(17.40 hodin)

(pokračuje Schling)

Bezpečností přestávky jsou stanoveny i u řidičů a pracovníků v jiných druzích dopravy a existují i mezinárodní smlouvy, které tyto záležitosti upravují, např. když zůstanu u drážní dopravy, tak je upravují u řidičů tramvají a trolejbusů. Tudíž tím, že se nově v novelizaci zákona 266 z loňského roku objevilo zmocnění pro Ministerstvo dopravy a spojů vydat prováděcí předpis, tím se nijak dramaticky nezměnila skutečná situace bezpečnosti drážní dopravy.

Je pravda, že nařízení vlády 499 z roku 2000 nestanovuje žádné podrobnosti týkající se bezpečnostních přestávek právě proto, že jednání zaměstnavatelů, zaměstnanců a Ministerstva dopravy a spojů nevyústila v závěr, že by něco takového bylo zapotřebí.

Připravovaný zákon, který by měl nahradit citované vládní nařízení, uvažuje sice s ustanovením, které by se v jednom případě dotýkalo bezpečnostních přestávek, ale v rozsahu jenom zcela minimálním, protože konkrétní stanovení bezpečnostních přestávek musí být vždycky záležitostí zaměstnavatele, aby podle konkrétních podmínek toho kterého druhu dopravy, dokonce někdy té které linky nebo vlaku tyto bezpečnostní přestávky stanovil.

Pokud jsou stanovena pravidla velmi obecná, pak nemusí vyhovovat v konkrétních případech, a protože jde o bezpečnost a ne jenom o nějaká všeobjímající pravidla, ale opravdu o dodržení podmínek pro bezpečnost provozu, tak je důležité, aby bezpečnostní přestávky na jídlo a oddech, celková délka pracovní doby, doba odpočinku, aby byly stanoveny způsobem, který zohledňuje místní podmínky, a to lze pouze na základě znalosti konkrétních podmínek. Čili musí to udělat zaměstnavatel v pracovním řádu, v kolektivní smlouvě nebo v jiném obdobném předpise, který umožní postarat se o to, aby bezpečnost drážní dopravy byla zabezpečena.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Paní poslankyně si přeje ještě přednést doplňující otázku. Hovoří paní poslankyně Páralová.

 

Poslankyně Alena Páralová: Vážený pane ministře, kdyby to bylo úplně všechno v pořádku tak by se na mne zřejmě páni strojvůdci neobrátili a já bych zde nepřednášela tuto interpelaci. Domnívám se, že v případě, že to zákon stanoví, a § 45 odst. 8 říká, že tam má být prováděcí předpis, a ten zákon platí už od 1. dubna, tak se domnívám, že buďto zákon byl navržen ministerstvem špatně, anebo měl být prováděcí předpis už dávno vydán.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Pan ministr nebude reagovat.

Vzhledem k tomu, že pan poslanec Kováčik, který měl přednést jako pátý interpelaci na pana ministra Bureše, přihlášku stáhl a není přítomen, udílím slovo panu poslanci Miloslavu Kučerovi ml. k přednesení interpelace na ministra zemědělství Jana Fencla ve věci výběrového řízení na letecké vápnění lesů.

 

Poslanec Miloslav Kučera ml.: Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, dámy a pánové, vápnění lesů je činností velice potřebnou. Je také činností velice drahou a vyžadující speciální techniku. Proto se kolem této záležitosti točí veliké peníze, jde o poměrně veliký byznys a také se zde objevují velké lobbistické tlaky. Mám na vás pane ministře tři otázky.

1. Nastavíte parametry připravovaného výběrového řízení tak, aby mohl být používán hlavně český vápenec? Pouze podotýkám, že je třikrát levnější se stejnými účinky jako srovnatelný německý.

2. Nastavíte parametry tak, aby zvítězila ta firma, která opravdu nabídne nejlevnější služby?

3. Postavíte se za to, aby při stejné ceně a stejné kvalitě nabízených služeb dostala přednost česká firma před zahraniční, resp. tou, která se jako česká pouze tváří?

Tyto otázky kladu s plnou vážností na základě konkrétních poznatků z vápnění loňského roku, konkrétního poznatku, že dne 10. 7. byla ustavena letecká lesní akciová společnost s jedním vrtulníkem na území České republiky, ale s deseti připravenými vrtulníky na německé straně a s deseti piloty s požadovaným osvědčením. Dále z poznatku, že již tato společnost významným způsobem lobbovala tady na zemědělském výboru Parlamentu, a z poznatku, že pokud budeme platit německý vápenec, německá letadla a německé piloty, ošetříme sotva třetinu ploch, které bychom mohli ošetřit za služby českých firem, které standardním způsobem poskytují služby v našem zemědělství. Děkuji za konkrétní odpověď.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji a udílím slovo ministru zemědělství Janu Fenclovi.

 

Ministr zemědělství ČR Jan Fencl: Paní předsedkyně, vážené poslankyně, vážení poslanci, pokusím se poněkud šířeji informovat pana poslance Miloslava Kučeru ml. a pak se pokusím konkrétně odpovědět na jeho tři otázky.

Usnesením vlády č. 132 z 31. května 2000 bylo ministru zemědělství uloženo zajistit pro rok 2000 částku 79 milionů korun na vápnění a hnojení kapalnými hnojivy v lesích Krušných a Orlických hor v rozpočtové kapitole Ministerstva zemědělství. Pro léta 2001 až 2004 bylo ministru zemědělství uloženo projednat posílení příslušné rozpočtové kapitoly Ministerstva zemědělství s ministrem financí. V roce 2000 se tento úkol podařilo naplnit a příslušné zakázky byly zadány - zdůrazňuji - českým leteckým firmám, ve smyslu zákona 199/94 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

S ohledem na termíny stanovené citovaným zákonem pro vypsání veřejné obchodní soutěže a možné agrotechnické lhůty bylo postupováno podle § 50 tohoto zákona, to je, celkový objem byl rozdělen na čtyři zakázky a každá z nich zadána jednomu uchazeči. Chci informovat, že Úřad pro hospodářskou soutěž z vlastního podnětu prověřoval tyto zakázky a rozhodnutím č. j. S209/2000-152/568/01-VS ze dne 8. února 2001 oznámil, že postup Ministerstva zemědělství byl správný. Neshledal pochybení. Pro rok 2001 byla příslušná rozpočtová kapitola Ministerstva zemědělství navýšena po dohodě s Ministerstvem financí o 70 milionů korun.

Lesní porosty určené k vápnění byly vybrány na základě metodiky zpracované Výzkumným ústavem lesního hospodářství Loviště-Strnady, která upřednostňuje např. lokality s PH nižším než 4,0 a naopak vylučuje plochy, na kterých jiný zájem, např. zájem ochrany přírody vápnění, zpochybňuje. Výběr ploch byl upraven podle připomínek Ministerstva životního prostředí.

Při zadání zakázky k vápnění ploch vybraných pro rok 2001 případným uchazečům je opět postupováno zcela v souladu s dikcí zákona o zadávání veřejných zakázek. K datu 20. února 2001 vyšly v Obchodním rejstříku výzvy k podání návrhů na plnění veřejných zakázek na vápnění lesních porostů v Krušných horách a Orlických horách.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP