(12.20 hodin)

(pokračuje C. Svoboda)

Zřejmě tady se opět povede vášnivá debata o tom, co tento zákon také obsahuje. Ten zákon obsahuje, že smlouva o této zástavě bude sepisována formou notářského zápisu, a již slyším to, co asi tady zaslechnu, že lobbistická skupina notářů - já sám za sebe říkám, že jsem bývalý státní notář, nejsem notář, nejsem členem notářské komory - že lobbistický zájem notářů vede k tomu, aby si notáři zase učinili monopol a aby formou notářského zápisu sepisovali tyto smlouvy.

O této věci jsem diskutoval i s nynějším ministrem spravedlnosti a v diskusi s ním jsme došli k závěru, že není dobré jít jinou cestou než formou notářského zápisu, protože notářský zápis je veřejnou listinou a je možné do tohoto zápisu vtělit vykonatelnost notářského zápisu. Jinak řečeno - kdyby tyto smlouvy o těchto zástavách byly sepisovány jinými osobami nebo občany mezi sebou, potom bychom museli do novely zákona vložit ještě vkladové řízení, podle kterého by se vkládal do veřejného registru seznam zástav. Takže jeden z argumentů, proč to má být notářským zápisem, je skutečnost, že tento zápis může být vykonatelný, je veřejnou listinou.

Za druhé. Notáři ručí za to, kdy a kým byl notářský zápis sepsán. Není možné v žádném případě notářský zápis zfalšovat co do času, protože se vede rejstřík notářských zápisů a není možné antidatovat notářský zápis. To znamená, že je tu víra třetích osob, kdy byla tato smlouva sepsána.

A konečně notář je kvalifikován k tomu, aby správně posoudil právní titul toho, zda ten, který dává věc do zástavy, je skutečně vlastníkem. Je to věc odborného posouzení a notáři jsou způsobilí tuto věc řádně posoudit.

No a konečně technický argument, proč to má být v rukou notářů, je skutečnost, že notáři vedou centrální evidenci závětí a jen na tento systém je možné zavést ještě evidenci těchto zástavních smluv. Tento zákon dále říká, že tyto smlouvy budou zavedeny do registru zástav bezodkladně, to znamená elektronicky hned po sepsání. Nebezpečí, že by notáři na tom vydělávali velké peníze, také nehrozí, protože v tomto návrhu se jasně říká, že tato služba se bude provádět za regulovanou odměnu, za odměnu, kterou stanoví Ministerstvo spravedlnosti vyhláškou. Může to být paušál třeba 500 Kč za smlouvu, ať se to týká jakékoli zástavy na jakýkoli dluh a v tomto případě se pokryjí pouze náklady, které jsou spojeny s tímto úkonem. Určitě nikdo nemusí mít obavu v Poslanecké sněmovně, že tady lobbuji za to, aby notáři výrazně zbohatli.

Je to cesta, která podle mne jde správným směrem a dává šanci, aby se dostalo více peněz do podnikatelského prostředí, aby ti, kteří půjčují peníze, měli větší jistotu, že jejich peníze budou vráceny, že jejich pohledávka bude uspokojena, jinak že se mohou uspokojit ze zástavy. Z tohoto důvodu si dovoluji požádat Poslaneckou sněmovnu, aby tento návrh podpořila.

Pokud jde o stanovisko vlády, má vláda pouze připomínky k tomuto návrhu zákona, nemá zamítavé stanovisko. To znamená, že je tady jistě prostor pro to, aby se případně tento návrh dopracoval. Z tohoto důvodu vás také žádám o podporu, aby se tento návrh zákona dostal do dalšího čtení v Poslanecké sněmovně.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci Cyrilu Svobodovi.

Zpravodajkou pro prvé čtení měla být poslankyně Dundáčková, která je dnes omluvena. Prosím pana poslance Zunu, aby za ni vystoupil se zpravodajským úvodem.

 

Poslanec Milan Zuna: Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové. Doporučuji propustit do druhého čtení.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. To bylo výstižné prohlášení, pane poslanče.

Nyní otevírám obecnou rozpravu, do které se jako první přihlásil pan místopředseda Langer.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové. Vyslechli jsme stanovisko pana předkladatele, které oplývalo slovy "zvýšená ochrana, rozvoj podnikání, vyšší jistoty" na jedné straně a na druhé straně "žádný zájem úzké skupiny osob, profesní zájem" a podobně. Myslím si, že je dobré a chvályhodné pokoušet se o zvyšování právních jistot osob, které žijí v této zemi. Myslím si, že problematika vymáhatelnosti nebo nevymáhatelnosti práv občanů České republiky je jedním ze základních témat, které by se mělo vinout jako červená nit veškerými úvahami o provedení nejenom soudní reformy, ale reformy českého právního řádu obecně.

Nicméně tento návrh jde možná ve svých úmyslech touto cestou, ale ve své praktické realizaci se nejedná o nic jiného, než že snižuje volnost a svobodu rozhodování osob, které jsou podnikatelsky činné, ale nejenom podnikatelsky činné. Jinými slovy - tento návrh znovu ukládá někomu povinnost nějak konat a za to své konání zaplatit. Nic jiného totiž podstatou tohoto návrhu není než to, že zástavní právo vznikne pouze tehdy, když splníte zákonem danou povinnost si je nechat zapsat do rejstříku zástav a za tento zápis také někomu, tedy notáři, zaplatit. V okamžiku, kdy by tento návrh byl nabídkou možnosti něco takového udělat, kdyby byl odvislý od volného rozhodnutí, zda chcete takové služby využít, potom si myslím, že by to bylo dobré.

Nicméně tento návrh říká, že zástavní právo vzniká na základě zástavní smlouvy formou notářského zápisu, zápisem zástavy a ostatních předepsaných údajů do rejstříku zástav. To si myslím, že je ta problematická formulace, o které bychom měli hovořit. Mám k tomu velké výhrady, k filozofii tohoto návrhu vůbec, je-li koncipován jako zákonem uložená zpoplatněná povinnost. Ale snad je to návrh, který je ve své podstatě přepracovatelný. Věřím, že bude přepracovatelný, protože pokud by nebyl, rozhodně bych pro něj v této podobě hlasovat nemohl.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci Langerovi. Táži se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy. Pan poslanec Exner.

 

Poslanec Václav Exner: Pane předsedo, členové vlády, dámy a pánové. Mám ten názor, že rejstřík zástav jako veřejný seznam je listina potřebná a že současná situace v této oblasti opravňuje i určitou kodifikaci tohoto problému. Souhlasím ale také s názorem vlády, že alespoň v určitých situacích by zástavní smlouva mohla být sepsána právními útvary mimo notáře. A také s tím, že technika provádění zápisu v případě, kdy by to měli dělat notáři, patří spíše do zákona o notářích.

Souhlasím samozřejmě i s názorem předkladatele pana Svobody, že v tom případě je třeba upravit vkladové řízení. Musím také říci, že na základě tohoto zákona notáři rozhodně neprodělají, když tedy nevydělají. To je naprosto jisté.

Vystupuji z toho důvodu, že bych chtěl upozornit na tu skutečnost, že vláda není zásadně proti takovému řešení, ale že z připomínek, které byly vládou vysloveny, vyplývá, že pokud propustíme návrh zákona do dalších čtení, bylo by oprávněné očekávat, že své výhrady vláda převede do příslušné formy, aby mohly být podrobně posouzeny.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP