(17.30 hodin)

Poslankyně Miroslava Němcová: Vážená paní předsedající, děkuji za slovo. Velmi mě to mrzí, ale učiním tak. Já jsem se obrátila na pana místopředsedu vlády ve věci financování dětského domova v Milovicích. Pan místopředseda ví, že tento dětský domov má problémy se zajištěním své základní funkce. Já jsem se o tom přesvědčila také při své návštěvě v tomto zařízení minulý týden. Dozvěděla jsem se, že pan místopředseda pobýval v tomto regionu již přede mnou, a dovolím si citovat z deníku Bohemia, z týdeníku Nymbursko, kde vyslal jasný signál tomuto zařízení, že se nemusí obávat o svou další existenci a že jeho problémy budou vyřešeny. Cituji: "Předpokládá se, že dětské domovy přejdou na kraje. Při plánování reformy jsme obecně počítali s lidskou nedokonalostí a jsou rezervy, z nichž se to bude řešit." V protikladu s loňskými velkými problémy a bojem o existenci dětského domova neviděl pan místopředseda v jeho financování žádný problém.

Mám tři otázky:

1. Můžete mě, pane místopředsedo vlády, a nejen mě, ale také starostku Milovic, zastupitele a zaměstnance domova, ale především děti, jichž se to týká a o jejichž osud jde, ujistit, že skutečně do doby eventuálního přechodu tohoto zařízení do kompetence Středočeského kraje je zajištěno financování tohoto dětského domova?

2. Jak je zajištěno?

3. Jak hodnotíte skutečnost, že v únoru nebyly na účtu tohoto domova peníze ani na výplatu zaměstnanců?

Děkuji za odpověď.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Slovo má pan místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí Vladimír Špidla, který se v průběhu přednesení interpelace paní poslankyně dostavil do Poslanecké sněmovny.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla: Vážená paní předsedající, vážená paní poslankyně, ten výrok, který byl citován z deníku Bohemia, byl výrokem autentickým, protože je pravda, že ve státním rozpočtu na rok 2001 jsou v kapitole Všeobecná pokladní správa zapracovány finanční prostředky na dofinancování provozních nákladů organizací zřizovaných obcemi. Jedná se o prostředky, které budou k dispozici obcím, které nebudou schopny v rámci svých zdrojů plně zabezpečovat provoz regionálních zařízení, například ústavů sociální péče, dětských domovů, kojeneckých ústavů, domovů důchodců atd., případně provoz školských zařízení, nebo kdy vlivem nového rozpočtového určení daní dojde k výraznému poklesu ve zdrojích a obce nebudou schopny zabezpečovat úkoly vyplývající z jejich působnosti.

Je pravda, že prostředky, a to bylo také jádro mého vyjádření, které jste citovala, v kapitole Všeobecná pokladní správa určeny jsou a budou k dispozici. Budou k dispozici k řešení jednotlivých případů na základě individuálního projednání situace, protože rozpočtové určení daní v řadě případů velmi posílilo městské a obecní rozpočty nad míru, kterou byla určitá zařízení dotována obvykle z okresních úřadů. Tyto prostředky jsou a budou poskytovány na základě individuálního projednání, protože nejsou koncipovány jako plošná dotace. Vlastní zajištění funkce tohoto zařízení je otázkou dalšího jednání. V každém případě jsem zaregistroval návrh, který se netýká výslovně tohoto zařízení, respektive nejsem si jist, jestli se ho výslovně týká - poslanecké iniciativy, která chce některá zařízení, která byla předána krajům, opět přesouvat zpět na stát. Jak dopadne projednávání této předlohy ve sněmovně, je otázka, ale v principu tato zařízení budou přesunuta do té míry k takovému zřizovateli, který bude schopen dlouhodobě a bezporuchově zachovat jejich funkci, protože tato zařízení jsou nutná, nikdo o nich nepochybuje a nikdo také nepochybuje o tom, že je správné je zajistit z veřejných prostředků.

K vaší třetí otázce se nemohu konkrétně vyjádřit, protože mi není známo, zda organizace už požádala o vyřešení tohoto problému, jakým způsobem proběhlo jednání s Ministerstvem financí a co je bezprostřední příčinou toho, že prostředky na účtu nejsou. V každém případě je to záležitost vážná a myslím, že je třeba jí věnovat pozornost. Já jí budu věnovat pozornost v obecné podobě, to znamená, že požádám ministra financí, aby mi sdělil, jakým způsobem už je nastartován proces uvolňování prostředků z té zálohy, o které jsem hovořil.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu ministru Špidlovi. Ptám se paní poslankyně Němcové, zda si přeje položit doplňující otázku. Je tomu tak. Hovoří paní poslankyně Němcová.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Děkuji za slovo. Já nejsem spokojena s odpovědí na moji druhou otázku, jak je zajištěno financování tohoto zařízení. Pane místopředsedo, vy jste mi odpověděl v obecné rovině. Já do jisté míry chápu, že jste mi takovou odpověď musel dát, ale přece jen na druhé straně, to znamená v Milovicích, chtějí slyšet, zda slova, která jste uvedl do novin, nebyla pouze slovy, která se zdvořilostně říkají při návštěvách, a zda to byla slova, která byla myšlena vážně, tedy slova místopředsedy vlády České republiky, který sdělil, že toto financování je zajištěno. Já se opět ptám: jak je zajištěno?

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Slovo má místopředseda vlády Vladimír Špidla.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla: Moje vyjádření v novinách směřovalo k obecnému řešení problému. Já opět konstatuji, že prostředky jsou rozpočtovány v kapitole Všeobecná pokladní správa. Citoval jsem typické případy zařízení, pro která jsou určeny, a konstatoval jsem, že uvolňování se odehrává jako kusová výroba případ od případu. To je vše, co k tomu v tomto okamžiku mohu dodat.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Nyní uděluji slovo paní poslankyni Aleně Páralové k přednesení ústní interpelace na ministra dopravy Jaromíra Schlinga ve věci prováděcího předpisu podle § 45 odst. 8 zákona číslo 266/1994 Sb., o dráhách.

 

Poslankyně Alena Páralová: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, vážený pane ministře, 1. dubna 2000 nabyl účinnosti zákon číslo 23/2000 Sb., kterým se mění zákon číslo 266/1994 Sb., o dráhách. § 45 odst. 8 tohoto zákona o dráhách říká: Maximální dobu řízení a dobu bezpečnostních přestávek a dobu odpočinku osob, které řídí drážní vozidlo, stanoví pro jednotlivé druhy drážních vozidel prováděcí předpis.

Tato vyhláška je potřebná hlavně pro stanovení bezpečnostních přestávek, protože pracovní expozice strojvůdců na vozidlech je ovlivňována elektromagnetickým polem a v řadě případů také zvýšenou hladinou infrazvuku. Tito lidé pracují v nepříznivých mikroklimatických podmínkách, někdy v teplotách 50 stupňů Celsia, a často ovlivňují životy mnoha lidí.

Žádám vás proto o sdělení, jak a kdy bude ministerstvo dopravy řešit tuto problematiku, jak to ukládají zmocňovací ustanovení uvedená v § 66 odst. 1 zákona o dráhách.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Slovo má ministr dopravy pan Jaromír Schling.

 

Ministr dopravy a spojů ČR Jaromír Schling: Paní místopředsedkyně, vážená paní poslankyně, kolegyně a kolegové, velmi mě těší starost paní kolegyně Páralové o bezpečnostní přestávky a další podmínky řidičů drážních vozidel. Chtěl bych upozornit, že bezpečnostní přestávky nebyly vymyšleny zákonem číslo 23 nebo zákonem číslo 266. Bezpečnostní přestávky jsou něco, co je používáno už mnoho let. Existují určité zvyklosti, standardy, hygienická pravidla, ze kterých se vychází při stanovení bezpečnostních přestávek, a to nejen u vozidel drážních.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP