(11.10 hodin)

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji. Pan zpravodaj určitě zabezpečí, abychom mohli případně o tomto návrhu rozhodnout zítra - je třeba, aby pozměňovací návrhy v písemné podobě byly rozdány do polední přestávky.

Kdo se dále hlásí do podrobné rozpravy? Nikdo. Podrobnou rozpravu končím. Závěrečná slova nejsou zapotřebí, o návrzích nyní hlasovat nemusíme. Končím druhé čtení tohoto návrhu zákona, končím projednávání bodu č. 8. Děkuji oběma zúčastněným.

Vrátíme se k přerušeným bodům číslo 30 a 31, kterými jsou zákony o myslivosti. Požádám pana poslance Papeže, aby se ujal zpravodajské zprávy ke druhému návrhu zákona o myslivosti.

 

Poslanec Jiří Papež: Vážený pane předsedající, přednesu zpravodajskou zprávu k druhému poslaneckému návrhu zákona o myslivosti, kterým je sněmovní tisk 836.

Tato předložená norma je reakcí jiné skupiny poslanců na předložení prvního návrhu nového mysliveckého zákona obsaženého ve sněmovním tisku č. 788, tak jak uvedl jeden ze zástupců navrhovatele přede mnou. Stejně jako první návrh si klade za cíl komplexně upravit oblast myslivosti, která se dosud řídí zákonem z roku 1962. Ve své zprávě mohu být stručnější, protože základní části obou návrhů jsou stejné, liší se však v pohledech na jejich řešení.

Vláda opět přijala k předloze nesouhlasné stanovisko, které nám bylo rozdáno jako sněmovní tisk č. 836/1. Právní akty zemí Evropského společenství prakticky otázky myslivosti neupravují, je to plně v kompetenci národních států.

Stejně jako u předchozího poslaneckého návrhu navrhuji propuštění do dalšího čtení a doporučuji sněmovně jeho přikázání zemědělskému výboru. Zároveň navrhuji prodloužení lhůty k projednání o 20 dnů.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Otevírám obecnou rozpravu k oběma návrhům zákonů, do které se zatím písemně přihlásili pan poslanec Pejřil, pan poslanec Ambrozek, pan poslanec Doležal, paní poslankyně Parkanová, pan poslanec Cyril Svoboda a Josef Mandík. Dále se hlásí i zpravodaj, který má přednost. Udílím slovo panu zpravodaji. Potom budeme pokračovat podle předloženého seznamu.

 

Poslanec Jiří Papež: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, je asi málo předloh, které dokáží rozdělit Poslaneckou sněmovnu tak ostře a průřezově politickými stranami. Mezi tyto návrhy bezesporu patří právě projednávané poslanecké návrhy mysliveckých zákonů. Přihlásil jsem se do rozpravy proto, že mám pocit, že musím jasně zdůraznit některé sporné věci, které jsem při důkladném čtení především tisku 788 objevil a o nichž si také myslím, že jsou odstranitelné a upravitelné při dalším čtení ve výborech.

Za nejproblematičtější považuji v předloženém návrhu tisku 788 ty pasáže, které určitým způsobem omezují vlastníky honebních i nehonebních pozemků. Těch je v návrhu zákona celá řada. Například zákon umožňuje orgánu státní správy myslivosti zakázat vstup na vlastní pozemek, ukládá povinnost vlastníků lesa hlásit uživateli honitby tři dny předem soustředěnou těžbu dřeva, umožňuje přičlenit k honitbě pozemky menší než 1 ha i bez souhlasu majitele pozemku, nařizuje krajům a obcím povinnost pronajmout 75 % honiteb, umožňuje vstup lovci se střelnou zbraní a lovecky upotřebitelným psem i na nehonební pozemky bez souhlasu vlastníka. Sporné je také to, že neumožňuje těm vlastníkům pozemků, kteří je získají v období trvání desetileté smlouvy o nájmu, podat návrh na vytvoření vlastní honitby, přestože by jejich majetek dosáhl celkové minimální výměry honitby.

Problém vidím také v tom, že při jednání v honebním společenstvu nedává návrh rovnost hlasů všem majitelům pozemků a neumožňuje všem vlastníkům honebních pozemků účastnit se ustanovení honebního společenstva. Majitel honebních pozemků je podle předloženého návrhu vyloučen z řízení o schválení mysliveckého plánu hospodaření.

V návrhu zákona, tisk 788, jsou také zpochybnitelné části dotýkající se ochrany přírody, např. zařazení mezinárodními úmluvami chráněných živočichů do kategorie zvěře.

Problematické je rovněž vázání vydání loveckého lístku na členství v dobrovolném občanském sdružení, tedy na členství v myslivecké organizaci.

V souvislosti s předloženými návrhy se zvedla obrovská vlna zájmu o jejich osud, téměř všichni poslanci jsou bombardováni různými stanovisky a velká polemika se o předloženém zákonu vede také ve sdělovacích prostředcích. Je jinou věcí často nízká úroveň a jednostranné zaměření těchto diskusí. Avšak již tento zájem je pro mne důkazem toho, že společnost novelizovaný myslivecký zákon potřebuje. Když nic jiného, vyžadují si ho změněné vlastnické vztahy k nemovitostem, které se udály během posledních deseti let. Ty se musí nutně promítnout do nově uzavíraných nájemních smluv o pronájmu honiteb.

Za důležité považuji zahájení diskuse o mysliveckém zákonu, protože vláda k tomu dosud nenašla odvahu, vědoma si vyhraněných postojů jednotlivých dotčených skupin. Ve svém legislativním plánu připravuje předložit sněmovně nový návrh o myslivosti až ve 2. čtvrtletí 2002, tedy v období těsně před volbami do Poslanecké sněmovny. Vláda musí vědět, že v tomto období je šance na přijetí minimální. Navíc vláda jistě ví, že právě v roce 2003 končí platnost desetiletých smluv o nájmu honitby, a platí všeobecně uznávaný názor, že nové smlouvy by bylo vhodné uzavírat podle nového právního předpisu. Proto mi celý postoj vlády připadá jako nemístný alibismus.

Byl bych rád, kdyby se debata ve výborech vedla ve věcném duchu, kdyby se všechny zainteresované skupiny pokusily sednout k jednomu stolu a našly vhodné znění zákona, které bude užitečné pro zvěř a které bude důležitým nástrojem pro všechny, kteří s ním budou pracovat.

V tuto chvíli vás, vážené kolegyně a kolegové, žádám v souladu s tím, co jsem již řekl ve své zpravodajské zprávě, abyste umožnili propuštění obou návrhů do dalšího čtení a přikázali je zemědělskému výboru.

Formálně navrhuji u druhého návrhu, to je u tisku 836, prodloužení lhůty k projednání o 20 dnů. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Udílím slovo panu poslanci Pejřilovi, který se baví s kolegyní Dostálovou a nedává pozor. Připraví se pan poslanec Libor Ambrozek.

 

Poslanec František Pejřil: Vážený pane předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové, návrh zákona, sněmovní tisk 788, který máme před sebou, je odborný návrh zákona. Nejsem odborník, byl jsem však odborníky osloven, takže jsem se tímto návrhem zákona prokousával.

Podle mého názoru se jedná - mluvím o sněmovním tisku 788 - o velice kontroverzní návrh, má mnoho sporných bodů. Pan poslanec Papež, který vystoupil přede mnou, na ně upozorňoval a mluvil o nich. Jedná se o lovecké lístky, o obcházení vlastníků pozemků atd.

Tento návrh zákona je návrh poslanců, který prochází napříč politickými stranami. Jak jsem ho pročítal a snažil jsem se do něj proniknout, mám dojem, že se jedná o silně levicový zákon. Podle mého názoru by velice omezil vlastnické právo vlastníků některých lesních pozemků. Zejména by podle tohoto zákona bylo možné na pozemky do určité výměry vstupovat v souvislosti s výkonem práv myslivosti bez povolení majitele pozemků. Také by bylo možné štvát raněnou zvěř nebo jít pro skolený kus na soukromý pozemek bez souhlasu vlastníka. Pro zastřelenou zvěř by bylo možné jít i na ohrazený, příp. oplocený pozemek, a to bez souhlasu a proti vůli vlastníka.

Podle mého názoru se dokonce může jednat i o zákon, který je v rozporu s Ústavou České republiky. Proto navrhuji tento sněmovní tisk 788 zamítnout.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Hovořit bude pan poslanec Libor Ambrozek, připraví se pan poslanec Doležal.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP