(11.00 hodin)

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Škoda, že mě nemůže někdo vystřídat, protože i já bych vám dokázal, že i vy jste zde manipuloval s veřejností, protože jste mluvil nepravdy o paragrafech, které jste kritizoval. Ale nepřísluší mi to.

Nyní bych měl vyzvat pana poslance Papeže jako druhého zpravodaje k tomuto návrhu zákona. Vzhledem k tomu, že udeřila jedenáctá hodina, přerušuji projednávání těchto dvou bodů.

Přistoupíme k projednání bodu

 

8.
Návrh poslanců Jiřího Vlacha a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění
ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků
a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
/sněmovní tisk 818/ - druhé čtení

 

Prosím pana poslance Vlacha o úvodní slovo.

 

Poslanec Jiří Vlach: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, dámy a pánové, pokusím se přerušit mysliveckou debatu jenom velice krátce.

Dovolte mi stručnou rekapitulaci.

Za prvé bych vám chtěl ještě jednou poděkovat za to, že jste akceptovali co nejrychlejší možné projednávání v rámci této schůze, i přes drobný zádrhel se sněmovním tiskem, ke kterému došlo.

Tento návrh byl podán 12. prosince a 15. prosince, což zřejmě zopakuje pan kolega Beneš jako zpravodaj, byly všechny kraje obeslány výzvou, aby zvážily, které z nich se případně chtějí připojit k takové iniciativě anebo chtějí použít podobný postup. Zdůrazňuji to proto, že sněmovna minule, při prvním čtení, odmítla extrémní zkrácení procedury proto, aby kraje dostaly - a to chci zdůraznit - ještě jednou šanci. Zkrátili jsme tedy lhůtu tak, abychom se k projednávání ve druhém a třetím čtení dostali již na počátku této schůze.

Čtrnáctého března proběhlo projednání tohoto návrhu zákona ve výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Výbor takřka jednomyslně doporučil sněmovně schválení a rozhodl se požádat svého předsedu, aby ještě jednou vyzval kraje, upozornil je, aby se k této iniciativě připojily. Stalo se. Jak asi všichni víte, dnes zde máme informace o dalších třech návrzích, a to jak z Jihlavského, z Brněnského, tak z Ostravského kraje. Já automaticky předpokládám, že sněmovna všechny tyto návrhy podpoří.

Poslední poznámka je k legislativním otazníkům. Jistě si vzpomenete, že v souvislosti s iniciativou kolegy Tlustého směrem k zákonu 36/1960 Sb., o územním členění státu, se tady rozvinula debata ve vazbě na definici Jihočeského kraje, který je v zákoně z roku 1960 definován územím osmi okresů. Ta situace se samozřejmě změnila a Pelhřimov již do toho nepatří.

Dovolím si citovat ze stanoviska legislativního odboru Poslanecké sněmovny: Problém spatřujeme v tom, že pojem Budějovický kraj je použitý v řadě jiných zákonů, např. v zákoně 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, dále v zákoně o přechodu majetku ČR atd. atd. Z tohoto důvodu je doporučeno, aby návrh zákona byl doplněn o další článek následujícího znění: Pokud je v dosavadních právních předpisech uveden pojem Budějovický kraj, rozumí se tím Jihočeský kraj. Tím by byla ta věc vyřešena.

Jinak chci upozornit, že ze zákona 36/1960 Sb. vychází organizace některých orgánů, např. soudů, státních zastupitelství nebo Policie ČR. Vyřešení tohoto drobného rozporu je možné podzákonnou normou nebo vnitřním nařízením resortu, jak se k této interpretaci možného řešení problému připojila i vládní legislativa, nejen naše sněmovní.

To je vše. Děkuji vám za ochotu tento tisk projednat co nejrychleji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane kolego. Návrh jsme v prvním čtení přikázali k projednání výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Usnesení výboru bylo rozdáno jako sněmovní tisk 818/3. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru a jeho předseda pan Miroslav Beneš.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, nebudu příliš zdržovat. Myslím si, že zástupce předkladatelů popsal všechny věci. Dovolím si pouze uvést na pravou míru termín, nebylo to 12. a 15. prosince, ale 12. a 15. ledna. Nicméně fakta jsou taková, že jsem ještě po jednání našeho výboru oslovil znovu všechny krajské hejtmany. Říkám to proto, že při projednávání v prvním čtení zde byl vznesen tento požadavek.

Oslovili jsme je jednak písemně, jednak telefonicky. Přesně, jak říkal zástupce navrhovatelů, kladná reakce se týká Jihlavského kraje na název Vysočina, Brněnského kraje na název Jihomoravský kraj a Ostravského kraje na název Moravskoslezský kraj. Tento návrh pak předám v podrobné rozpravě. Z ostatních krajů neodpověděli hejtmani Hlavního města Prahy, Olomouckého kraje a Zlínského kraje. Jsem informován, že nežádají změnu názvu. Ostatní odpověděli, že nechtějí změnu názvu.

Onen požadavek, který zazněl v Poslanecké sněmovně, abychom neměnili ústavní zákon příliš často, je naplněn. Krajská zastupitelstva se odpovědně zabývala názvem, krajská zastupitelstva názvy bedlivě vážila.

Já potom v podrobné rozpravě dám ještě doplňující návrh.

Pokud se týká legislativy, bylo zde stanovisko oznámeno. Není tedy důvod, proč bychom nemohli postupovat tak, jak jsme se rozhodli. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane předsedo. Otevírám obecnou rozpravu a ptám se, kdo se do ní hlásí.

Pokud se do obecné rozpravy nikdo nehlásí, tuto rozpravu končím. Vzhledem k tomu, že žádné návrhy nezazněly, zahajuji podrobnou rozpravu. Uděluji slovo panu předsedovi Benešovi.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Pane předsedající, dámy a pánové, jak jsem již signalizoval, dovoluji si předložit pozměňovací návrh, aby v návrhu novely ústavního zákona byl změněn název Brněnský kraj na Jihomoravský kraj, Jihlavský kraj na Vysočinu a Ostravský kraj na Moravskoslezský kraj. S tím, že bych chtěl upozornit Poslaneckou sněmovnu, že Ostravský kraj jako první využil ústavou dané zákonodárné iniciativy zastupitelstva kraje a zaslal nám návrh na změnu zákona. Já jsem s panem hejtmanem domluven, že pokud to vyřešíme v rámci tohoto zákona, nebude muset sněmovna projednávat tuto iniciativu kraje.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji. Hlásí se předkladatel pan poslanec Vlach.

 

Poslanec Jiří Vlach: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, omlouvám se za přeřeknutí. Pan kolega Beneš má pravdu, bylo to 12. ledna, ne 12. prosince.

Teď ten avizovaný návrh. Dovolím si dát návrh na doplnění čl. II, které bude znít: Pokud je v dosavadních právních předpisech uveden pojem "Budějovický kraj", rozumí se tím "Jihočeský kraj". Dosavadní čl. II se označuje jako čl. III.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP