(11.40 hodin)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 243 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 243 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 167 vyslovilo 74 a 82 bylo proti.

 

Poslankyně Lucie Talmanová: Nyní se stávají nehlasovatelnými pozměňovací návrhy C1, C2, D3, B8 a C3. Můžeme hlasovat o pozměňovacích návrzích B4 až B7 jako o celku. Navrhovatel souhlasí, zpravodajka souhlasí.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasovaní pořadové číslo 244 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 244 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 168 vyslovilo 156 a 6 bylo proti.

 

Poslankyně Lucie Talmanová: Nyní legislativně technickou připomínku k přijatému návrhu B4, tak jak jsem ji přednesla v úvodu třetího čtení. Zpravodajka souhlasí, navrhovatel souhlasí.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 245 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 245 byl tento návrh přijat, když se pro něj z přítomných 168 vyslovilo 161 a nikdo nebyl proti.

 

Poslankyně Lucie Talmanová: Nyní můžeme hlasovat o zákonu jako celku.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: O všech návrzích tedy bylo hlasováno.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Josefa Janečka a Zdeňka Škromacha na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 760, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 246 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 246 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 168 vyslovilo 102 a 56 bylo proti. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, tím jsme vyčerpali pevně zařazené body. Dále je zařazen až návrh pana poslance Langera na novelu trestního zákona, ten je nicméně zařazen jako předposlední bod dopoledního jednání, na což je v tuto chvíli trochu brzy. To znamená, že se v tuto chvíli budeme zabývat mezinárodními smlouvami, a to podle pořadí, jak byly schváleny v pořadu schůze.

 

Dalším bodem tedy je

 

51.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Protokol o vodě a zdraví k Úmluvě o ochraně a využívání hraničních vodních toků a mezinárodních jezer z roku 1992, podepsaný v Londýně dne 17. června 1999
/sněmovní tisk 722/ - druhé čtení

 

Prosím, aby se slova ujal ministr zdravotnictví Bohumil Fišer. A prosím o klid!

 

Ministr zdravotnictví ČR Bohumil Fišer: Vážená paní předsedající, vážené dámy, vážení pánové, Protokol o vodě a zdraví k Úmluvě o ochraně a využívání hraničních vodních toků a mezinárodních jezer z roku 1992 byl otevřen k podpisu na třetí ministerské konferenci o životním prostředí a zdraví, organizované regionálním úřadem pro Evropu Světové zdravotnické organizace a konané ve dnech 16.-18. června 1999 v Londýně. Za Českou republiku protokol podepsal dne 17. června 1999 ministr zdravotnictví, který byl k podpisu zmocněn usnesením vlády ČR číslo 575 ze dne 9. června 1999. Česká republika tak byla jednou ze 35 zemí, které podepsaly protokol přímo v Londýně. Svůj podpis pod protokol později přidalo Moldavsko. Zatím jediný stát, a to Ruská federace, uložil ratifikační instrument u depozitáře generálního tajemníka OSN. Protokol tedy dosud nevstoupil v platnost.

Hlavním cílem protokolu je na všech úrovních rozhodování podpořit ochranu lidského zdraví a duševní pohody prostřednictvím zlepšení hospodaření s vodou, ochrany vodních ekosystémů, zlepšení dostupnosti a kvality vody pro lidskou spotřebu a potlačování chorob souvisejících s vodou, jak jsou definovány v odst. 1 čl. II protokolu, a to ve vnitrostátním a mezinárodním kontextu.

Požadavky obsažené v protokolu jsou buď v souladu s platnými právními předpisy ČR, nebo jsou zapracovány do nově připravovaných zákonů a prováděcích předpisů k těmto zákonům, zejména do zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, návrhu zákona o vodách, návrhu zákona o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. Požadavky protokolu také nejsou v rozporu se závazky, které vyplývají z mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána. Respektují uznávané zásady mezinárodního práva, odpovídají též požadavkům acquis communautaire Evropské unie, které je v současnosti implementováno do právních předpisů ČR.

Vzhledem k tomu, že požadavky protokolu nepřekračují rámec práva EU, bude plnění protokolu v České republice zajišťováno jako nedílná součást implementace práva Evropské unie. Z tohoto důvodu nebude plnění požadavků protokolu vyžadovat finanční prostředky nad rámec těch, které budou vynaloženy na implementaci práva Evropské unie v ČR. Pro plnění požadavků protokolu nebude potřebné zřizovat nové orgány a instituce.

Protokol není ve smyslu čl. 10 Ústavy ČR mezinárodní smlouvou o lidských právech a základních svobodách, je však ve smyslu odst. 2 čl. 49 Ústavy ČR mezinárodní smlouvou, k jejímuž provedení je třeba zákona, a jako taková vyžaduje souhlas Parlamentu ČR.

Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji a prosím zpravodaje zahraničního výboru poslance Jana Svobodu, aby odůvodnil usnesení výboru, které bylo rozdáno jako sněmovní tisk 722/1.

 

Poslanec Jan Svoboda: Vážená paní předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové, dovolte mi, abych vás seznámil s usnesením zahraničního výboru číslo 189 ze dne 10. ledna 2001.

Po odůvodnění náměstka ministra zdravotnictví a hlavního hygienika ČR Michaela Víta, zpravodajské zprávě poslance Jana Svobody a po rozpravě zahraniční výbor doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: "Poslanecká sněmovna

1. vyslovuje souhlas s Protokolem o vodě a zdraví k Úmluvě o ochraně a využívání hraničních vodních toků a mezinárodních jezer z roku 1992, podepsaným v Londýně dne 17. června 1999;

2. pověřuje předsedu výboru, aby toto usneseni předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR;

3. zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání toho vládního návrhu na schůzi zahraničního výboru."

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Otevírám rozpravu a ptám se, zda se do ní někdo hlásí. Není tomu tak, rozpravu končím. Přikročíme tedy k hlasování o usnesení navrženém zahraničním výborem.

Návrh usnesení, o kterém budeme hlasovat tedy zní: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s Protokolem o vodě a zdraví k Úmluvě o ochraně a využívání hraničních vodních toků a mezinárodních jezer z roku 1992, podepsaným v Londýně dne 17. června 1999, sněmovní tisk 722."

Já vás pro jistotu všechny odhlásím a poprosím o novou registraci.

V tuto chvíli tedy přistoupíme k hlasování o návrhu usnesení.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP