(14.30 hodin)

Předseda PSP Václav Klaus: Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 134 z přítomných 179 poslanců 177 bylo pro, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Tím jsme vyčerpali všechny pozměňovací návrhy, o všech bylo hlasováno, a můžeme tedy přikročit k hlasování o zákonu jako o celku.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ano, přednesu návrh usnesení:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem vládního návrhu zákona o ochraně hospodářské soutěže podle sněmovního tisku 704, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahájil jsem hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 135 z přítomných 179 poslanců 152 bylo pro, 20 proti. Návrh byl přijat.

 

Návrh zákona byl přijat, ukončili jsme tedy o něm jednání. Děkuji panu místopředsedovi i panu zpravodajovi.

 

Dostáváme se k původnímu bodu programu číslo

 

66.
Vládní návrh zákona o odpadech a o změně některých dalších zákonů
/sněmovní tisk 705/ - třetí čtení

 

Pan předseda vlády se domnívá, že to je první čtení, ale neslyší mě, ale některý z vašich kolegů, pane premiére, by vám sdělil, že to je třetí čtení, abyste se nemýlil.

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal pan ministr životního prostředí Miloš Kužvart a zpravodaj výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí poslanec Jan Bláha. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 705/3.

Já nevěřím, že poslanci, včetně senátora Rychetského, vnímají, o čem je řeč, když tak hlasitě hovoří.

Otevírám rozpravu a táži se, zda se do ní někdo hlásí. Pan poslanec Bláha.

 

Poslanec Jan Bláha: Pane předsedo, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych v obecné rozpravě v rámci třetího čtení přednesl soubor legislativně technických, popř. gramatických úprav, které se dotknou zákona podle toho, jak budou jednotlivé pozměňovací návrhy přijaty. Budu tedy číst všechny s tím, že pokud konkrétní úprava podle písm. A bude přijata, abyste věděli, čeho všeho se potom ta legislativně technická úprava dotýká.

Dovolte mi tedy - bude to čtení trošku delší, ale věnujte tomu pozornost.

V případě přijetí bodu 2 z návrhu A2 v tisku 705/3 by se upravila formulace u využití kódu R1 přílohy č. 3 k návrhu zákona takto: "Využití odpadu způsobem obdobným jako palivo, nebo jiným způsobem k výrobě energie."

Pokud bude přijat pozměňovací návrh A15 v tisku 705/3, ten souvisí s úpravou § 12 odst. 5 a 6, dále s § 79 odst. 1 písm. c), kde se vypouštějí slova "ředění nebo", přičemž je třeba provést úpravu v § 66 odst. 4 písm. c), které by potom měly tento text: "ředí nebo mísí odpady za účelem splnění kritérií pro jejich přijetí na skládku nebo mísí nebezpečné odpady navzájem nebo s ostatními odpady bez souhlasu příslušného správního úřadu".

Třetí případ - pokud bude přijat pozměňovací návrh A19 v tisku 705/3, souvisí to s úpravou § 15, a dále v odst. 6 (nově 8) slova "v odst. 4" nahradit slovy "v odst. 6" a v odst. 7 (nově odst. 9) slova "odst. 6" nahradit slovy "odst. 8". - Je to přečíslování odstavců.

Za čtvrté - pokud bude přijata úprava A22 stejného tisku, pak by se první věta legislativně i gramaticky upravila takto: "Povinnost zajištění míst k odkládání nebezpečných složek komunálního odpadu obec splní určením místa k soustřeďování nebezpečných složek komunálního odpadu ve stanovených termínech, minimálně však dvakrát ročně, a dále zajištěním odvozu oprávněnou osobou." Je to v tom smyslu, že by nebyl rozpor mezi § 4 písm. f), kdy shromažďování odpadu jiné, čili mimo obec, je o něčem jiném, čili jde tu o upřesnění, gramatické především.

Dále - pokud se přijme A24 v tisku 705/3, pak by se měly upravit další texty. Jde o nahrazení slov "kontrolovat" a "kontroly", která se nahrazují slovy "ověřovat" a "ověřování". Jde o § 6 odst. 4. Kromě toho v § 16 odst. 1 písm. d), v § 18 odst. 1 písm. g) a § 20 písm. h) se prostě slovo "kontrolovat" nahradí slovem "ověřovat".

Další návrh je A28 v tisku 705/3, což se týká látek PCB, kde se nahrazují slova "polychlorované bifenyly a terfenyly" slovy "PCB", což znamená, že táž úprava se musí promítnout i do § 16 odst. 1 písm. g), také do § 18 odst. 1 písm. j), § 19 odst. 1 písm. e), § 20 písm. e), § 25 odst. 1 písm. a), jakož i v názvu dílu 1 nad § 26.

Další úprava se týká případu, pokud bude přijat pozměňovací návrh A39 v tisku 705/3, kde se vypouští slovo "vyjádření". Tato úprava se musí rovněž udělat v § 39 odst. 11 písm. c), v § 72 odst. 1 písm. i) a v § 79 odst. 1 písm. f).

Pokud bude přijat pozměňovací návrh A41 v tisku 705/3, je potřeba provést podobnou úpravu také v § 43 odst. 5, kde slova "orgány kraje v přenesené působnosti" je třeba nahradit slovy "kraje v samostatné působnosti", a v § 41 odst. 1, v § 42 odst. 1 a 7, v § 44 odst. 5 a 6 a v § 72 odst. 1 písm. n) je rovněž třeba text, který jsme změnili - "orgán kraje v přenesené působnosti" nahradit slovy "krajem v samostatné působnosti".

Další úprava se týká pozměňovacího návrhu A51, kde je přečíslování odstavců, a to v § 78 odst. 2 (nově 3) slova "odst. 1" nahradit slovy "odst. 2", v § 78 odst. 5 (nově 6) slova "odst. 1" nahradit slovy "odst. 2", v § 78 odst. 6 (nově 7) slova "odstavcích 1 až 4" nahradit slovy "odstavcích 2 až 5".

Pak tu mám jednu úpravu, kterou nechám na závěr…

 

Předseda PSP Václav Klaus: Vážené kolegyně a kolegové, nezlobte se, musím vás znovu požádat o klid. Nebude-li klid, jsem rozhodnut přerušit jednání a ponechám pět minut na zklidnění situace. Není možno za této situace jednat - pana poslance Ambrozka s Benešem také prosím, aby šli jednat někam jinam, poněvadž buď poslouchají, co se tu dělá za úpravy, nebo neposlouchají.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP