(10.20 hodin)

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, paní předsedkyně. Otevírám obecnou rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Dovolte mi, abych udělil slovo panu místopředsedovi Brožíkovi.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Vážený pane předsedo, vážená vládo, kolegyně a kolegové, já nechci vystupovat v rozpravě k meritu věci, kterého se týká tato novela o střetu zájmů z hlediska zákona č. 238, ale mám jednu připomínku, kterou bych chtěl sdělit, ještě než propustíme tento návrh zákona do druhého čtení, protože i paní kolegyně zde přečetla, že tento návrh zákona je legislativně velmi dobře zpracován, a já jsem přišel na to, že v tomto zákoně se v několika odstavcích prolíná výraz "rada fondu". Kdo zná zákon o Fondu národního majetku č. 171/91, zjistí, že žádná rada fondu neexistuje. Fond národního majetku má orgány: prezidium, dozorčí radu a výkonný výbor Fondu národního majetku. Výkonný výbor je specifický tím, že ve výkonném výboru jsou zaměstnanci Fondu národního majetku v pracovním poměru.

Myslím, že z hlediska legislativního by tyto úpravy měly být promítnuty i do tohoto návrhu zákona. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu místopředsedovi. Táži se, kdo se dále hlásí do rozpravy. Kolega Kühnl a poté pan poslanec Kořistka.

 

Poslanec Karel Kühnl: Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, já podporuji žádost o propuštění tohoto vládního návrhu zákona do druhého čtení, ale chtěl bych tuto podporu doplnit několika poznámkami. Za prvé - tento návrh tak trochu dohání zpětně něco, co nemělo nikdy nastat. V zásadě asi platí, že stát by pokud možno neměl mít vůbec možnost vysílat někoho do nějakých obchodních společností. Lékem je tady samozřejmě privatizace. Tam, kde ještě k privatizaci nedošlo, musí dojít podle obchodního zákoníku a statutu příslušné společnosti k naplnění statutárních orgánů. Myslím, že by mělo v zásadě platit, že stát by měl nalézt dostatek odborníků, kteří budou zastupovat zájmy státu jako akcionáře. Neměli by v těchto statutárních orgánech zasedat aktivní politici, tedy ústavní činitelé, protože hrozí docela závažný střet zájmů. Shodou okolností se většinou jedná o poměrně významné podniky, pro něž je mimořádně důležité vytváření právního rámce, a jestliže někdo, kdo zastupuje - logicky a podle obchodního zákoníku musí zastupovat - zájmy té společnosti, v jejíchž statutárních orgánech zasedá, a zároveň vytváří právní rámec, zakládá to základní střet zájmů.

Já bych požádal vládu - a nenavrhuji to ani jako usnesení sněmovny, jen ve vlastním zájmu - aby do druhého čtení alespoň sdělila sněmovně, kolik vlastně aktivních ústavních činitelů zasedá v obdobných společnostech. Docela by mě potěšilo, kdyby seznam mohl být jmenný.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji. O slovo se přihlásil pan poslanec Kořistka.

 

Poslanec Zdeněk Kořistka: Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, já si myslím, stejně jako můj předřečník, že projednáváme zajímavý návrh vlády, který se týká střetu zájmů. Pravděpodobně již i vláda ČSSD došla k závěru, že současný stav, kdy ve správních a dozorčích radách sedí poslanci, senátoři, ale hlavně desítky úředníků z Fondu národního majetku a z Pozemkového fondu, je neúnosný. Toto zjištění by bylo úsměvné, kdyby stejní lidé - tím mám na mysli poslance a senátory - zároveň nebyli ve sněmovně zpravodaji zákonů, které se například těchto firem týkají. Nyní mám na mysli např. firmu ČEZ, Telecom, České dráhy atd. Z funkce zpravodaje sněmovního tisku můžeme docela významně ovlivnit konečnou podobu těchto zákonů.

Myslím, že krok vlády je krokem správným směrem. Je to ovšem krok polovičatý, protože neřeší celý problém. Řeší jen takový problém, že tito poslanci a senátoři i nadále budou moci zasedat v těchto správních a dozorčích radách, ale nebudou moci pobírat odměnu za tuto svoji činnost. Myslím si, že to je velice špatná praxe.

Já jsem tady hovořil o tom, že je to krok správným směrem, ale je neúplný. Praxe na komunální úrovni nám ukazuje, že situace je ještě podstatně horší. Provázanost komunálních politiků na různé firmy, komunální firmy, kde ale obce mají svoje akcie, je velká. Po každých komunálních volbách dochází k rozdělování těchto postů ve správních a dozorčích radách a stává se takovým folklorem na komunální úrovni, kdo, kde a v jaké správní a dozorčí radě sedí. Já si myslím, že toto je také velice špatná praxe, protože i na této úrovni vlastně dochází ke zdržování privatizace těchto firem. Dochází zde k takové taktice, abychom si tato místa v těchto různých správních a dozorčích radách udrželi co nejdéle, protože i zde jsou z toho nemalé peníze.

Chci důrazně říci, že nezpochybňuji princip zastupování obcí v těchto správních a dozorčích radách, protože i obce chtějí mít informace, i obce chtějí ovlivňovat strategii těchto firem, ale myslím, že i na této obecní úrovni je mnoho desítek a stovek odborníků, kteří by za tyto odměny v těchto správních a dozorčích radách mohli dobře a kvalitně zastupovat obce a jejich politiku.

Hovořím zde o tom, protože Česká republika je oprávněně kritizována za velké korupční prostředí, a i když si nedělám iluze o tom, že zákon o střetu zájmů vyřeší korupční prostředí v České republice, myslím si, že bychom měli postupovat tak, abychom takovéto pokušení minimalizovali. Proto ve druhém čtení podám pozměňující návrh, který tento vládní návrh zákona rozšíří ve směru na komunální úroveň, ale i na krajskou úroveň, která nyní vzniká a kterou bychom měli ubránit od pokušení, které na komunální úrovni je.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Dále se hlásí pan předseda Miroslav Beneš.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Vážený pane předsedající, členové vlády, dámy a pánové, já bych byl hrozně rád, kdybychom se pokusili alespoň v náznacích být kontinuální, a pro ty, kteří podporovali senátní návrh zákona o komunálních volbách, bych chtěl připomenout, že Senát do zákona o volbách dal neslučitelnost. Uváděl, že nesmí být neslučitelnost funkcí obecního zastupitele a člena ve statutárních orgánech.

Uvádím toto upozornění, protože já s panem předsedou Kühnlem i s panem poslancem Kořistkou souhlasím v tom, že řešením je privatizace. Nezlobte se, já pochybuji, že je možné říci, že někdo bude něco dělat zadarmo. Vím, že teď budu nepopulární, že budu největší gauner. Chci říci, že je možné říci "poslanci a senátoři, nesmíte být ve správních radách", ale nepovažuji za vhodné říkat "buďte ve správních radách a nepobírejte za to odměnu a mějte za to odpovědnost".

Já osobně budu navrhovat ve druhém čtení tuto konstrukci, nikoliv konstrukci - promiňte mi to - trošku populistickou. (Potlesk z pravé strany sálu.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji. Kdo se dále hlásí do rozpravy? Pokud se nikdo nehlásí, obecnou rozpravu končím.

Pan ministr Špidla má samozřejmě právo vystoupit se svým závěrečným slovem. Prosím, pane ministře.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla: Dámy a pánové, myslím, že to, co v této obecné rozpravě je třeba komentovat, je onen základní princip. Vláda vychází z názoru, že dobrá správa podniků, které jsou v převážné většině v majetku státu, je veřejným zájmem. Je nepochybné, že ústavní činitel je člověk, který je povinen za každých okolností, v jakékoliv situaci, veřejný zájem zastávat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP