(14.40 hodin)

(pokračuje Rychetský)

Věřte mi ovšem, že když pouze zamítnete návrh zákona, tak se především potopí moderní základní osnova, a to jen kvůli příloze a sazbám. To je opravdu zbytečné.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Další se přihlásil pan poslanec Doktor, potom pan poslanec Pleva.

 

Poslanec Michal Doktor: Děkuji za slovo. Já jsem, pane předsedající, velmi pozorně poslouchal vysvětlení ministra dopravy a přijímám základy filozofie toho, co tu uváděl.

Pokud má skutečně platit náklady za správní poplatky ten, kdo správní úkon vyvolává, dobrá, pak mi ale řekněte, o kolik snižujete daně. Jestliže nebudou tyto náklady placeny z výnosu daní, z výběru daní, pak musíme někde ušetřit, a já bych chtěl slyšet, kde tento návrh zákona v příloze uvádí, o kolik bude tento výběr daní snížen, jestliže nebudou tyto náklady hrazeny z výběru daní. A bude je hradit skutečně ten, kdo je bude vyvolávat.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pan poslanec Pleva se vzdává, protože chtěl říci totéž. Pan poslanec Němec.

 

Poslanec Pavel Němec: Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte, abych předložil ještě jeden návrh v obecné rozpravě, a sice na vrácení předkladateli k dopracování, a sice jako návrh podmíněný pro případ, že nebude přijat návrh pana poslance Tlustého na zamítnutí tohoto návrhu v prvním čtení.

Domnívám se, že návrh na vrácení předkladateli možná i lépe vyjadřuje situaci, ve které se nyní nacházíme, a to z toho důvodu, že, myslím si, v Poslanecké sněmovně je shoda na tom, že je třeba určitým způsobem sjednotit a vyčistit právní úpravu, která upravuje výběr a vyměřování správních poplatků.

Na straně druhé se domnívám, že nemůžeme souhlasit, byť v prvním čtení, s takovým návrhem zákona, který v některých položkách výrazným způsobem zvyšuje správní poplatky.

Myslím si, že úvaha o určité korekci nebo úpravě správních poplatků jistě může být ze strany vlády legitimní, nicméně jsem přesvědčen, že vláda nedokázala ani v důvodové zprávě, a zejména v důvodové zprávě, kde by měly být lépe rozklíčovány veškeré dopady jednak na státní rozpočet a jednak na nákladové položky, kterými argumentoval místopředseda vlády pan Rychetský, a v důvodové zprávě postrádám takovýto detailní rozbor, který by zdůvodňoval v některých případech tak zásadní nárůsty správních poplatků, které návrh zákona předkládá.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Pan poslanec Vymětal.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, chtěl bych reagovat jednak na to, co říkal pan ministr Schling.

Zapomněl ovšem uvést jednu situaci, kdy správní orgán po občanovi vyžaduje v jistém řízení předložení úředně ověřeného dokumentu. V takovémto případě nechápu, proč by občan měl platit vysoké nákladové položky za toto úřední ověření, protože je to ve prospěch správního orgánu. A toto bohužel v zákoně řečeno není. Mělo by se tam tedy objevit, nechť to jde na náklady správního úřadu. To je jedna věc.

Druhá věc - dovolil bych si navrhnout podmíněný návrh, a sice kdyby neprošel návrh na zamítnutí a neprošel návrh na vrácení k dopracování, tak teprve potom bych rád, aby se hlasovalo o návrhu, že Poslanecká sněmovna přerušuje a odročuje projednávání tohoto návrhu zákona, a to do doby, než vláda ke každé položce předloží cenové kalkulace, které prokáží fiskální neutrálnost jednotlivých poplatků.

Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Vidím, že si komplikujeme život. Zásadně už pan předkladatel. Prosím, pane ministře.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Děkuji. Vážený pane předsedo, vážení kolegové, samozřejmě bych mohl využít závěrečného slova, nicméně chci uvést dvě věci, které zde zatím padly v rozpravě, a padly od různých poslanců v nepřesné podobě.

První skutečnost je to, že poplatky podle tohoto návrhu zákona se vybírají pouze a jedině v případě, že jde o řízení podléhající poplatku vyvolané v zájmu osoby, která o něj žádá. Jde-li o obrácený proces, kdy stát vyvolává správní řízení, tak poplatník poplatek neplatí. Je to upraveno už v § 1 tohoto zákona a potom na dalších místech, čili jestliže jde o řízení v zájmu poplatníka, pak správní úkon, o který žádá, musí zaplatit, pokud je to obráceně, tak samozřejmě nikoli. To je první věc.

Druhá věc je otázka administrativní náročnosti procesu. Samozřejmě je možné doložit cenové kalkulace všech jednotlivých poplatků. Tak to koneckonců v připomínkovém řízení k tomuto návrhu zákona bylo. Připadá mi nicméně mnohem užitečnější a schůdnější toto provádět při práci v jednotlivých výborech, které jsou gesčně zodpovědné. Připadalo by mi logické, aby projednávání tohoto návrhu zákona - a omluvte mě, že jako neposlanec se k tomu vyjadřuji - zhruba vypadalo tak, jako probíhala příslušná příprava tohoto zákona na půdě vlády, kdy jednotlivé poplatky a jejich cenové kalkulace dokladovala ministerstva, která je spravují a kterých se týkají.

Podobně logické by mi připadalo, aby dejme tomu poplatky v oblasti dopravy se zabýval hospodářský výbor, poplatky v oblasti činnosti finančních úřadů rozpočtový výbor atd., což by bylo logické, a myslím, že to odpovídá i určitým jiným procedurám v minulosti v této sněmovně, které si pamatuji. Jako konkrétní příklad bych uvedl např. projednávání česko-slovenské smlouvy o vyrovnání, kde šlo o stovky jednotlivých položek, které důsledně procházely gesčními výbory.

Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Hlásí se ještě někdo do této rozpravy znovu? Pan poslanec Vymětal.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji. Chtěl bych reagovat na to, co říkal pan ministr. Myslím si, že si vykládá zákon po svém a velice odtrženě od života. Jestliže já přijdu na nějaký úřad, který má právo ověřovat dokumenty nebo podpis, tak samozřejmě žádám o toto ověření, tudíž musím zaplatit, a marně budu vysvětlovat, že to jiný státní orgán po mně vyžaduje, tento dokument.

Takže, pane ministře, tak to v praxi nechodí, ani v životě. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Rozhlížím se, zda se ještě někdo hlásí do nově otevřené obecné rozpravy. Nehlásí, obecnou rozpravu končím .

Nepředpokládám, že by navrhovatel a zpravodaj chtěli pronášet druhá závěrečná slova. Dám tedy hlasovat.

Máme zde tři návrhy. Prvním návrhem je návrh na zamítnutí této předlohy, druhým návrhem je návrh poslance Němce na vrácení k dopracování a konečně třetím je návrh pana poslance Vymětala na přerušení projednávání tohoto návrhu zákona do doby předložení dílčích cenových kalkulací. Mohu to říci v této zjednodušené podobě, abychom všichni věděli, co tím máme na mysli.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro návrh na zamítnutí, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 93 z přítomných 166 poslanců 90 hlasovalo pro, 66 hlasovalo proti. Návrh byl většinou 6 hlasů přijat.

 

Děkuji i panu ministrovi, i panu zpravodajovi. Tím jsme skončili projednávání bodu 42.

 

Dostáváme se k bodu

 

43.
Vládní návrh zákona o České konsolidační agentuře a o změně některých zákonů
(zákon o České konsolidační agentuře)
/sněmovní tisk 839/ - prvé čtení

 

Opět návrh zákona uvede místopředseda vlády a ministr financí Pavel Mertlík. Prosím, pane místopředsedo.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP