(12.40 hodin)

Poslanec Zdeněk Kořistka: Děkuji, pane předsedající. Co obsahuje náš návrh zákona? Jelikož byly v mnoha případech zrušeny vyhlášky obcí, které uplatňovaly principy vodítka, náhubku atd., považovali jsme za nutné právě tyto principy zahrnout prioritně do našeho návrhu zákona. O tom, jak má být tento princip v zákoně uplatněn, jsme byli ochotni diskutovat. Považujeme také za velice potřebné zavést jednotnou evidenci psů. Prosazujeme - stejně jako odborná veřejnost - označení psů. Chceme dát obcím pravomoci, aby mohly určovat místa, kde je možný volný pohyb psů a kde je například zakázán. Navrhujeme také povinnost odstraňovat znečištění veřejných prostranství. Zavádíme zároveň sankce za porušování těchto pravidel.

Bohužel problémem zákona se stalo jeho zúžení na tzv. nebezpečné psy. Jsme napadáni, že náš seznam osmi plemen plus pitbulové a jejich kříženci nevychází z praxe. Jde o úhel pohledu. Jde o filozofii zákona, zda jsou nebezpeční psi, či nikoliv. Nebereme kritikům názor opačný. Stejnou filozofii uplatnili zákonodárci v zemích Evropské unie. V jedenácti konkrétních zemích Evropské unie platí zákony, které jsou velice tvrdé a represivní a které nebezpečná plemena jasně definují. Přijaté zákony zakazují chov, dovoz, vývoz, prodej či propagaci určitých plemen. V některých zemích je povinná sterilizace či kastrace a někde dokonce platí povinnost utrácení mláďat. Jsou tedy uzákoněny principy, se kterými navrhovatelé zásadně nesouhlasí.

V těchto zemích jsou kromě regulací uplatňovány některé požadavky na majitele a chovatele těchto zvířat, se kterými navrhovatelé naopak souhlasí. Jde např. o povinné pojištění, plnoletost, vodítko a náhubek na veřejnosti, bezúhonnost a oprávnění vlastnit nebezpečné plemeno. Jsme přesvědčeni, že jen represí nelze problém řešit, ale přísnější režim pro velice omezenou skupinu vlastníků těchto psů jsme považovali za potřebný.

Do našeho návrhu zákona jsme zapracovali pro majitele tzv. nebezpečných psů tyto čtyři principy: plnoletost, bezúhonnost, pojištění a nemožnost vlastnit psa, pokud např. majitel v minulosti psa týral. Tyto podmínky jsme doplnili poplatky, o jejichž výši jsme byli ochotni diskutovat. Odmítáme argumenty, že těmito čtyřmi principy by došlo k vyhubení či redukci těchto plemen.

Vážené dámy a pánové, předkladatelé byli první, kteří svým návrhem otevřeli cestu k diskusi, která sice byla mnohdy emotivní, ale přesto ukázala na některé diskutabilní části našeho zákona. Považujeme tuto dvouměsíční diskusi za užitečnou, a protože jsme přesvědčeni, že je nutný široký konsensus, jsme rozhodnuti pro některé změny. Pokusím se je shrnout do několika bodů a určit tak mantinely pro pozměněnou verzi návrhu zákona.

Za prvé: Uplatníme stejné principy pro všechny psy, tedy návrh nebude obsahovat přílohu s tzv. nebezpečnými psy. Tímto vyřešíme i tolik kritizované poplatky a přísnější režim pohybu těchto psů. Zákon je nebude obsahovat.

Za druhé: Chceme uplatnit princip vodítka a náhubku a pohybu psů v mírnějším režimu, tedy na veřejných prostranstvích, kde je zvýšená koncentrace lidí.

Za třetí: Z principu náhubku vyjmeme štěňata do pátého měsíce věku a pejsky, jejichž fyziologický tvar lebky neumožňuje náhubek.

Za čtvrté: Jsme ochotni diskutovat o šíři evidence.

Za páté: Samozřejmě budeme trvat na značení psů, na dodržování čistoty veřejného prostranství, na pravomocích pro obce vymezit volný pohyb psů v některých lokalitách, ale v některých lokalitách tento pohyb např. zamezit.

Za šesté: Budeme zvažovat možnost úlev pro majitele psů, kteří se o ně řádně starají a dbají o jejich výcvik.

Za sedmé: Považujeme za nutné zpřísnit trestní řád a doplnit zákon o přestupcích, které umožní sankcionovat porušování výše uvedených principů.

I tento nový návrh, stejně jako nyní diskutovaný, bude jednoznačně směřovat k prevenci, to znamená, že jeho uplatňování by mělo zamezit konfliktům mezi občany a zvířaty. Tento zákon by měl umožnit vzájemnou toleranci mezi pejskaři a ostatními občany.

Věřím, že principy a změny, o kterých jsem zde hovořil, následně podpoříte, protože to je minimální verze, za kterou již nelze jít, pokud ovšem chceme problém, který tíží nejen obce, ale i ostatní občany, doopravdy řešit.

Předkladatelé deklarují ochotu k diskusi se všemi, kteří mají racionální návrhy a kteří diskutovat chtějí. Zvažovali jsme dvě možnosti, jak tyto změny uplatnit. Jednou z nich jsou pozměňovací návrhy ve druhém čtení. Druhou možností, ke které jsme se nakonec přiklonili, je vzetí zákona zpět. Na této proceduře i mantinelech přepracovaného zákona jsme se dohodli se zpravodajem tohoto návrhu zákona kolegou Pešánem. Přepracovanou verzi pravděpodobně předložíme do tří měsíců.

Proto jménem předkladatelů Zdeňka Kořistky, Michaely Šojdrové a Bohuslava Záruby beru návrh zákona o chovu psů, sněmovní tisk 805, zpět. Děkuji vám za pozornost. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Tímto končím projednávání tohoto bodu. Máme před sebou ještě jeden bod do dopolední přestávky, tím je bod

 

39.
Návrh poslankyně Petry Buzkové na vydání zákona, kterým se mění
zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 807/ - prvé čtení

 

Návrh jsme obdrželi jako sněmovní tisk 807 a stanovisko vlády k němu jako sněmovní tisk 807/1. Tento návrh uvede paní kolegyně Petra Buzková.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, návrh zákona, o kterém se chystám hovořit, byl předložen ve stejné době, jako návrh zákona pana poslance Kořistky a dalších a byl veden zhruba stejným záměrem. To znamená uvědoměním si určitého problému závadového chování nebezpečných zvířat nebo spíše závadového chování majitelů těchto zvířat, kteří nejsou v mnohých případech dostatečně schopni plně unést odpovědnost za zvířata, jichž jsou vlastníky.

Tento návrh zákona vycházel ovšem ze zcela jiné filozofie. Nikoli z filozofie, že bychom rozdělovali psy na bezpečné a nebezpečné druhy, že bychom si při tom neuvědomili, že spíše než nebezpečné druhy existují nebezpeční jedinci různých druhů. Tento zákon vycházel především z toho, že se pokusil zvýšit odpovědnost majitele takovéhoto zvířete a svým způsobem i z preventivních důvodů naznačit, že pakliže majitel neunese odpovědnost za takovéto zvíře, bude za takovýto případ trestně odpovědný.

Ve svém návrhu jsem vycházela z toho, že jsem přesvědčena, že nejsprávnějším řešením je v tomto případě novelizace trestního zákona, ale hlavní část této novelizace by neměla být v části zvláštní, nýbrž v části obecné.

Cílem a smyslem novelizace jak trestního zákona, tak zákona na ochranu zvířat proti týrání je především vyjádřit výslovně v zákonném textu trestního zákona, co bylo dosud ponecháno v trestní praxi výkladům a judikatuře. Tedy že člověk sám přímo odpovídá za chování či jednání zvířete, které chová nebo drží, pokud toto zvíře, ať již přímo z podnětu člověka, či z důvodu špatného výcviku nebo jeho absence, anebo pouze pro chování odpovídající povaze tohoto zvířete způsobí následky předvídané jednotlivými ustanoveními zvláštní části trestního zákona.

Výslovné vyjádření trestněprávní odpovědnosti člověka za chování zvířete a jím způsobené následky či vyvolané ohrožení se provádí v obecné části trestního zákona, a to rozšířením stávajícího textu ustanovení § 9 odst. 1 o konkretizaci toho, že pachatelstvím trestného činu se rozumí nejen přímé jednání přímého pachatele, ale i jednání tzv. živého nástroje v jeho rukou, a zařazením nového odstavce 18 do výkladového ustanovení § 89, definujícího pojem živého nástroje tak, že se jím rozumí nejen osoba, ale i zvíře či jiný živý organismus. Poslední pojem pamatuje i na nižší formy života nebezpečné životu a zdraví člověka.

Tato novela se za druhé snaží zpřísnit možné posouzení a postih jednání osob, které chovají či drží nebezpečný druh zvířete bez schválení příslušné veterinární správy, a to převedením popsaného deliktu jednání z úrovně přestupku do úrovně trestného činu. Zde si troufám upozornit, že tady se nejedná o druhy psů. Tady se jedná o nebezpečná zvířata obecně, a nebezpečná zvířata určuje Ministerstvo zemědělství zvláštní vyhláškou, která je seznamem takovýchto druhů.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP