(12.10 hodin)

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pan poslanec Krajíček, poté pan poslanec Exner a pan kolega Jičínský.

 

Poslanec Miroslav Krajíček: Velmi mě mrzí, že jsem tady vůbec toto doprovodné usnesení navrhoval, ale byl jsem veden skutečně tou nejlepší myšlenkou. Jak víme z historie, nejlepší myšlenky dláždí cestu do pekel. Měl jsem pocit, že tento svůj návrh na doprovodné usnesení stáhnu, ale zřejmě se z toho stává precedenční souboj, takže by bylo dobré, kdybychom ho dobojovali do konce.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pan kolega Exner, poté pan poslanec Jičínský.

 

Poslanec Václav Exner: Pane místopředsedo, dámy a pánové, domnívám se, že ten problém je možné řešit bez dlouhých procedurálních a jiných přestřelek v souladu s jednacím řádem. Byl zde návrh na určité hlasování, paní místopředsedkyně Buzková vznesla námitku. Rozhodněme o námitce hlasováním bez rozpravy a poté budeme podle výsledků buď hlasovat, nebo nehlasovat o návrhu doprovodného usnesení.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane kolego. Byl jsem si ale vědom precedenčního významu této věci, a proto jsem chtěl nechat zaznít názory různých kolegů a kolegyň. Jinak máte samozřejmě pravdu, že toto je jediná možnost, jak celý problém formálně správně vyřešit. Pan poslanec Jičínský.

 

Poslanec Zdeněk Jičínský: Vážený pane předsedající, vážení kolegové, možná, že si ještě vzpomínáte, že už tady jednou byl poslanecký návrh zákona na zřízení určité komory, který předkládal kolega Koudelka. Ten návrh jsme tehdy zamítli a já jsem se v zamítavém odůvodnění vyslovil pro to, abychom takovéto věci neřešili na základě poslaneckých návrhů, ne proto, že bych poslancům upíral jejich ústavní právo, ale proto, že si myslím, že určité věci jsou v tomto směru koncepční součástí právního řádu a že s takovými návrhy má přicházet vláda.

Říkám to jen proto, že v této věci nechci vstupovat do procedurální diskuse, zda se někdy takto rozhodovalo nebo nerozhodovalo. Pro mě v této souvislosti to není podstatný problém. Jsou tu kolegové, kteří tu byli po přijetí nového jednacího řádu dříve než v roce 1996, čili znají tuto praxi lépe, o tom hovořit nechci. V této věci takovéto stanovisko sněmovny, že vyzývá vládu, aby připravila určitý zákon, považuji za pozitivní, protože je to podle mého soudu projev jistého sebeuvědomění sněmovny, že jsou určité věci, které se nemají dostávat na pořad sněmovny nahodilými iniciativami poslanců, ale že patří vládě bez ohledu na to, jaké je její stranické složení.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji všem za názory k této věci. Zazněla námitka proti zamýšlenému postupu předsedajícího, kterou vznesla paní kolegyně Buzková. Myslím, že je formálně správné o této námitce rozhodnout hlasováním. Pokud bude přijata, je rozhodnuto, pokud ne, budeme hlasovat znovu.

Na žádost některých z vás z pléna jsem vás opět odhlásil. Prosím, abyste se znovu zaregistrovali svými identifikačními kartami. Budeme hlasovat.

 

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 89. Ptám se, kdo souhlasí s námitkou paní poslankyně Buzkové. Kdo je proti?

Z přítomných 149 pro 58, proti 70. Námitka nebyla přijat.

 

Nyní tedy rozhodneme o doprovodném usnesení navrženém zpravodajem k tomuto bodu.

Zahájil jsem hlasování s pořadovými číslem 90 a ptám se, kdo s ním souhlasí. Kdo je proti?

Z přítomných 154 pro 90, proti 30. Návrh byl přijat.

 

Omlouvám se všem, kteří čekali na můj pokyn, jak se mají vyjádřit. Zpochybňujete hlasování? Nezpochybňujete, děkuji, návrh doprovodného usnesení byl přijat. Děkuji panu navrhovateli i panu zpravodaji.

 

Budeme se dále zabývat bodem číslo 37 schváleného pořadu schůze, a tím je

 

37.
Návrh poslanců Cyrila Svobody, Stanislava Křečka, Miloslava Výborného a dalších
na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 804/ - prvé čtení

 

Stanovisko vlády jsme obdrželi jako tisk 804/1. Prosím, aby předložený návrh na navrhovatele uvedl opět pan kolega Cyril Svoboda. Prosím pana poslance Cyrila Svobodu, aby uvedl další návrh.

 

Poslanec Cyril Svoboda: Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, kolegyně a kolegové, doufám, že s tímto novým návrhem, se kterým přestupuji před sněmovnu, bude větší úspěch než s návrhem předchozím.

Tento návrh, kterým se novelizuje občanský zákoník, sem zavádí něco také velmi podstatného. Smyslem této nové právní úpravy je umožnit, aby bylo možné více a častěji půjčovat peníze především střednímu a malému podnikatelskému stavu. Jde totiž o to, abychom umožnili těm, kteří půjčují peníze, větší záruku, že peníze dostanou zpátky. Jeden z instrumentů, který zná český právní řád, je zástava. Stávající právní úprava dává několik možností. Buď ten, který si půjčuje peníze, musí zástavu odevzdat třetí osobě nebo tomu, od koho si peníze půjčil. Riziko je, že tu věc, kterou má v zástavě, musí odevzdat jiné osobě. Druhá možnost je, že se odevzdá listina, která vlastníkovi té věci dává právo disponovat s touto věcí, např. technický průkaz u automobilu nebo něco podobného, a tato listina má dát jistotu tomu, kdo má peníze dostat, že peníze dostane, že s tou věcí nelze nakládat. Dobře víme, jaký je stav věcí, že takovou listinu lze ztratit, lze s ní nějakým jiným způsobem naložit, a přesto ta věc zůstává k volné dispozici toho, kdo dluží peníze. Konečně je možné dát věc do úschovy třetí osobě, to znamená, že opět ten, který dluží, tu věc musí odevzdat mimo vlastní dispozici.

To, co navrhujeme, je změna, která povede k lepšímu, která umožní, aby i tyto věci, které jsou věcmi movitými, ale může se to týkat podle našeho návrhu staveb, které nejsou nemovitostmi ve smyslu zákona, tak aby třetí osoby měly úplnou jistotu, že jejich peníze budou vráceny. Smysl té úpravy je velmi jednoduchý. Dojde-li k půjčení peněz nebo k nějakému závazku podobného typu, tak zástava, kterou se ručí za to, že závazek bude splněn, bude vedena ve veřejném rejstříku zástav, to znamená, že bude v rejstříku, do kterého každý může nahlédnout, a tento rejstřík bude za prvé jistotou pro toho, kdo půjčuje peníze, jestli již se tou věcí někde neručí, zda se tou věcí někde již nezajišťuje nějaký závazek. Zároveň také bude jistotou pro toho, kdo chce něco kupovat, aby kupoval věc, která je prosta jakýchkoliv závazků.

Z tohoto důvodu si myslíme, že tento krok je krokem správným směrem.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP