(18.00 hodin)

(pokračuje Gross)

Z tohoto hlediska jsou tedy pro mě ty návrhy jak pana poslance Ondruše, tak pana kolegy Filipa těžce akceptovatelné.

Řeknu jen velice stručně k návrhu pana kolegy Ondruše, že ten návrh jde přímo proti dohodě, která vznikla v ústavně právním výboru. Mně by se to mohlo trochu líbit, že by policie, Ministerstvo vnitra nebo ministr vnitra rozhodoval o ukončení zvláštní ochrany a pomoci, ale vcelku relevantní obava členů výboru ústavně právního byla taková, že by Ministerstvo vnitra, resp. policie mohla tak trochu nepřiměřeně tlačit na účastníky trestního řízení, kterým poskytuje ochranu, v podstatě způsobem "hele, když nebudeš tak a tak vypovídat, tak a tak konat, tak my tu zvláštní ochranu ukončíme". To byla legitimní obava v ústavně právním výboru a návrh pana poslance Ondruše, tak jak jej upřesnil ve třetím čtení, jde proti této dohodě. S tím nemohu souhlasit, neboť uzavřenou dohodu ctím.

Co se týče návrhu pana kolegy Filipa, myslím, že po neakceptování upřesnění ve třetím čtení, což myslím, že je zcela zřejmé, že ve třetím čtení takovýto zásah nelze dělat, tak tento návrh ne že by nebyl hlasovatelný, ale v podstatě bude velice obtížně ten zákon aplikovatelný především v těch ustanoveních, která pro nás jsou nejdůležitější. Takže tento pozměňovací návrh také důrazně nedoporučuji.

Pak jen ještě jedna drobnost, která se týká pozměňovacího návrhu výboru pro obranu a bezpečnost pod bodem 5. Budu doporučovat negativní stanovisko, protože jsem přesvědčen, že tento pozměňovací návrh vznikl trochu nedorozuměním, protože v příslušném ustanovení zákona je dvakrát v té větě používáno slovo "policie" a výbor pro obranu a bezpečnost rozhodl jej nahradit slovy "Ministerstvo vnitra". Myslím, že výbor pro obranu a bezpečnost, tak jak jsem té diskusi byl přítomen, měl na mysli to, co bylo odhlasováno ve výboru petičním, to znamená, že by policie pořizovala krycí doklady, ale se souhlasem Ministerstva vnitra a evidovány by byly na Ministerstvu vnitra. Toto byl i smysl diskuse ve výboru pro obranu a bezpečnost, protože kdyby se Ministerstvo vnitra dostalo do pozice, že bude obstarávat krycí doklady, bylo by to poněkud komplikovanější. Sice by se to vyřešit dalo, že by si Ministerstvo vnitra povolalo k úkolům Ministerstva vnitra policisty, ale přece jen by to bylo komplikované.

To jen na vysvětlenou, proč k bodu A5 budu dávat negativní stanovisko a budu podporovat smyslově stejný pozměňovací návrh, jen přesněji podaný, z usnesení výboru petičního. Tolik tedy ode mne.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Slovo má předseda poslaneckého klubu KSČM pan poslanec Filip.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji, paní předsedající. Nechtěl jsem zneužít svého práva, ale musím říci alespoň jednu repliku na adresu vystoupení pana ministra vnitra.

Víte, on i bez toho upřesnění, které je podle mě legislativně technickým upřesněním a jistě kratším a jednodušším, než bylo dvoustránkové usnesení k zákonu o hl.m. Praze, může být ten zákon funkční a aplikovatelný, protože máme jiné obecné právní normy - zákon o policii, trestní řád a nakonec i zákon o soudech a soudcích. Myslím, že je to pouze výmluva, ale pokud to ministr vnitra nechce a unese takovou odpovědnost, je to jeho věc.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Slovo má zpravodaj pan poslanec Matulka.

 

Poslanec Dalibor Matulka: dámy a pánové, navrhuji tento způsob hlasování. Jsem přesvědčen, že nejprve je potřeba odhlasovat legislativně technickou úpravu přednesenou poslancem a ministrem vnitra Grossem na doplnění slov "a pomoci". Navrhuji to schválně jako první hlasování, poněvadž přijetí nebo nepřijetí této legislativně technické úpravy může mít vliv na meritorní rozhodování potom o pozměňovacím návrhu samotném.

Za druhé myslím, že by bylo vhodné hlasovat o těch návrzích, které jsou totožné, čili ve druhé vlně bychom mohli hlasovat o návrzích A1 = B1, to jsou stejné návrhy. Stejně tak A2 společně s B3, to je totožný návrh, a A3 společně s B4. Posléze bychom pokračovali v hlasování o jednotlivých návrzích v pořadí, v jakém jsou uvedeny v písemném souhrnu, a to tedy o pozměňovacím návrhu pod písmenem A4, kde ovšem upozorňuji, že pokud bude tento pozměňovací návrh přijat, bylo by vyloučeno hlasování o pozměňovacím návrhu B5, poněvadž tyto dva návrhy upravují odlišným způsobem tutéž věc. Čili hlasovali bychom o pozměňovacím návrhu A4, a pokud by nebyl přijat, tak vzápětí bychom hlasovali o B5, který upravuje totéž jinak. Pak bychom pokračovali v pozměňovacích návrzích pod písmenem A tak, že bychom odhlasovali pozměňovací návrh A5. Posléze bychom mohli hlasovat o pozměňovacích návrzích, které nám zbývají pod písmenem B, a to pozměňovací návrh B2, poté B5 a poté B6.

V další vlně bychom hlasovali o pozměňovacích návrzích pod písmenem C, kde bych doporučoval hlasovat o všech společně, pokud by proti tomu nebyla námitka, vyjma pozměňovacího návrhu C3, který je v kolizi s pozměňovacím návrhem pana poslance Ondruše pod písmenem D. Čili o všech návrzích pod písmenem C s výjimkou C3, o kterém bychom hlasovali posléze. Pokud by návrh C3 nebyl přijat, hlasovali bychom potom o pozměňovacím návrhu kolegy Ondruše pod písmenem D. Kdyby byl přijat C3, už by byl návrh kolegy Ondruše pod písmenem D nehlasovatelný.

Na závěr bychom hlasovali o pozměňovacích návrzích kolegy Vojtěcha Filipa pod písmenem E, to je nejprve o návrhu E1, posléze o návrhu E2.

A jestli se nemýlím, to jsou všechny pozměňovací návrhy, takže pak bychom přikročili k závěrečnému hlasování.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Jsou nějaké připomínky k přednesené proceduře? Není tomu tak.

 

O návrhu procedury rozhodneme v hlasování pořadové číslo 201, které zahajuji a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 201 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 172 vyslovilo 160 poslanců a nikdo nebyl proti.

 

Poslanec Dalibor Matulka: Paní předsedající, prvně je potřeba hlasovat o legislativně technické úpravě přednesené panem poslancem Grossem.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 202 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 202 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 172 vyslovilo 161 a nikdo nebyl proti.

 

Poslanec Dalibor Matulka: Dále můžeme hlasovat o pozměňovacím návrhu A1, který je totožný s pozměňovacím návrhem B1. Stanovisko zpravodaje souhlasné, ministra také souhlasné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 203 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 203 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 172 vyslovilo 161 a jeden byl proti.

 

Poslanec Dalibor Matulka: V dalším hlasování bychom měli rozhodnout o pozměňovacím návrhu A2, který je totožný s pozměňovacím návrhem B3. Stanovisko ministra souhlasné, zpravodaje souhlasné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 204 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 204 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 173 vyslovilo 166 a nikdo nebyl proti.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP