(Jednání pokračovalo ve 14.20 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci dostavte se prosím do jednacího sálu, budeme pokračovat v jednání. Nyní se budeme zabývat bodem

 

12.
Vládní návrh zákona o právech příslušníků národnostních menšin
a o změně některých zákonů
/sněmovní tisk 778/ - druhé čtení

 

Tento bod byl pevně zařazen jako první bod dnešního odpoledního programu. Poté bychom projednali body, které byly předtím přerušeny. Omlouvám se, poté budeme projednávat ještě platby v hotovosti a nájemné z bytu, což byly body, které byly pevně zařazeny jako druhý a třetí bod, teprve po nich přerušené návrhy mysliveckých zákonů.

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede místopředseda vlády Pavel Rychetský, kterému udílím slovo.

 

Místopředseda vlády ČR Pavel Rychetský: Vážená paní předsedající, vážená Poslanecká sněmovno, v úvodu k prvnímu čtení návrhu zákona o právech příslušníků národnostních menšin jsem uvedl, že ochrana menšin v České republice je stanovena v ústavě v článku 6 a v Listině základních práv a svobod. Listina v článku 25 zaručuje občanům tvořícím národnostní nebo etnické menšiny všestranný rozvoj, zejména právo společně s jinými příslušníky menšiny rozvíjet vlastní kulturu, právo rozšiřovat a přijímat informace v jejich mateřském jazyce a sdružovat se v národnostních sdruženích, s tím, že podrobnosti stanoví zákon.

I když práva příslušníků národnostních menšin upravuje řada právních předpisů, jejich výčet nepokrývá dostatečně celkový rozsah menšinových práv vyplývajících z Rámcové úmluvy o ochraně národnostních menšin. V právním řádu dosud chybí definice pojmu národnostní menšina, bližší vymezení práva účasti na řešení záležitostí týkajících se národnostních menšin, podrobnější stanovení podmínek vzdělávání v menšinových jazycích atd.

Poslanecká sněmovna přikázala tento zákon k projednání petičnímu výboru, ústavně právnímu výboru, výboru pro evropskou integraci, výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu a stálé komisi Poslanecké sněmovny pro sdělovací prostředky. K jakým závěrům tyto orgány dospěly?

Výbor petiční věnoval předloženému návrhu zákona zvláštní pozornost. Rád bych připomněl, že tento výbor z iniciativy svého podvýboru pro národnosti a podvýboru pro aplikaci Listiny základních práv a svobod uspořádal již v počáteční fázi přípravy návrhu zákona v roce 1999 seminář, jehož se účastnili zástupci menšin. Diskuse se týkala hlavně koncepčních východisek zákona. Petiční výbor uspořádal rovněž setkání se zástupci národnostních menšin, s členy poradního sboru Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro národnostní školství, Rady pro národnosti, členy meziresortní komise pro záležitosti romské komunity, dále poradního sboru Ministerstva kultury pro národnostní kulturu, i s představiteli veřejnosti. Akce se uskutečnila 8. února 2001.

Zástupci menšin diskutovali s poslanci o jednotlivých ustanoveních návrhu zákona, o jejich možné aplikaci v praxi. Šlo tedy o pokračování jednání o podobě zákona diskusí, které se zástupci menšin aktivně účastní od počátku přípravy návrhu této právní normy.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Promiňte, pane místopředsedo. Prosím o klid!

 

Místopředseda vlády ČR Pavel Rychetský: Je nutno zdůraznit, že zástupci národnostních menšin pociťují aktuální potřebu přijetí menšinového zákona, byť názory na jeho podobu nejsou jednotné. V zásadě ale předložený návrh zákona podporují. Svědčí o tom i mnohé reakce v menšinovém tisku.

Chtěl bych vás informovat také o tom, že ve snaze poznat širší názorové spektrum v úpravě práv národnostních menšin bylo na webové stránce Úřadu vlády ČR otevřeno diskusní fórum k návrhu předmětného zákona. Stalo se tak po prvním čtení návrhu tohoto zákona zde v Poslanecké sněmovně. Z desítek příspěvků jsme přitom ani v jednom případě nezaznamenali negativní stanovisko ke koncepci zákona.

Petiční výbor projednal návrh zákona na své schůzi 15. března 2001 a vyslovil souhlas s návrhem tohoto zákona ve znění devíti pozměňovacích návrhů, které bez výjimky za předkladatele akceptuji.

Výbor pro evropskou integraci projednal návrh 1. února 2001 a doporučil Poslanecké sněmovně, aby návrh zákona schválila se změnami a doplňky v § 3 a 6 a v části 9 a 10.

Stálá komise pro sdělovací prostředky projednávání návrhu zákona dne 8. března 2001 přerušila, dokončila jej na schůzi 16. března a usnesením č. 46 doporučila Poslanecké sněmovně návrh zákona schválit ve znění dvou pozměňovacích návrhů, které se týkají preambule, § 6 a 13 a části 9 a 10.

Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu projednávání návrhu dne 14. března 2001 přerušil, dokončil ho pak na schůzi 21. března a přijal usnesení č. 244, kterým žádá předkladatele, aby do druhého čtení předložil do tisku 778 nepřímou novelu školského zákona tak, aby byl kompatibilní s § 11 tisku 778, popřípadě předložil přímou novelu stávajícího školského zákona. Vzhledem k tomu, že vládní návrh školského zákona je zařazen do prvního čtení jako sněmovní tisk 881 na programu této schůze, je obtížné, ne-li nemožné tomuto požadavku vyhovět. Proto bude možné v rámci druhého čtení v pozměňovacích návrzích buďto vypustit § 11 a příslušná ustanovení, kterými se novelizuje školský zákon, anebo jej ponechat s tím, že při projednávání školského zákona se dohodneme na definitivní podobě.

Jediný výbor, který k této osnově zaujal negativní stanovisko a navrhl Poslanecké sněmovně, aby zamítla návrh zákona, byl ústavně právní, který se do podrobné rozpravy nedostal, takže o důvodech lze těžko hovořit.

Já pevně doufám, že v rámci druhého čtení uplatněné pozměňovací návrhy umožní, aby tento zákon prošel do třetího čtení a mohl být přijat. Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu místopředsedovi vlády. Vládní návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání petičnímu výboru, ústavně právnímu výboru, výboru pro evropskou integraci, výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu a stálé komisi pro sdělovací prostředky. Usnesení byla rozdána jako sněmovní tisky 778/1 až 5. Prosím, aby se slova ujal nejprve zpravodaj petičního výboru a ústavně právního výboru pan poslanec Stanislav Křeček.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové, jelikož pan místopředseda vlády Rychetský podal ve svém vystoupení zprávu o tom, jak byla projednána tato zákonná předloha v obou výborech, jenom stručně zopakuji, že petiční výbor doporučil Poslanecké sněmovně přijetí tohoto návrhu s pozměňovacími návrhy, které jsou předkladatelem respektovány, a ústavně právní výbor doporučil Poslanecké sněmovně, aby předložený návrh byl zamítnut. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Dále se slova ujme zpravodaj výboru pro evropskou integraci poslanec Michal Lobkowicz.

 

Poslanec Michal Lobkowicz: Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně a kolegové, já také mohu potvrdit slova pana místopředsedy vlády, který splnil naše role zpravodajů, a konstatovat, že výbor pro evropskou integraci projednal příslušný návrh zákona a na rozdíl od předchozího výboru doporučuje Poslanecké sněmovně, aby návrh schválila se změnami, které jsou součástí sněmovního tisku 778/?, který vám byl rozdán.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Lobkowiczovi. Nyní prosím, aby se slova ujala zpravodajka výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu paní poslankyně Kateřina Dostálová.

 

Poslankyně Kateřina Dostálová: Vážená paní předsedající, vážení kolegové, vážená vládo, výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu po vyslechnutí zprávy pana dr. Sulitky a zpravodaje žádá předkladatele, aby do druhého čtení předložil do tisku 778 nepřímou novelu školského zákona tak, aby byl kompatibilní s § 11 tisku 778, popřípadě předložil přímou novelu stávajícího školského zákona. My jsme se tímto návrhem dále podrobně paragrafově nezabývali, protože - já se přiznám - nás na výboru celkem pobouřilo to, že se v tomto návrhu vlastně už dopředu předjímá rozhodnutí této Poslanecké sněmovny.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP