(Jednání opět zahájeno v 15.48 hodin.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Vážení kolegové, je 15.48. Měli jsme začít v 15.44. Já zde nevidím pana místopředsedu… (Neformální konzultace s panem ministrem Mertlíkem).

Dovolte mi tedy, abychom se dostali k bodu

 

62.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu ČR k vyslovení souhlasu
Smlouva mezi Českou republikou a Filipínskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu,
podepsaná v Manile dne 13. listopadu 2000
/sněmovní tisk 795/ - prvé čtení

 

Prosím pana ministra financí.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Děkuji. Vážený pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové, hlavním cílem smlouvy o zabránění dvojího zdanění mezi Českou republikou a Filipínami je vyloučit mezinárodní dvojí zdanění příjmů. Jde o smlouvu komplexní, která upravuje zdaňování všech druhů příjmů a stanovuje jednoznačně, ve kterém státě bude ten který příjem zdaněn a jaká metoda vyloučení dvojího zdanění se u konkrétního příjmu uplatní ve státě rezidence skutečného vlastníka příjmu. Tato smlouva tedy neumožňuje výběr státu zdanění daňovým subjektem.

Smlouva byla sjednána za účelem zabránění případným daňovým únikům. Umožňuje výměnu informací mezi příslušnými úřady smluvních států, upravuje zdaňování spřízněných podniků, obsahuje princip tzv. běžné tržní ceny apod. Zaručuje přímou spolupráci příslušných orgánů smluvních stran, a to nejenom v rámci výměny informací, ale také v rámci řešení problémů, které mohou v daňové oblasti mezi oběma státy vzniknout. Současně umožňuje neformální řešení sporů o výklad a provádění jednotlivých ustanovení smlouvy a vnitrostátních daňových zákonů.

Smlouva dále obsahuje ustanovení, která mají za cíl zajištění daňové nediskriminace pro daňové subjekty jednoho státu na území státu druhého, to znamená, že uzavření smlouvy zajistí při zdaňování příjmů pro subjekty jednoho státu na území druhého státu stejné zacházení, jaké požívají subjekty tohoto druhého státu.

Smlouva by měla podpořit vzájemný obchod a investice mezi oběma zeměmi, zejména by rovněž měla zvýšit právní jistoty podnikatelů, kteří se zabývají mezinárodním investováním a vzájemným obchodem mezi těmito dvěma zeměmi, a zároveň by měla umožnit zvýšit jejich ekonomické jistoty ve smyslu přesnějšího a lepšího kalkulování ekonomických plánů z hlediska zdanění.

Chtěl bych zejména dále ještě zdůraznit určité zahraničněpolitické aspekty. Filipíny jsou přes určité politické turbulence, ke kterým tam v poslední době došlo, stabilizovanou zemí, jsou jedním z nejvýznamnějších obchodních partnerů České republiky na asijském kontinentu. Z hlediska objemu vzájemného obchodu a zejména českého exportu se pohybují zhruba na třetím místě. Čili v tomto smyslu z pohledu České republiky, čili v tomto smyslu jde o významného obchodního partnera. Ony politické turbulence, o kterých jsem hovořil, jako např. výměna prezidenta, probíhaly striktně a korektně v demokratickém právním rámci při uplatnění ústavních institutů a svědčí o tom, že Filipíny jsou fungující parlamentní demokracií.

Dámy a pánové, doporučuji, aby tento návrh byl propuštěn do dalšího jednání.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP