(12.20 hodin)

(pokračuje Vidím)

Jeden člen správní rady zvolen nebyl, proto bychom dnes měli zvolit posledního člena této rady. Protože však 1. dubna letošního roku končí volební období členu správní rady Janu Vranému, volební komise navrhuje, abychom dnes volili dva členy správní rady, a to tak, že prvému zvolenému, tedy tomu, který získá největší počet nadpolovičního počtu hlasů, započne čtyřleté volební období dnem volby a druhému zvolenému započne čtyřleté volební období po skončení volebního období pana Vraného, tedy dnem 2. dubna 2001. Pokud by byl zvolen pan Vraný, i jemu započne volební období dnem 2. dubna 2001. O tomto návrhu jsem informoval všechny poslanecké kluby.

Volební komise doporučuje veřejnou volbu pomocí hlasovacího zařízení, tak jak jsme prováděli tuto volbu na 25. schůzi sněmovny. Ve stanovené lhůtě poslanecké kluby předložily následující návrhy: Marie Břízová - KSČM, Václav Krása - US, Vladimír Plaček - ČSSD, Luděk Rubáš - ODS, Jan Vraný- KDU-ČSL.

Nyní bych poprosil, paní předsedající, kdybyste otevřela rozpravu k navrženým kandidátům a ke způsobu volby.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Otevírám rozpravu a ptám se, zda se do ní někdo hlásí. Hlásí se do ní pan poslanec Krása, kterému udílím slovo.

 

Poslanec Václav Krása: Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové. Já nereflektuji na svoji kandidaturu do Správní rady Ústřední pojišťovny VZP, a proto prosím kolegy a kolegyně, aby pro mě nehlasovali. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Hlásí se dále někdo do rozpravy? Není tomu tak. Rozpravu končím. Prosím o klid.

 

Poslanec Jan Vidím: Paní předsedající, nyní můžeme tedy přistoupit k volbě, avšak ještě předtím by bylo vhodné, aby Poslanecká sněmovna rozhodla svým hlasováním o tom, zda budeme volit jednoho, nebo dva členy Správní rady ÚPVZP. Opakuji, že volební komise navrhuje, abychom volili dva členy, s tím, že tomu, který získá nejvyšší počet hlasů, započne čtyřleté volební období dnem volby a tomu, který se umístí na druhém místě, započne čtyřleté volební období skončením volebního období pana Vraného, tedy druhým dubnem 2001. Poprosil bych o to, abychom hlasováním rozhodli o návrhu volební komise.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Já akorát bych se ráda zeptala, pane předsedo, pakliže by pan Vraný, který znovu kandiduje, byl zvolen a obdržel nejvyšší počet hlasů, jak by se tento problém řešil.

 

Poslanec Jan Vidím: Volební komise se zabývala i tímto problémem a navrhuje ten postup, který jsem již uváděl. Panu Vranému by v každém případě započalo volební období dnem 2. dubna, a tedy druhý v pořadí by byl zvolen dnem zvolení, tedy dnešním dnem.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Myslím, že bylo správné, že to bylo uvedeno i pro stenozáznam.

 

Budeme tedy hlasovat o návrhu volební komise, a to v hlasování pořadové číslo 253, které zahajuji a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 253 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 156 vyslovilo 140 a 3 byli proti.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji. Budeme tedy volit dva členy Správní rady ÚPVZP tak, jak bylo uvedeno. Nyní budeme jednotlivě hlasovat o jednotlivých kandidátech. Při neúspěšnosti prvého kola volby bude bezprostředně následovat kolo druhé, do kterého pak postupuje dvojnásobný počet, než je počet neobsazených míst.

Nyní tedy budeme hlasovat o jednotlivých kandidátech na člena Správní rady ÚPVZP ČR.

Za členku správní rady je navržena paní Marie Břízová.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování 254 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 254 z přítomných 156 pro hlasovalo 33 a 63 bylo proti.

 

Poslanec Jan Vidím: Za člena správní rady je navržen pan Václav Krása. Pouze upozorňuji, že pan poslanec se vzdal této kandidatury, avšak protože by toto vzdání se kandidatury musela projednat volební komise, doporučuji, abychom hlasovali o panu Václavu Krásovi při vědomí toho, že on sám se nechce stát členem správní rady.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 255 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 255 se z přítomných 159 pro vyslovilo 46 a 58 bylo proti.

 

Poslanec Jan Vidím: Za člena správní rady je navržen pan Vladimír Plaček.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 256 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 256 se z přítomných 160 pro vyslovilo 63 a 37 bylo proti.

 

Poslanec Jan Vidím: Za člena správní rady je navržen pan Luděk Rubáš.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 257 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 257 se pro tento návrh z přítomných 159 vyslovilo 55 a 77 bylo proti.

 

Poslanec Jan Vidím: A konečně za člena správní rady je navržen pan Jan Vraný.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 258 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 258 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 160 vyslovilo 35 a 38 bylo proti.

 

Poslanec Jan Vidím: Konstatuji, že v prvém kole nebyl zvolen žádný z navržených kandidátů do správní rady. Nyní bude bezprostředně následovat kolo druhé, do kterého postupuje dvojnásobný počet kandidátů, než je počet neobsazených míst, tedy do druhého kola postupují tito kandidáti: Jan Vraný, Václav Krása, Luděk Rubáš a Vladimír Plaček.

Nyní tedy budeme ve druhém kole rozhodovat o panu Janovi Vraném.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Takže tím začneme.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 259 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Pro Jana Vraného - kdo je. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 259 se z přítomných 160 pro vyslovilo 79 a 19 bylo proti.

 

Poslanec Jan Vidím:Za člena správní rady je navržen pan Václav Krása.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 260 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 260 se z přítomných 160 pro vyslovilo 46 a 69 bylo proti.

 

Poslanec Jan Vidím: Za člena správní rady je navržen pan Luděk Rubáš.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 261 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 261 se z přítomných 160 pro vyslovilo 55 a 78 bylo proti.

 

Poslanec Jan Vidím: Za člena správní rady je navržen pan Vladimír Plaček.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 262 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 262 se z přítomných 160 pro vyslovilo 81 a 30 bylo proti.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP