(15.10 hodin)

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, chtěl bych jménem poslaneckého klubu ODS požádat, aby před hlasováním o návrzích, které zazněly v rozpravě, byla umožněna přestávka na konání poslaneckého klubu ODS, a to do 16. hodiny.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Táži se pana ministra, jestli teď chce vystoupit se závěrečným slovem, aby ovlivnil toto jednání klubu, kdybych to řekl s úsměvem.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Děkuji, pane předsedo. Vážené dámy, vážení pánové, dovolte, abych nejdříve uvedl na pravou míru některé věci, které zazněly v rozpravě, a dál na ně navázal určitými vysvětleními.

Za prvé - stávající Konsolidační banka je institucí, která je plně v kompetenci ministra financí, který jmenuje jak její bankovní radu, tak její dozorčí radu. Nemyslím si, že toto je ideální model, ale existuje takto asi od roku 1991 nebo 1992. Návrh, který máte před sebou, rozšiřuje tuto kompetenci, či přesouvá tuto kompetenci jinam, a to na úroveň vlády. Není tedy pravda to, co bylo řečeno ve výroku jednoho z poslanců v rámci obecné rozpravy, že zůstává kompetence v rukou ministra financí. Naopak zde v návrhu je to tak, že představenstvo České konsolidační agentury je jmenováno vládou na návrh ministra financí, zatímco dozorčí rada ministrem financí po schválení vládou.

Já osobně jsem usiloval o to, a neprošel tento návrh ani na zasedání Legislativní rady vlády, ani na zasedání vlády, aby kompetence dozorčí rady a jejího jmenování byla taková, že dozorčí radu volí Poslanecká sněmovna. Důvody, proč Legislativní rada - a později vláda tento postup akceptovala - měla názor jiný, spočívaly v tom, že legislativci zastoupení v Legislativní radě vlády vycházeli z názoru, že poslanci jsou především zákonodárci a obecně by v podobných institucích být neměli. Myslím si, že možná z hlediska právní systematiky tomu tak může být. Právník nejsem. Nicméně z hlediska odpovědnosti za veřejné finance mi připadá rozumné, aby kontrolní pravomoci, a silné kontrolní pravomoci nad budoucí Konsolidační agenturou měla Poslanecká sněmovna.

Pokud v rámci jednání rozpočtového výboru padnou návrhy tohoto typu, tak jak to koneckonců avizoval v úvodním slově pan zpravodaj Kocourek, myslím, že to bude věc, která bude nejen pro mne osobně, ale i pro vládu jako předkladatele akceptovatelná. To je první věc, kterou jsem chtěl uvést.

Druhá věc a podstatná je to, že zde padlo cosi o současném neprůhledném hospodaření Konsolidační banky. To je něco, proti čemu se musím ohradit už z toho důvodu, že Konsolidační banka má auditované zprávy o své činnosti, předkládá zprávy vládě i jiným orgánům. Kromě toho v poslední době asi třikrát její představitelé vystupovali na pozvání rozpočtového výboru na zasedáních či schůzích rozpočtového výboru, kde předkládali celou řadu dokumentů a odpovídali na jakékoli dotazy. Jestli se nepletu, tak právě dnes od 16 hodin bude činnost Konsolidační banky předmětem jednání bankovní komise Poslanecké sněmovny. Čili říkat, že Konsolidační banka v současném uspořádání - a já nejsem obhájcem současného uspořádání, proto také vláda nepředkládá např. návrh na pokračování existence Konsolidační banky, ale na přeměnu na bankovní finanční instituci s jiným zadáním, s jiným úkolem, tak se domnívám, že otevřenost v rámci daných pravidel vůči sněmovně je maximální. Vždy Konsolidační banka a Ministerstvo financí, kdykoli byly požádány rozpočtovým výborem nebo sněmovnou informovat o určitých skutečnostech, tak rády vyšly vstříc. To si myslím, že v pořádku není. Nicméně je záměrem předkladatele i transparentnost fungování budoucí České konsolidační agentury, aby byla maximální.

Co se týče toho, co je účelem činnosti České konsolidační agentury, zde znovu musím upozornit na názor legislativců, kteří jednoznačně říkají, že Česká konsolidační agentura jakožto státní instituce sui generis zřízená zvláštním zákonem je předmětem veřejného práva a jako taková obecně nemá právo provádět nic, co není jednoznačně definováno v příslušném zákoně. Není to tedy tak, jak je to v oblasti soukromého práva, že co není zákonem zakázáno, je povoleno. Je tomu přesně naopak. Konsolidační banka stávající a budoucí Česká konsolidační agentura bude moci dělat pouze to, co je předmětem činnosti podle § 3 podle tohoto návrhu zákona nebo jiné činnosti navazující, které jsou v některých jiných paragrafech.

Pokud je třeba dále posílit negativní vymezení toho, co ta instituce dělat nesmí, jistě není problém odpovídající text do toho textu dodat už proto, aby se zvýšila právní jistota jak samotné agentury, tak vlády, Poslanecké sněmovny a široké veřejnosti. Myslím tedy, že zde jsou věci, o kterých je možné diskutovat, je možné zlepšit tvar tohoto návrhu zákona. Nicméně chci zároveň ujistit, že to nebude jednoduché. To je odpověď těm kolegům poslancům, kteří upozorňovali na to, že vláda přichází s tímto návrhem relativně pozdě. Jsem si toho vědom a radost z toho nemám, nicméně chci říci, že důvodem pro to je především skutečnost, že uplynula neobvykle dlouhá doba mezi schválením věcného záměru zákona vládou a konečným schválením tohoto návrhu zákona. A tím, proč ta doba byla asi devítiměsíční, jestli se nepletu, je skutečnost, že při zpracování paragrafovaného znění se ukázalo, že jde o mimořádně obtížný úkol, jehož obtížnost sice není vidět v délce toho zákona - zákon je stručný - ale v tom, jakým způsobem takovýto transformační zákon, definující zároveň novou instituci, uchopit. Čili to zdržení, které skutečně není příjemné, bylo dáno složitostí problému.

Myslím si nicméně, že následující jednání v rozpočtovém výboru, které předpokládám, a ve spolupráci s rozpočtovým výborem jak Ministerstvo financí, tak vláda jako celek, tak Konsolidační banka samotná jsou schopny přispět k tomu, aby výsledkem byl tvar instituce, který bude odpovídat převažujícímu názoru rozhodující části Poslanecké sněmovny a jím reprezentovaného politického spektra. Myslím si, že v instituci takového významu a takového rozměru, jaký Konsolidační banka dnes má a bude mít Česká konsolidační agentura v budoucnosti, to je naprosto nezbytné. Je to conditio sine qua non jejího fungování.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji pěkně panu ministrovi. Táži se pana zpravodaje - pan zpravodaj nechce vystoupit. Nyní bychom dali hlasovat, ale platí žádost předsedy poslaneckého klubu ODS o přerušení jednání do 16 hodin.

Pan ministr ještě.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Velmi se omlouvám, pane předsedo. Vážené dámy a vážení pánové, zapomněl jsem vyjádřit souhlas s návrhem pana poslance Sobotky na zkrácení lhůty. Dodatečně tak činím. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ano, dobře, přerušuji tedy v tuto chvíli do 16 hodin naše jednání na klub ODS.

 

(Jednání přerušeno v 15.19 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP