(18.10 hodin)

(pokračuje Gross)

My připravíme materiál, ale rozhodnutí je opravdu politické a to bude muset dělat Poslanecká sněmovna.

Ptal-li se kolega Kvapil na stanovisko ministra vnitra, já zatím definitivní stanovisko nemám. Rád bych některým obcím vyšel vstříc, ale nerad bych, aby se nám některé kraje tak trochu vylidnily, vyprázdnily, třeba kraj Jihlavský, kterému díky těmto přesunům výrazně poklesne počet obyvatel, což by mělo velké následky z hlediska daňové výtěžnosti i z hlediska některých jiných ukazatelů. Takže toto bude politické rozhodnutí, ale administrativně to Ministerstvo vnitra připraví.

Poslední otázka směřovala k tomu, jak bude řešena otázka odvolacího řízení ve správním řízení. Počítáme s tím - když se před chvíli hovořilo o pověřených obcích třetího stupně - že zákonem bude vymezena působnost správních obvodů, v těchto obvodech budou tyto obce vykonávat státní správu, budou vydávat rozhodnutí v rámci správního řízení prvoinstanční. Co se týká odvolací instance, tam máme stanoven termín do dubna tuto věc vyřešit s jednotlivými ministerstvy. Ve spolupráci s poslanci a výborem pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí předložíme materiál v určitých alternativách, těch možností je několik. Odvolacím místem může být kraj - tady ale podotýkám, že bychom se přece jenom trochu vzdálili smyslu reformy, protože by lidé jezdili dále k druhoinstančnímu řízení nežli za současného stavu. Druhou možnou variantou je, že správní obvody v sídlech dnešních okresů by vykonávaly odvolací řízení pro prvoinstanční rozhodování obcí tzv. stupně číslo 3. Nevýhoda tohoto řešení je, že bychom museli zvlášť řešit druhoinstanční rozhodování u správních rozhodnutí, které budou činit v první instanci tyto správní úřady v sídlech současných krajů. Tam by to bylo trošku asymetrické s tím zbytkem správních obvodů, to je nevýhoda tohoto řešení. Třetí teoretickou variantou by bylo, že by odvolacím místem zůstaly některé orgány státní správy. Ale to jsou věci, které v harmonogramu, jak byl stanoven, budou muset být vyřešeny do dubna tohoto roku.

Poslední otázka, která na to navazuje - kdy budou předloženy příslušné zákony: Dle harmonogramu, který ministerstvo zpracovalo - a přiznám se, že jeho naplňování je velice napjaté, protože nevíme, jak brzy se nám podaří vypořádat diskusi s obcemi ohledně velikosti, sídel a počtu správních obvodů - chtěli bychom dosáhnout toho, že do vlády všechny zákony, a nemá smyslu je teď vypočítávat, budou předloženy v září tohoto roku tak, abychom stihli jejich projednávání zde v Poslanecké sněmovně ukončit dříve, nežli se rozjede volební kampaň před volbami v roce 2002. Vím, že ty termíny jsou hodně napjaté. Je to samozřejmě všechno komplikováno tím, že volební období se bude chýlit v brzké době pomaličku k závěru, ale vzhledem k diskusi, která je poměrně široká, se obávám, že není možné nějaké větší urychlení. Říkám úplně otevřeně, že budou obrovské problémy s tím, aby takto stanovený harmonogram byl zrealizován, protože není pouze v moci Ministerstva vnitra jednotlivé zákony předložit, neboť budeme muset řešit nejenom otázky okresních úřadů, budeme muset řešit i správní úřady dnešních ministerstev a dnešních orgánů státní správy v teritoriu a přesuny jejich kompetencí. Je to diskuse mezi všemi resorty. Do této diskuse nepochybně vnesou řadu poznatků a názorů i poslanci, protože toto všechno bude muset být děláno formou zákona. Přes to všechno bych se nechtěl vzdávat ambice, že se nám to podaří stihnout. Ale bude to o vzájemné komunikaci a ochotě tyto věci zvládnout, byť v těch napjatých časových termínech.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Ptám se pana poslance Kvapila, zda si přeje přednést doplňující otázku. Je tomu tak.

 

Poslanec Tomáš Kvapil: Já bych chtěl nejprve panu ministru poděkovat za odpověď. Nicméně bych chtěl říci něco k tomu úvodu. Pane ministře, vy jste hovořil o tom, že Ministerstvo vnitra ten materiál Druhá etapa reformy veřejné správy snad připravovalo pod tlakem, do kterého ho dostal výbor pro veřejnou správu. Tady bych rád řekl, že výbor pro veřejnou správu v únoru skutečně požádal Ministerstvo vnitra, aby do 30. 6. takový materiál byl připraven, ovšem s tím, že ho nejprve dostane k diskusi předtím, než bude předán starostům. Domnívám se, že ta diskuse ve výboru by odstranila určité neztotožnění se 20 % obcí s tímto materiálem.

Ale prosil bych ještě o odpověď na otázku o těch přesunech obcí mezi jednotlivými kraji. Takovýto příslib zde byl dán vaším předchůdcem s tím, že bude v této věci připraven nějaký komplexní materiál. Chtěl bych vědět, kdy takovýto materiál sněmovna obdrží. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Hovoří ministr vnitra Stanislav Gross.

 

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Co se týká zmiňovaného materiálu, jelikož takové věci budou velice úzce souviset se zákony, o kterých jsem hovořil, sněmovna tyto materiály bude muset dostat nejpozději v okamžiku, kdy do sněmovny dorazí vládní návrhy všech zákonů souvisejících s druhou etapou reformy veřejné správy. S tím, že mým úmyslem je to do sněmovny - ne formou zákona, ale jako pracovní materiál - předložit ještě dříve, nežli by přišel případný zákon. Čili předpokládám, že nejpozději v září by ve sněmovně tento pracovní materiál mohl být s tím, že v říjnu, listopadu by mohl pokračovat zde ve sněmovně legislativní proces.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. V tuto chvíli udílím slovo panu poslanci Jiřímu Havlíčkovi. Pan poslanec Havlíček zde není, aby mohl přednést interpelaci na pana ministra Karla Březinu ve věci dodržování zákona 148/1999 Sb. na Úřadu vlády. Jeho interpelace tedy propadá. Udílím slovo panu poslanci Ransdorfovi k přednesení ústní interpelace na místopředsedu vlády a ministra zahraničních věcí Jana Kavana ve věci podpory lužickosrbské menšiny ve Spolkové republice Německo.

 

Poslanec Miloslav Ransdorf: Dámy a pánové, navazuji na téma písemné interpelace, se kterou jsem se obrátil před časem na ministra zahraničních věcí a místopředsedu vlády Jana Kavana a na kterou se mi dostalo odpovědi v době jeho nemoci od podřízených. Odpovědi, která byla velmi dlouhá, vyčerpávající a nešetřící fakty. Nicméně tato odpověď měla po mém soudu řadu úskalí. A to v tom, že mě odkazovala na rovinu Česko-německého diskusního fóra, jehož jsem členem, a v podstatě obcházela onu druhou část mé písemné interpelace, to znamená možnou podporu lužickosrbské menšině, která je tradičně velice nakloněna České republice a která v současné době na území SRN zažívá velice složité chvíle. Samozřejmě, že nejde jenom o věci, které jsou u nás v odborném nebo poloodborném tisku prezentovány, to znamená o krácení prostředků na školství, ale jde o plošné krácení finančních prostředků, které se týká i kulturních institucí, týká se také ve velké míře i vědeckých ústavů, jako je Institut za serbský ludozpyt v Budyšíně, rovněž dochází k redukci finančních prostředků pro německo-srbské divadlo v Budyšíně. Pokud bude zájem ze strany Ministerstva zahraničí -

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane poslanče, já vás musím upozornit, že vypršela nepřekročitelná lhůta dvou minut.

 

Poslanec Miloslav Ransdorf: Chtěl bych v této souvislosti -

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane poslanče, já se omlouvám, ale jednací řád mi bohužel neumožňuje vám prodloužit lhůtu.

 

Poslanec Miloslav Ransdorf: Snad mi dovolíte, paní předsedající, abych alespoň dokončil svou řeč jednou nebo dvěma větami.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane poslanče, já se omlouvám, já vám nemohu dovolit, abyste dokončil svou řeč, pakliže vám budu citovat jednací řád Poslanecké sněmovny, a to § 111 odst. 6: Přednesení ústní interpelace nesmí překročit dobu dvou minut.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP