(10.30 hodin)

(pokračuje Špidla)

Je nepochybné, že ústavní činitel je za to, že v kterékoli situaci zastává veřejný zájem, placen. Čili je jasné, že ústavní činitel je placen i za to, když zastával veřejný zájem ve statutárních orgánech určitých společností. Proto si myslím, že je nesprávné, aby za stejnou práci docházelo k dvojímu plnění. Jsem přesvědčen, že návrh, jak jej předkládá vláda, je důsledný a dobře hájitelný.

Pokud jde o návrh pana poslance Kořistky, který směřuje k zakázání přímé účasti zastupitelů ve statutárních orgánech podniků, které obce nějakým způsobem vlastní a spravují, považuji tuto myšlenku za nerealistickou a nesprávnou. Myslím, že by bylo nevhodné ji v další rozpravě sledovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane ministře. Paní zpravodajka nechce vystoupit.

Budeme se tedy zabývat přikázáním, protože v obecné rozpravě nebyl návrh ani na vrácení, ani návrh na zamítnutí. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání ústavně právnímu výboru. Má někdo ještě jiný návrh? Není tomu tak, takže budeme hlasovat o přikázání ústavně právnímu výboru.

 

Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání ústavně právnímu výboru, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 58 z přítomných 171 poslanců pro 136, proti jeden. Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme tento návrh přikázali k projednání ústavně právnímu výboru.

 

Děkuji panu ministrovi i paní zpravodajce. Končím projednávání bodu č. 29.

 

Jako další bod je podle našeho schváleného programu bod číslo

 

30.
Návrh poslanců Jaroslava Palase, Jiřího Drdy, Jana Grůzy, Josefa Mandíka,
Františka Brožíka, Pavla Höniga, Oldřicha Vojíře, Ludmily Müllerové,
Vojtěcha Filipa, Petra Horta, Jaroslava Lobkowicze, Vladimíra Doležala,
Ladislava Skopala, Františka Chobota, Pavla Kováčika, Taťány Jirousové
a Václava Grulicha na vydání zákona o myslivosti
/sněmovní tisk 788/ - prvé čtení

 

Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 788/1. Prosím, aby předložený návrh uvedl zástupce navrhovatelů pan poslanec a předseda zemědělského výboru Jaroslav Palas.

 

Poslanec Jaroslav Palas: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené dámy a pánové, dovolte mi, abych za skupinu 17 poslanců přednesl návrh zákona o myslivosti.

Všichni si uvědomujeme, že tento návrh je velmi kontroverzní, protože se zde střetávají zájmy ať už vlastníků zemědělských pozemků, vlastníků lesních pozemků, ale také především zájmy zvěře, ale také zájmy myslivecké veřejnosti, zájmy ochránců přírody a dalších skupin. Domníváme se, že nemůže být jedna či druhá skupina nějakým výrazným způsobem zvýhodněna. Proto jsme se snažili přednést tento návrh zákona tak, aby alespoň nějakým způsobem vyhovoval zčásti všem zainteresovaným skupinám.

Tento návrh zákona upravuje zachování druhově bohatých a zdravých stavů zvěře, zabývá se ochranou a zlepšováním životních podmínek zvěře. Vytkli jsme si za cíl ochranu a zušlechťování chovu zvěře. Myslíme si, že tento zákon by měl upravovat regulaci stavu zvěře ve vztahu k ostatním společenským zájmům.

Účelem tohoto zákona je stanovit pravidla a podmínky chovu, zušlechťování a zachování druhů zvěře volně žijících na území České republiky. Zvolili jsme filozofii, která říká, že zvěř je veřejným statkem, že zvěř je nikoho a všech. Tento zákon také popisuje výjimečné držení zvěře v zajetí. Zabývá se otázkou dovozu a vývozu živé zvěře. Jasně popisuje tvorbu honiteb, kdy říká, že vlastník pozemků má právo - je to jeho základní právo - vstupovat do procesů tvorby honiteb. Jsou zde jasně vymezena pravidla užívání honiteb a ochrany myslivosti.V tomto zákoně jsme zpracovali užívání a pravidla užívání honebních pozemků a zlepšování podmínek pro život zvěře, která se vyskytuje na území České republiky.

Tento návrh zákona jasně stanovuje, jakým způsobem bude vymáhána náhrada škody. Oproti starému zákonu tento zákon říká, že soud rozhodne jednoznačně o škodě a o výši úhrady. Tento zákon také popisuje otázku výkonu státní správy myslivosti, dozoru a sankcí za neplnění nebo porušování povinností.

Dovolte mi v závěru úvodní řeči říci, proč tato skupina poslanců přistoupila k formování tohoto zákona, proč nenechala tento problém na vládě. Celou řadu let vláda připravuje návrh zákona, jsou připraveny teze, ale my se domníváme, že v této chvíli bohužel nazrál čas, kdy dochází k vypršení desetileté lhůty pronájmu honiteb a tvorby honiteb. Domníváme se, že nové období, které nastupuje, by mělo být ošetřeno novým zákonem.

Rovněž si uvědomujeme, že jiná skupina předložila jiný návrh zákona - tzv. konkurenční - a jsme připraveni, pokud projdou oba dva návrhy zákona do druhého čtení, s těmito poslanci sednout k jednomu stolu a připravit takovou verzi, která by nějakým způsobem oslovila všechny zainteresované zájmové skupiny, o kterých jsem hovořil, tak, aby nějakým způsobem se tyto skupiny cítily uspokojeny. Proto, kolegyně a kolegové, bych vás chtěl poprosit, abyste přes veškeré i kritické názory k tomuto návrhu zákona přistoupili k propuštění tohoto návrhu zákona do druhého čtení. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Jiří Papež.

 

Poslanec Jiří Papež: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, předložená norma si klade za cíl komplexně upravit oblast myslivosti, která se dosud řídí zákonem z roku 1962 a byla naposledy novelizována v roce 1992. V jednotlivých částech se definuje chov zvěře, zásady tvorby a uznání honiteb, způsoby jejich užívání, podmínky lovu, uplatnění nároků na škody způsobené užíváním honitby a zvěří a působnost orgánů státní správy. Do zákona je rovněž promítnuta část zákona 238/1999 Sb. týkající se myslivecké stráže.

Vláda přijala k návrhu stanovisko, které nám bylo rozdáno jako sněmovní tisk č. 788/1, a poměrně rozsáhle v něm zdůvodňuje své nesouhlasné stanovisko.

Evropská unie neupravuje otázky myslivosti v žádném svém předpisu a ponechává řešení myslivosti plně v kompetenci národních států.

I když navrhovatelé předpokládají, že právní úprava neklade nároky na státní rozpočet, stejně jako vláda si myslím, že určitý dopad po přijetí bude, a to především v souvislosti s činností mysliveckých komisí, organizováním vyšších odborných zkoušek a na pořádání chovatelských přehlídek.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP