(12.00 hodin)

(pokračuje Koudelka)

Jestliže tedy stát dnes spravuje znalectví a odhadství, a jak již tu bylo řečeno z konkrétního příspěvku o diamantech, a není to příspěvek ojedinělý, sami v praxi víte, že se jinak odhadují nemovitosti, pakliže chcete určitou nemovitost prodat za odhadní cenu a posudek je použit jen vůči druhé, kupující straně, nebo jestliže chcete posudek použít pro finanční úřad jako podklad pro daňové přiznání z daně převodu nemovitosti, tak se domnívám, že jestliže dojdeme k tomu, že současný stav, kdy něco spravuje stát přímo, že je stav špatný, tak by mělo být přistoupeno alespoň k jako možné alternativě k diskusi k tomu, aby se stávající stav změnil, byť by změna byla taková, že se přesune správa dané profese ze státu na profesní samosprávu.

Chci ovšem ještě zdůraznit, že se tím nijak nezvyšuje role veřejné moci jako takové, protože pro mne je rozhodující veřejná moc v jejím součtu, nikoli to, jestli dané mocenské oprávnění vykonává stát, nebo jiná organizace, ať již je to územní samospráva, či profesní samospráva.

Ještě bych chtěl dodat, že často odpůrci samosprávy říkají, že pokud bude silná samospráva, že se stát špatně spravuje. Myslím si, že to není pravda, že to je protimluv, protože samospráva nikdy nemůže ochromit stát, stát může existovat bez samosprávy, samospráva bez státu nikoli. Samospráva vždy vzniká sebeomezením státu, protože je určována zákonem, tedy mocí zákonodárnou, a všechny její mocenské akty jsou pod kontrolou moci soudní. Jak moc soudní, tak moc zákonodárná jsou součástí státní moci, jsou součástí státu. To, co je omezováno, je pouze moc výkonná. Takže ten, který hájí tzv. zájmy státu proti samosprávě, nehájí zájmy státu, ale pouze zájmy výkonné moci, jedné složky státu, a to se domnívám, že je trochu málo.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Pan poslanec Pleva.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, včera tu jeden můj ctěný kolega prohlásil, že cesta do pekla je dlážděna dobrými úmysly.

Vždycky jsme slýchali, jak to bude báječné až budou fungovat samosprávné komory, že budou hlídat profesní způsobilost, rovný přístup k profesi atd. Stává se ovšem, že samosprávné komory také mohou působit jako ti, co blokují svobodnou konkurenci, protože proč by si pouštěly konkurenci někam, kde mohou tyto věci vykonávat samy, a dále, že se stávají jakýmisi odborovými lobbistickými či jinými organizacemi, které hájí zájmy svých členů místo toho, aby hájily profesní způsobilost a zájmy klientů. Takže i toto mějme, prosím, na paměti.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pan kolega Zuna, další přihlášený.

 

Poslanec Milan Zuna: Vážený pane předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové, jsem hluboce přesvědčen o tom, že dublovat špatnou činnost nebo nečinnost státu vznikem dalších komor je skutečně cesta do pekla. Na to bych tu chtěl odpovědět kolegovi Koudelkovi.

Navržený zákon je tak špatný, že je mi líto času, který jsme nad ním strávili. Měli jsme ho už dávno zamítnout.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Nikdo další se nehlásí vyjma pana poslance Krajíčka, zpravodaje, na závěr obecné rozpravy.

 

Poslanec Miroslav Krajíček: Děkuji, pane místopředsedo. Vzhledem k tomu, že padl ve sněmovně návrh na zamítnutí tohoto zákona v prvním čtení, dovolím si předložit návrh doprovodného usnesení zhruba v tomto znění: Poslanecká sněmovna žádá vládu o vypracování návrhu zákona o znalcích a tlumočnících a jeho předložení nejpozději ke konci roku 2001.

 

Pokud bych měl zhodnotit průběh obecné rozpravy, vystoupilo 12 poslanců, někteří z nich dvakrát, jeden i třikrát, padl třikrát návrh na zamítnutí tohoto zákona v prvním čtení.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Končím rozpravu, děkuji za shrnutí. Odhlásil jsem vás, prosím, zaregistrujte se znovu svými identifikačními kartami.

 

Nejprve se budeme zabývat návrhem na zamítnutí předloženého návrhu.

Zahájil jsem hlasování číslo 88. Kdo je pro tento návrh na zamítnutí? Kdo je proti?

Z přítomných 145 pro návrh 129, proti 8. Těsnou většinou tento návrh byl přijat.

 

Nyní rozhodneme o návrhu na doprovodné usnesení, kterým Poslanecká sněmovna žádá vládu předložit novelu zákona. Je to doprovodné usnesení.

Mám pocit, kolegyně a kolegové, že Poslanecká sněmovna se v tomto dostává vždycky do velmi složité situace, ve které vládní koalice, ať už je jakákoli, se snaží vyklouznout různými formami, různou procedurální obstrukcí. Souhlasím s tím, že z formálního důvodu mají pravdu ti, kteří namítají, že nebylo-li nic přijato, není k tomu možné přijmout usnesení. Nicméně konstatování je, že Poslanecká sněmovna přijala usnesení, kterým zamítá návrh zákona, a tím pádem k tomuto usnesení může přijmout doprovodné usnesení.

Naše hlasování bylo o usnesení. Přijali jsme usnesení: "Poslanecká sněmovna zamítá předložený návrh zákona." Byl bych velmi rád… Zkusme vyjádřit svůj názor hlasováním, co si o doprovodném usnesení myslíme nebo ne.

Paní kolegyně Buzková.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, v této sněmovně byl vždy jednoznačný výkladový zvyk, že pakliže neprošel návrh zákona nebo neprošel navržený návrh usnesení, který byl samostatným bodem, vždy to bylo bráno tak, že doprovodná usnesení jsou v tuto chvíli nehlasovatelná.

Pakliže pan předsedající vlastním rozhodnutím v tuto chvíli dá hlasovat o návrhu doprovodného usnesení, zvrátí tím veškeré zvyklosti, které v této věci v Poslanecké sněmovně existují.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Není nad psané právo. Jakmile se dostaneme k duchu a zvyklostem, vždy existují rozdílné názory. Berme to jako procedurální přestřelku.

Prosím, kolega Benda. Omlouvám se, i teď se dostáváme do šedé zóny našeho jednacího řádu.

 

Poslanec Marek Benda: Já se omlouvám paní kolegyni, ale myslím, že to řekla naprosto přesně. V těch situacích, kdy jsme zákon neschválili, jsme se dohodli, že není možné přijímat žádné další usnesení. To bylo ale ve třetím čtení. Dnes v tuto chvíli jsme ve čtení prvním, zamítli jsme zákon, přijali jsme usnesení, nikoli že jsme nepřijali usnesení, že schvalujeme, ale přijali jsme kladné usnesení, že zamítáme zákon, a upřímně řečeno, já naprosto netuším, proč v takovou chvíli by nebylo možné přijmout doprovodné usnesení.

Dokonce přece v situaci, kdy bychom zákon vrátili k přepracování, což je stejný postup fakticky se stejným výsledkem, by bylo jen logické, aby sněmovna zároveň řekla předkladatelům nebo komukoli jinému, jakým způsobem zákon má přepracovat.

Čili myslím, že opravdu - řekl bych, že o usnesení možná ani nejde a je zbytečné - ale abychom si tu neřekli výkladově, že toto se nesmí. Myslím si prostě, že se to samozřejmě smí, a samozřejmě, ukončíme-li první čtení např. rozhodnutím o tom, že vracíme navrhovateli k přepracování, že není jediného důvodu, proč bychom nemohli přijmout usnesení, kterým řekneme, jak to navrhovatel má přepracovat. To se na mne nezlobte.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Myslím, že jsme v okamžiku, kdy je tato diskuse smysluplná.

Slovo má s přednostním právem vystoupit paní kolegyně Buzková, poté pan poslanec Krajíček, Exner a Jičínský. Omlouvám se všem.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Chci pouze upozornit na to, že návrhy, o kterých se má hlasovat, se musí podávat v rozpravě, a to zásadně v rozpravě podrobné, která v prvním čtení není vedena.

V rozpravě obecné, která je vedena v prvním čtení, lze vlastně pouze podat návrhy, které jsou konkrétně vyjmenovány v jednacím řádu, a návrh doprovodného usnesení to bezesporu není.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP