(15.00 hodin)

(pokračuje Kocourek)

Avizuji, že vzhledem k tomu, že nás trochu tlačí čas a k 31.8. bychom měli mít zákon, který nahradí Konsolidační banku nějakou jinou institucí, nechci dávat jakýkoliv návrh na zamítnutí či přepracování, avšak v současné podobě je tento návrh pro mne neakceptovatelný a doufám, že v rozpočtovém výboru budeme schopni jej upravit tak, aby odpovídal budoucímu zaměření České konsolidační agentury a zároveň kontrolní participaci Poslanecké sněmovny, která za závazky této agentury by měla do budoucna podle filozofie návrhu zákona ručit. Tolik moje úvodní zpráva.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu zpravodaji Martinu Kocourkovi. Otevírám obecnou rozpravu, do které se jako první přihlásil pan poslanec Šafařík.

 

Poslanec Pavel Šafařík: Vážený pane předsedo, vážení páni ministři, kolegyně a kolegové, my zde řešíme problém, u kterého vláda podle mého názoru trochu zaspala. Byl zde zmíněn termín ukončení bankovní licence Konsolidační banky dne 31. 8. O problému a způsobu řešení se samozřejmě mluví už dlouho. Nyní nám vláda předložila návrh zákona, který má mnohé nedostatky, o nichž mluvil pan zpravodaj a které já nechci rozvíjet. Tento návrh zákona bude mít v budoucnu dopady na vaše rozhodování. Účet, který jsme neudělali, by budoucí poslanci museli platit bez jakéhokoli možného vlivu. To je princip tohoto zákona, který dává do rukou vládě tuto instituci, s jejíž filozofií mohu souhlasit, ale s jejíž skladbou a strukturou mám určité problémy. Půjde o stovky miliard, které do budoucna zatíží nás všechny, ale na způsob řešení a na kontrolu řešení Parlament nebude mít podle tohoto zákona žádný vliv.

Řešili jsme zde problémy tisku 711, který je určitým způsobem posunut, a to je jen "nástřel" toho, co by nás mohlo čekat.

Já se domnívám, že termín ukončení bankovní licence Konsolidační banky, která by samozřejmě v krajním případě a za určitých úprav mohla působit o nějaký měsíc déle, to je otázka k diskusi, lze stihnout s tím, že zde bude nový tisk. Pan zpravodaj se zmínil o důvodech, které by ho logicky vedly k tomu, aby podal návrh, který chci podat já po ukončení obecné rozpravy. Ve smyslu § 90 odst. 2 z důvodů, které uvedl pan zpravodaj a kterých jsem se určitým způsobem dotkl i já, navrhuji vrátit tento zákon k přepracování. Důvody jsou totožné s impulsy pana zpravodaje a já jsem je chtěl jen doplnit.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Dáváte tedy návrh na vrácení k přepracování. Dále se do rozpravy hlásí poslanec Teplík.

 

Poslanec Tomáš Teplík: Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, já chápu, že problematika Konsolidační banky a České konsolidační agentury je velmi závažná, nicméně ztotožňuji se jak s názorem pana zpravodaje, tak svého předřečníka, že se k jejímu řešení přistoupilo velmi pozdě.

Co se týče vlastní problematiky předloženého návrhu, v obecné rovině bych viděl několik nedostatků. Především se sice obecně mluví o rychlé realizaci aktiv, to znamená rychle odprodávat, ale na druhé straně jsem přesvědčen, že musí jít především o minimalizaci ztrát a nákladů pro stát. Tento prvek postrádám.

Co se týká další související věci, myslím, že je na nás, abychom dokázali vytvořit taková pravidla, aby se neprodávalo šmahem, ale se zřetelem na výše zmíněný bod, to jest minimalizaci ztrát a případně maximalizaci výnosů.

Co se týká návrhu systému na personální skladbu orgánů, myslím, že nerespektuje dvě závažné věci. Respektuje pouze to, že se zde jedná o čerpání prostředků ze státního rozpočtu, ale nerespektuje již to, že se jedná o správu a v rámci této správy také o vliv na chod ekonomiky, a zároveň je zde podle mého názoru potlačena jakákoli kontrola, včetně kontroly veřejné.

Co se týká restrukturalizace, tak jak je obecně pojímána v návrhu a materiálech, které k tomuto tématu vycházejí z Ministerstva financí, myslím, že by neměla být omezena pouze na určitý počet vybraných podniků, ale naopak by měla být rozšířena na maximální možný počet podniků. Rovněž toto postrádám.

Co se týká dalších jevů, které se v tomto návrhu vyskytují, v různých důvodových zprávách se mi nelíbí takové pojmy jako relevantní trh s problematickými aktivy. Dost dobře totiž nedokážu pochopit, co to je, jestli na to budeme zřizovat nějakou zvláštní burzu. Nevím, každopádně by to asi byla burza jednorázová, protože ve chvíli, kdy se jedno aktivum, ať už je problematické, nebo není, prodá, tak je prostě prodáno, a tím to končí. Myslím, že jsou to formulace, které jsou velmi nešťastné.

Zároveň je velmi nešťastné i určité konstatování a výrazy typu, že Česká konsolidační agentura má být organizací, která bude nadále vázána na veřejné rozpočty a jejich čerpání je pouze technický problém. Řekl bych, že je to technický problém, který je v rozmezí letošního očekávání 79 mld. Kč, takže jestli je to pouze technický problém, dámy a pánové, nechávám na vašem zvážení.

Dalším sporným bodem je podle mého názoru tzv. oprávněná existence - nevím, co to je oprávněná existence - různých dceřiných společností typu KONPO nebo dnes už i Česká finanční. Nevím, proč by zrovna KONPO mělo mít oprávněnou existenci a být zvláštní jen proto, že jsou to problematická aktiva vyváděná z Komerční banky. Já si spíše myslím, že celý tento slepenec dceřiných společností celou záležitost zneprůhledňuje.

Z těchto důvodů, které jsem tady uvedl, se přikláním k návrhu pana poslance Šafaříka na vrácení této předlohy k přepracování.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci Teplíkovi. Táži se, kdo další se hlásí do rozpravy. Pan poslanec Sobotka.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Pane předsedající, dámy a pánové, chtěl bych pouze předložit v souladu s § 91 našeho jednacího řádu návrh na zkrácení lhůty pro projednávání. Navrhuji zkrátit tuto lhůtu o 25 dnů s tím, že bych požádal předkladatele, aby vyjádřil souhlas s tímto navrženým zkrácením lhůty, protože se jedná o zkrácení delší než 20 dnů.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Kdo další se hlásí do rozpravy? Pan poslanec Doležal.

 

Poslanec Vladimír Doležal: Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, musím konstatovat, že jsem zděšen tímto návrhem, protože tady se projevuje totální ignorace rozpočtového výboru panem ministrem financí. Rozpočtový výbor projednával tento tisk na svém ranním středečním zasedání. Zazněly tam výtky ke konstrukci tohoto zákona, k jeho jednotlivým zněním, a pan ministr má tolik odvahy přijít s tímto návrhem dnes do sněmovny a žádat o jeho propuštění do dalšího čtení.

To, aby za peníze, o kterých rozhoduje sněmovna, dále rozhodovalo představenstvo a dozorčí rada, kterou si jmenuje ministr sám, to znamená, aby fungovala tato agentura, která bude obhospodařovat, jak tady zaznělo, 300 mld. Kč - já se domnívám, že podstatně více -, aby si to vše sám kontroloval pan ministr, je pro mne zcela nepřijatelné.

Pokud si někdo z vás dal tu práci a návrh si přečetl, musel by být zděšen tím, co je této agentuře umožněno. Ona může promíjet dluhy, jak ji napadne. To mě zcela děsí, a proto v tomto okamžiku navrhuji zamítnutí tohoto návrhu.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Padl návrh na zamítnutí. Táži se, kdo další se hlásí do rozpravy. Nehlásí se nikdo. Končím obecnou rozpravu. Hlásí se předseda poslaneckého klubu ODS.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP