto téma v novinách.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane ministře. Pan poslanec Matějů - fakticky?

 

Poslanec Petr Matějů: Faktická. Pane předsedající, dámy a pánové, strávil jsem minimálně 20 až 30 hodin jednáním se zástupci Rady vysokých škol, České konference rektorů při přípravě poslední verze. Ani jednoho z těchto zasedání se nezúčastnil, ačkoliv mohl, ministr školství, aby si vyslechl, jaké jsou konkrétní námitky a ve kterých bodech podporují tuto novelu. Kdyby se zúčastnil, věděl by, jaké je rozložení sil. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Hovořit bude pan poslanec Václav Exner.

 

Poslanec Václav Exner: Pane místopředsedo, pane předsedo, členové vlády, dámy a pánové, chtěl bych upozornit na určité systémové problémy návrhů, o kterých se kupodivu zatím v zásadě nehovořilo. Zatímco současný stav řeší i případ opakované nedohody zřizovatele s orgánem kraje, nový návrh tuto otázku vůbec neřeší, a není tudíž jasné, když by nedošlo ke shodnému stanovisku vyjádření představitelů kraje a rozhodnutí obce, jak by mohlo nakonec dojít ke jmenování příslušného funkcionáře.

Kromě toho návrh naopak říká, že pro jmenování jsou rozhodující výsledky výběrového řízení. Odhlédnu zde od problému názvu "výběrové řízení", "konkursní řízení" apod., ale návrh zákona nestanoví, jestli tyto výsledky jsou rozhodující jak pro obec, tak pro orgán kraje, který má vydávat souhlas. Domnívám se, že tyto dvě skutečnosti jsou velmi závažnými problémy, které by do budoucna mohly v některých případech dokonce znemožnit jmenování funkcionářů podle tohoto zákona. Myslím si, že návrh na zamítnutí je i z tohoto důvodu zcela oprávněný.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Kdo se dále hlásí do rozpravy? Pokud se nikdo nehlásí, obecnou rozpravu končím a táži se pana navrhovatele - ano, chce využít možnosti vystoupit se svým závěrečným slovem před hlasováním. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Walter Bartoš: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, nebudu příliš dlouho mluvit. Myslím, že zde bylo řečeno už mnoho. Celá série projevů má jistý leitmotiv. Teď mluvím o projevech, které vyjadřovaly nesouhlasné stanovisko s touto novelou. Tento leitmotiv spočívá ve zpochybnění kvalifikovanosti obcí, ve zpochybnění toho, že budou umět vybírat ředitele, že se budou umět starat o školství. Chtěl bych říci, že obce ze zákona zajišťují spoustu dalších a dalších činností. Mezi ně patří také to, že platí a starají se o školy, které zřizují. Nesouhlas s touto novelou musím chápat jako neúctu a jako despekt vůči lidem, kteří na komunální úrovni pracují, a je to nedůvěra k obcím jako takovým.

Proto, dámy a pánové, zvažte, jakým způsobem budete nakonec hlasovat. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Slova se ujme zpravodaj pan poslanec Václav Pícl, který nás seznámí s návrhy, které padly v obecné rozpravě k tomuto návrhu zákona. A ostatní bych poprosil o ztišení.

 

Poslanec Václav Pícl: Vážený pane předsedající, dovolte, abych zrekapituloval rozpravu. Vystoupilo pět poslanců k této novele zákona, dvakrát padl návrh na zamítnutí a poté, pokud nebude návrh zamítnut a projde do druhého čtení, pan poslanec Brousek podal návrh na zkrácení doby pro projednávání o 30 dní.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Na základě žádosti pana předsedy klubu Škromacha vás odhlašuji a žádám vás o novou registraci.

Budeme hlasovat o návrhu, který hovoří o zamítnutí předložené novely.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP