(12.30 hodin)

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane kolego. Slovo má pan poslanec Marek Benda.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, nebudu navrhovat ani zamítnutí, ani vrácení k přepracování, protože si myslím, že je smysluplné vzít toto znění do výboru a věcně se o tom bavit.

Kromě problémů, na které už bylo upozorněno, bych chtěl upozornit přinejmenším ještě na dva problémy, které v tomto návrhu spatřuji.

Prvním z nich je ona otevřená možnost nahlížet do rejstříku zástav. Myslím si, že to je velmi sporné a že především by mělo být velmi diskutováno ve sněmovně a v ústavně právním výboru, nakolik toto je v souladu s celkovou představou o našem právním řádu, nakolik to je v souladu s Listinou, nakolik to je v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. Kdyby tam bylo řečeno, že kdo prokáže oprávněný zájem, má právo nahlédnout, jestli, když mu nabízím obraz jako zástavu, jestli už ho nemám třikrát zastavený, pak jsem ochoten o tom diskutovat. Ale v této obecnosti to znamená, že jakmile jdu do jakéhokoliv typu zástavního vztahu, sděluji tím veřejnosti tento svůj majetek, kde je uložen, kolik jsem za něj vzal apod. Nevím, proč bych tuto povinnost měl mít, a vůbec už netuším, proč by to mělo být takto konstruováno v občanském zákoníku. To je tedy jeden věcný problém, který by měl být prodiskutován.

Druhý problém jsou notáři a zda to mají vést notáři. Myslím, že i toto je problém na širokou diskusi, přinejmenším z toho hlediska, co jsme zatím na ústavně právním výboru diskutovali s Ministerstvem spravedlnosti. Notářům totiž, pokud je mi známo, v loňském roce novelou obchodního zákoníku přibylo velké množství práce, velké množství práce v posuzování a schvalování zakládacích smluv a všeho možného dalšího. A pokud je mi známo, z Notářské komory zatím nepřišel návrh na navýšení počtu členů, který je uzavřen početním cenzem, a předpokládám, že výsledek pak bude takový, jaký už se v některých částech republiky projevuje, že se začínají prodlužovat lhůty projednávání takových věcí, jako jsou dědictví a takové věci, které jsou nepříliš zajímavé a nepříliš lukrativní. Mně přijde, že Notářská komora a notáři by se mohli dostat do situace neřešení těchto nelukrativních věcí, a že tudíž není třeba vymýšlet desítky dalších lukrativních věcí, které jim dáme, a pak jim na ty nelukrativní věci nebude zbývat čas. Myslím si, že přinejmenším dříve, než bychom takovýto návrh schválili, že by muselo být jasné, jakým způsobem a v jakém rozsahu dojde k navýšení počtu členů Notářské komory, abychom notářům vůbec takovýto úkol mohli naložit. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane kolego. Myslím, že na své otázky dostanete odpovědi při projednávání návrhu ve výboru.

Kdo se dále hlásí do rozpravy? - Nikdo, proto obecnou rozpravu končím a dávám tím možnost vystoupit panu navrhovateli k závěrečnému slovu.

 

Poslanec Cyril Svoboda: Pane místopředsedo, vážená vládo, dámy a pánové, jsem rád, že nepadl návrh na zamítnutí ani na vrácení k přepracování. Padlo tu několik námětů, které stojí za úvahu, avšak já bych udělal poznámku jen ke dvěma věcem, které tady zazněly.

Za prvé - zástavní právo lze založit také předáním věci věřiteli, to znamená, že se nemusí jít touto cestou.

A k tomu rejstříku si myslím, že je potřeba, aby byl závazný - námitka, kterou uvádí pan kolega Benda, je relevantní, o tom lze uvažovat, že by nahlédnutí do tohoto rejstříku bylo možné, prokáže-li někdo, že na tom má nějaký právní zájem, protože kupuje např. ojeté auto nebo něco podobného a chce si zjistit, jestli to auto není už někde nějakou zástavou apod., takže v tomto případě by měl právo nahlédnout. Tomu dokážu rozumět. Ale jinak budu samozřejmě rád, až tuto věc budeme diskutovat na ústavně právním výboru.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Slovo má pan zpravodaj.

 

Poslanec Milan Zuna: Vážený pane místopředsedo, vzhledem k tomu, že nezazněl žádný návrh na vrácení, navrhuji, aby bylo hlasováno o tom, že tento návrh zákona bude přikázán ústavně právnímu výboru.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ano, to je návrh, který je v souladu s návrhem organizačního výboru. Ještě se pro jistotu zeptám, má-li někdo nějaký jiný návrh. Není tomu tak.

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 91 a ptám se, kdo je pro tento návrh na přikázání. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 91 z přítomných 161 pro bylo 111, proti 2. Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání ústavně právnímu výboru.

 

Vážené kolegyně a kolegové, vzhledem k tomu, že se blíží chvíle oběda, myslím, že bychom si zasloužili něco ve formě aperitivu, a tím je bod číslo

 

38.
Návrh poslanců Zdeňka Kořistky, Michaely Šojdrové, Bohuslava Záruby a dalších
na vydání zákona o chovu psů a o změně a doplnění dalších zákonů
/sněmovní tisk 805/ - prvé čtení

 

Návrh jsme obdrželi jako sněmovní tisk č. 805 a stanovisko vlády k němu jako 805/1. (Veselost ve sněmovně.) Prosím, aby návrh uvedl pan poslanec Kořistka.

 

Poslanec Zdeněk Kořistka: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající, i za to, jak jste vtipně nazval projednávané téma.

Pane předsedající, vážené dámy a pánové, vážená vládo, projednáváme nový zákon, který již delší dobu vyvolává mnoho emocí, stejně jako vyvolávají emoce neřešené problémy, které se týkají takzvané psí problematiky v České republice. V České republice narůstá počet psů, odhady hovoří o jednom až o jednom a půl milionu těchto zvířat. V souvislosti s tímto počtem se v mnoha městech stává situace již velmi konfliktní, soužití pejska a ostatní populace je zatíženo mnoha neřešenými problémy. Ne všichni majitelé psů dodržují většinou nepsaná pravidla o pohybu těchto zvířat na veřejných prostranstvích - v parcích, na školních hřištích, na pískovištích apod. -, ne všichni jsou ochotni přijmout nějaké mantinely. Množství e-mailů a dopisů, které jsem dostal, upozorňuje právě na tyto problémy.

Proč jsme se vlastně rozhodli připravit návrh zákona?

Za prvé si myslíme, že pro občana je přehlednější, když vznikne jeden zákon, který se věnuje problematice komplexně, než několikanásobná novelizace různých zákonů či vyhlášek, které se dalšími novelami stávají pro občana nepřehlednými.

Za druhé - není pravda, že současná právní úprava stačí k postižení chovatelů a majitelů psů, kteří zákony porušují, jak tvrdí ve svém stanovisku vláda a někteří zaujatí účastníci diskuse. Mají prý se jen více uplatňovat. Ale nikdo do dnešního dne neuvedl ani jediný právní předpis, který řeší povinou evidenci psů, značení psů, problém pohybu psů mimo pozemky vlastníka či vymáhatelnost těchto principů. To chci velmi zdůraznit. Tyto povinnosti nejsou nikde definovány a ani novela zákona o obcích tuto problematiku neřeší. Dle našeho názoru i dle názoru mnoha právníků je tu právní vakuum. Současné právo řeší situaci až tehdy, kdy dojde k napadení či pokousání člověka či zvířete. Chci zdůraznit, že obecní vyhlášky, které např. řešily pohyb psů v obcích, zaváděly principy vodítka a náhubku a sankcionovaly porušování těchto vyhlášek, Ústavní soud v mnoha případech zrušil. Vyhláškou nelze ukládat občanovi povinnost, která nemá oporu v zákoně.

Z jakých údajů tedy vycházíme?

Musím konstatovat, že je velkým problémem získat nějaká relevantní čísla, která ukazují, v kolika případech dochází k poranění člověka psem. Pouze neoficiální cestou se nám podařilo získat ze Státní veterinární správy České republiky údaje, které jsou podle předkladatelů velmi závažné.

Za období 1. 1. až 30. 9. 2000 se jednalo o 18 482 případů klinického vyšetření psů, kteří poranili člověka. Tato čísla nelze zlehčovat tvrzením, že se jedná o poškrábání při vyšetření psa, při hrách v rodinách. Dle názoru mnoha odborníků je reálný stav ještě mnohem horší, protože i sami veterináři uvádějí, že ne všichni zasílají případy pokousaných lidí a psů Státní veterinární správě. Statistiky za uplynulá léta se dle pracovníků Státní veterinární správy teprve zpracovávají.

Čísla, která by uváděla vzájemné napadení psů, nám nejsou známa, ale vše nasvědčuje tomu, že jsou ještě podstatně větší.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Promiňte, pane kolego. Prosím poslance a poslankyně, aby vychutnali to, co bylo nazváno předobědovým aperitivem, a prosím o klid.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP