(12.00 hodin)

(pokračuje Brožík)

Nejčastěji byl návrh napadán pro jeho pojetí práva myslivosti a jeho předmětu, kterým je zvěř, dále pro omezování práv vlastníka, způsob řešení nájmu za pronájem honitby, minimální výměry honiteb, vliv vlastníka na plán chovu a náhrady škod způsobených zvěří. To jsou také základní otázky sporu koncepcí obou návrhů. Pojetí zvěře jako přírodního bohatství důsledně vychází z platného zákona o půdě, kdy vlastníkovi pozemků náležití pouze to, co na něm roste, tedy zemědělské plodiny, nepatří mu to, co je pod zemí, ani to, co běhá či létá nad zemí. Nepatří mu tedy ani volně žijící živočichové a v jejich rámci mu nemůže patřit ani zvěř. Ani v jedné evropské zemi nepatří zvěř vlastníkovi pozemků. Není rovněž pravdou jednoho z předkladatelů druhého návrhu pana poslance Kučery mladšího, že v zemích Evropské unie je právo myslivosti úzce spjato s vlastnictvím honebního pozemku. Toto pojetí je spíše výjimečné a platí pouze v několika málo evropských zemích.

Nemyslím si, že jsou vlastnická práva prvním návrhem nějak omezována. Honitby jsou vytvářeny na návrh vlastníka nebo vlastníků honebních pozemků, a pokud jde o účast vlastníků vlastnících méně než 1 ha honebního pozemku na ustavení a řízení honebního společenstva, nebude jistě problém zakotvit princip: jeden metr čtvereční - jeden hlas.

Osobně si však myslím, že by mohl nový zákon zvýraznit postavení vlastníka v procesu plánu, chovu a lovu. Na druhé straně je třeba zachovat při tvorbě a uznání honitby regulační funkci státu, jak je to běžné v členských státech Evropské unie. Ve všech státech Evropské unie mají myslivecké zákony regulační mechanismy, které omezují nájmy honiteb a volné nakládání se zvěří.

V souvislosti s vlastnickými právy je třeba si uvědomit, že více než 96 % z celkové výměry honiteb jsou honitby tvořené honebními pozemky ve vlastnictví státu. Proto souhlasím s poslancem Kučerou, že je zbytečné vlastníky pozemků démonizovat.

Soudě podle ohlasů, je celá řada soukromých vlastníků honebních pozemků, kteří podporují přijetí poslaneckého návrhu zákona o myslivosti, sněmovní tisk 788. Pan poslanec Cyril Svoboda zde řekl, že obdržel 160 petic. Já jsem zřejmě všechny tyto petice v kopii dostal i k sobě do kanceláře a mimoto i velký štos dopisů. Dovolte mi, abych z nich ocitoval alespoň jeden, protože si myslím, že hovoří za všechny:

"Vážený pane poslanče, pečlivě jsem si prostudoval návrh zákona o myslivosti, předložený v prosinci minulého roku do Poslanecké sněmovny parlamentu České republiky skupinou 17 poslanců. S touto základní filozofií jednoznačně souhlasím a s myšlenkou se shoduji. Nechápu však, proč se rozpoutala ve sdělovacích prostředcích proti předloženému návrhu tak negativní kampaň. Oponenti často velmi nevybíravými argumenty prezentují myslivost jako zvrhlou zábavu malé skupiny myslivců, kteří mají zájem jen střílet a zabíjet. Zcela záměrně a účelově přehlížejí to, že v našem státě je těchto myslivců organizováno přes 100 tisíc a že jsou to většinou v pravém slova smyslu aktivní ochránci přírody a zvěř je pro ně až to poslední.

Nejvíce mě však zaráží, že v argumentech oponentů se nejčastěji uvádí, že návrh zákona poškozuje vlastnická práva vlastníků honebních pozemků. Vidím to jako účelovou manipulaci s veřejným míněním, která má směřovat proti myslivcům.

Jsem soukromě hospodařící zemědělec a vlastník 180 ha honebních pozemků. Necítím v žádném ohledu zmíněného zákona jakékoli omezování v mých vlastnických právech. Mám a budu mít vliv v honebním společenství na vytváření honitby a budu spolurozhodovat o tom, kdo bude výkon práva myslivosti na mých pozemcích vykonávat. Zástupci vlastníků půdy budou také členy myslivecké rady při státních orgánech. Pro každého z nás musí být prvořadé vědomí, že zvěř je významné přírodní bohatství, které musí stát zušlechťovat, starat se o něj a chránit. Vlastníci musí respektovat v tomto směru regulační nástroje státu. Proto si nepřeji, aby kdokoli za mne prohlašoval, že vlastníci honebních pozemků se cítí návrhem zákona poškozeni.

Věřím, že při schvalování předloženého návrhu zákona o myslivosti zvítězí zdravý rozum a že v prvé řadě bude preferována zvěř nad lobbováním některých vlastníků honebních pozemků či lesů.

S pozdravem Jiří Čížek, soukromě hospodařící zemědělec v okrese Bruntál."

Vážení kolegové, vážené kolegyně, myslím, že tento dopis nepotřebuje žádný další komentář. Vzpomínám si jen na období předminulá, kdy jsme v Poslanecké sněmovně projednávali návrhy zákona, které předkládalo ministerstvo životního prostředí z hlediska chráněných krajinných oblastí, národních parků apod. Je zarážející, jak rychle otočí pan poslanec Ambrozek, který vždy bojoval proti dřevařské lobby, která vyvážela lesy nastojato, a kdy při těchto návrzích parků, jejich hranic, více rozhodovaly ekonomické zájmy než zájmy ochránců přírody, a přesto dnes pan kolega Ambrozek je spojen s lobby Lesů České republiky.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, na základě uvedených skutečností očekávám, že skutečně přistoupíme k racionálnímu projednávání obou návrhů. Chci říci, že s odstupem času jsem si také vědom některých nedokonalostí z prvního návrhu zákona a vidím i řadu pozitivních věcí v návrhu zákona druhém. Myslím, že nebylo fér, že zde padl návrh na zamítnutí prvního návrhu zákona, protože všichni, kteří doposud vystupovali, doporučili, aby oba dva návrhy prošly do druhého čtení a aby zemědělský výbor předložil pak sněmovně společný návrh, na který bude všeobecný konsensus jak v Poslanecké sněmovně, tak i v odborné a laické veřejnosti. Děkuji vám za pozornost. (Potlesk.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu místopředsedovi. O komentář poprosil pan ministr Dostál, další z myslivců.

 

Ministr kultury ČR Pavel Dostál: Vážený pane předsedo, zklamu vás, nechci se plést do myslivců, jen vám mám, pane předsedo, vyřídit od pana ministra Fencla, který by se rád zúčastnil projednávání těchto poslaneckých návrhů, že jakmile ukončí své jednání v Senátu, přijde. Omlouvá se tedy.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu ministrovi. S technickou poznámkou se hlásí pan poslanec Němec. To je určitě myslivec.

 

Poslanec Stanislav Němec: Určitě nemyslivec. Chtěl bych jenom krátce zareagovat na pana místopředsedu Brožíka a poprosit ho, aby si příště - a o to žádám i další vystupující - odpustil skryté narážky na to, že bychom snad byli příslušníky nějaké lobby státních lesů nebo lobby vlastníků pozemků. Je to kouzelné sousloví "lobby vlastníků".

Ještě bych chtěl poděkovat panu místopředsedovi Brožíkovi, že zde vyjmenoval všechny nedostatky, které jejich návrh zákona má, např. popření vlastnických práv atd., což velmi pregnantně pan místopředseda zopakoval. Poslední věc v jeho vystoupení byla skutečná špička té lobbistické pyramidy Českomoravské myslivecké jednoty, protože argumentovat zde těmi stohy petic a dopisů, když petice byly rozesílány nacyklostylované a na formulářích se doplňovaly jenom názvy jednotlivých mysliveckých sdružení a podpisy, to je skutečně kouzelná záležitost. Tak organizovaná lobby je málokde, jako v myslivosti.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Vidím, že zde bude mnoho připomínek. Také já jsem dostal ještě mnohem více petic a dopisů než ti, kteří to zde dnes komentovali - mám jich velký balík na svém stole. Půvabná organizovanost a identičnost této spousty petic je opravdu úsměvná, protože to byla identická slova.

Hlásí se pan poslanec Brousek.

 

Poslanec Václav Brousek: Vážený pane předsedo, vážená vládo, kolegyně poslankyně, kolegové poslanci, protože se oba tyto zákony velmi bytostně dotýkají obcí jako takových, navrhuji přidělení obou těchto zákonů také k projednání výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Dále prosím pana poslance Mandíka.

 

Poslanec Josef Mandík: Vážený pane předsedo, děkuji za slovo. Vážené dámy a pánové, dovolte, abych se taktéž vyjádřil k předloženým návrhům zákona.

Úvodem bych chtěl říci, že jako předseda podvýboru pro myslivost, rybářství a včelařství se u mne soustředilo také x petic, které byly posílány na adresu sněmovny nebo na adresu zemědělského výboru, které rád předám předsedovi petičního výboru. Jde celkem asi o 75 petic.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP