(11.30 hodin)

(pokračuje Křeček)

To je způsob zacházení s diamanty. Jak jistě víte, bylo do této republiky dovezeno velké množství diamantů, u kterých jedna skupina znalců odhadla jejich cenu nízko, za tuto cenu byly tyto diamanty koupeny, potom jiná skupina znalců odhadla cenu stejných diamantů podstatně výše, takže banky půjčily na tyto diamanty velké úvěry, a když se pak ukázalo, že s tím není něco v pořádku, třetí skupina znalců určila reálnou cenu těchto diamantů, která byla odlišná jak od ceny nákupní, tak od ceny, na kterou banky poskytovaly úvěry.

Pokud tento stav naší znalecké obce někomu vyhovuje, já říkám, že mně nevyhovuje. Neměl by vyhovovat ani Poslanecké sněmovně. A už vůbec by neměl vyhovovat vládě, která z fiskálních důvodů by měla tuto problematiku řešit urychleně.

Já neříkám, že tento zákon je superdokonalý. Jistě by bylo možno řešit tuto problematiku, jak říkal již pan zpravodaj, jinými způsoby. Ale tyto způsoby nevyhovují z toho jednoduchého hlediska, že znalci vážně poškozují v mnoha směrech nejen fiskální zájmy státu, ale v mnoha směrech i občany. Každý z vás se mohl setkat s tím, že najdete-li vhodného znalce, platíte menší daň, menší poplatek z dědictví, nenajdete-li vhodného znalce, platíte daň a poplatek zcela jiný. Tento stav by podle mého názoru neměl dále vyhovovat. Domnívám se, že tento návrh zákona by si zasloužil alespoň to, abychom se jím vážně zabývali ve druhém a dalším čtení.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Kdo další se hlásí do rozpravy? Pan kolega Benda.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, dámy a pánové, přiznám se, že mě k vystoupení vyprovokoval pan kolega David, který zde mluvil velmi tvrdě o lékařské komoře a pochválil komoru advokátní. Já si myslím, že ten problém je stejný ve všech oborech, že není žádného ideálního stavu. Myslím si, že deset let zkušeností s komorami ukazuje, že to, co nám vždy slibovaly, to je jakési zvýšení etické hodnoty té které profese, fakticky nefunguje, hluboce nefunguje. Naopak dochází k situacím, že se ty profese navzájem kryjí, že každý problém, který se objeví, je tam naopak podivným způsobem zameten pod stůl. Myslím si, že toto je přinejmenším dobrým důvodem pro to, abychom se o soudních znalcích bavili v jiném kontextu než s komorou.

Myslím si, že pokusům prosazovat tady nové a nové komory, které chodí do této sněmovny, bychom měli říci jasné ne a naopak se spíše zamyslet nad tím, jestli doposud zřízené komory naplnily své funkce - já vím, že to zní nepopulárně a že vyvoláme velký střet s těmi skupinami, kterých se to týká - a jestli jsme si opravdu takto představovali, že zvýšíme kvalitu a úroveň těchto jednotlivých povolání. Myslím si, že k tomu jednoznačně nedošlo a že bychom měli výrazně zvažovat, jestli není povinností státu a státní správy, aby nějakým způsobem na tuto skutečnost reagovaly a zásadněji začaly zasahovat do toho, jak komory dbají o profesní způsobilost a etickou způsobilost svých členů.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Pan kolega Svoboda.

 

Poslanec Cyril Svoboda: Vážený pane místopředsedo, vládo, kolegyně a kolegové, já bych chtěl reagovat na to, co jsme tady slyšeli v některých příspěvcích. Za prvé mě trochu zarazilo to, co říká kolega Marek Benda. To je apriorní soud, pro který nebyl přednesen jediný důkaz, že všechny komory zametají věci pod koberec a že neplní svoji funkci. Bylo by potřeba vědět, kolik bylo podání, kolik bylo podnětů a disciplinárních řízení v té či oné komoře, jak se komora zachovala v té či oné věci, jak rozhodla. Podle mne není možné říkat veřejnosti, že komory jenom zametaly věci pod stůl.

Já opakuji to podstatné. Všichni jsme se shodli - nebo aspoň myslím, že se všichni shodujeme - na tom, že stav není dobrý. Na tom se shodujeme všichni, že stav znalectví není dobrý, že není dobré to, že je to v rukou vždycky jenom několika jedinců, že tu neexistuje nějaký způsob, který by vedl k profesní odpovědnosti znalců za výkon své znalecké činnosti. To se netýká jenom oborů ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí nebo movitých věcí. Znalecké posudky se podávají v mnoha oblastech. Já si myslím, že toto je vykročení správným směrem. To, že je tam napsáno, že toto řešení není trvalé, spočívá v tom, že se ztotožňuji s tím, co plánuje dlouhodobě - doufám - vláda, že by došlo k oddělení znalecké činnosti od činnosti odhadců. Ale je to znovu stejný zvyk, který v této společnosti a v této sněmovně máme. Říkáme "komory ne", tedy nebudeme to řešit, ono se to nějak vyřeší, vláda možná nějaký návrh zase přinese a někdy to řešit budeme.

Podle mne to je projev nezodpovědnosti. Tady je návrh a pojďme tento návrh projednávat. Zkusme najít řešení skrze tento návrh. Anebo zase znovu řekneme: je to špatné, nelíbí se nám to, ono se to nějak někdy vyřeší.

Tady byl popisován případ s diamanty. Já myslím, že mnozí z nás, kteří se zabýváme touto oblastí, bychom mohli uvádět další případy. Takže já vás velmi naléhavě prosím, abychom opustili ten apriorní přístup k tomu, že komory jsou tady od toho, aby neplnily své účely, aby byly drahé a třeba aby škodily. Nikoli. Ty komory jsou tady proto, aby byly nápomocny kultivaci prostředí. Velmi věřím v to, že tato cesta je cesta správná.

Také připomínám, že je pravda, že tato komora má nepovinné členství. Připomínám, že v mnoha státech Evropy je taková úprava, že byť není komora založena na povinném členství, tak její stavovský, etický kodex nebo některá pravidla se dotýkají všech, kteří vykonávají toto povolání. Jenom zkrátka není nikdo nucen, aby byl členem, aby se účastnil aktivně činnosti té komory. Je to podle mne krok správným směrem. Je to krok k občanovi, protože občan získá jistotu, že znalci budou pod větší profesní kontrolou při podávání znaleckých posudků. Znovu zdůrazňuji, že znalecké posudky jsou klíčové důkazy, které se používají.

Takže vás znovu prosím, abyste nehlasovali pro zamítnutí tohoto návrhu, ale abyste ho propustili do dalšího čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Slovo má pan kolega David, připraví se pan poslanec Beneš.

 

Poslanec Ivan David: Vážené paní poslankyně, vážení poslanci, já si myslím, že příklad týkající se diamantů je jistě nesmírně závažný, ale kde bereme tu víru, že komoru neovládnou právě ti odhadci, kteří hodnotí diamanty vysoko, nebo ti odhadci, kteří je hodnotí nízko, nebo odhadci, kteří se dohodnou, že budou hodnotit nejdříve nízko a potom vysoko, a nedosáhneme vůbec žádného pokroku v této věci.

Já myslím, že musíme trvat na objektivním posuzování. Jsem si vědom toho, že znalecká oblast je velmi široká a že bude velmi těžké v ekonomických oblastech a oblastech např. lékařství nebo jiných hledat společná kritéria, ale musíme najít objektivní kritéria. V komorách prostě nelze hledat záruku toho, že tyto věci budou náležitě posouzeny. Jestliže pan doktor Svoboda za předkladatele zde hovoří o tom, že existují obecné námitky proti komorám, aniž bychom se zabývali tím, jak tyto komory řeší problematiku, pak bych chtěl říci, že je především jeho povinností jako předkladatele, aby se seznámil s tím, jak jsou spokojeni např. lékaři s působením komor.

Komory se mají zabývat etickými normami. Když jsem byl ve funkci ministra, dostal jsem celou řadu stížností na neetické jednání komor, často velmi závažných. Mám tedy velké pochybnosti o tom, zda komory obecně - a v tomto případě zvláště - řeší tento problém, a přimlouvám se za to, aby byl řešen zákonem, který nastaví objektivní kritéria, která by nebyla snadno zpochybnitelná.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP