(14.30 hodin)

(pokračuje Dostálová)

To znamená, že bude přijat nový školský zákon. Tudíž chceme, aby tento zákon byl kompatibilní se stávajícím školským zákonem a nebylo takto činěno, pokud Poslanecká sněmovna o novém školském zákoně nebude jednat a nerozhodne. To je vše.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. V tuto chvíli prosím pana poslance Miloslava Kučeru st., aby nás seznámil se stanoviskem stálé komise pro sdělovací prostředky.

 

Poslanec Miloslav Kučera st.: Vážená paní předsedající, kolegyně a kolegové, v zastoupení zpravodajky poslankyně Aleny Svobodové, která je služebně v zahraničí, mi dovolte, abych vás seznámil s tím, že tento návrh zákona byl projednán stálou komisí pro sdělovací prostředky na 13. schůzi dne 16. března 2001.

Stálá komise po odůvodnění místopředsedou vlády Pavlem Rychetským, po zpravodajské zprávě a po rozpravě doporučuje Poslanecké sněmovně schválit vládní návrh zákona o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů, ovšem ve znění následujících pozměňovacích návrhů. Tyto návrhy jste dostali jako sněmovní tisk.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Kučerovi. Otevírám obecnou rozpravu, do které se přihlásil pan poslanec František Pejřil.

 

Poslanec František Pejřil: Vážená paní předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové. Dovolte mi, abych řekl pár slov k tomuto návrhu zákona, který osobně pokládám za poměrně důležitý. Důležitý proto, že se jedná o národnostní menšiny, o občany, kteří zde s námi žijí.

Národnostní menšiny jsou mostem mezi národem, ve kterém žijí, který si z jakéhokoli důvodu zvolily jak svůj nový domov, a národem, ze kterého pocházejí. Chceme-li poznat tradice, kulturu, pohled na život, životní styl aj., nemusíme vždy jezdit do ciziny. Stačí, když máme dobrý kontakt nebo se necháme pozvat. Pak pochopíme spoluobčany hlásící se k národní menšině. Snaha o bezproblémové soužití, vstřícnost, hledání pozitiv, vzájemná tolerance jsou zapotřebí z obou stran, tj. jak z pohledu většiny, tak i z pohledu menšiny.

Ve vládním návrhu zákona o právech příslušníků národnostních menšin, sněmovní tisk 778, jde víceméně o formální uznání existence národnostních menšin na území České republiky. Jde, podle mého názoru, o symbolické gesto vstřícnosti národnostním menšinám a příslib do budoucna, že příslušníkům menšiny budou zaručována všechna práva, ale i povinnosti, které mají příslušníci většinové populace.

Podle zpráv z výborů, které mám z tisku a které zde byly předneseny, by mezi prvním a druhým čtením byly navrženy pozměňovací návrhy. Předpokládám, že budou vypuštěna nejkontroverznější ustanovení - jedná se o Úřad pro etnickou rovnost a integraci a ustanovení o tzv. pozitivní diskriminaci.

Návrh menšinového zákona zaručuje příslušníkům menšin výkon jejich práv. Mohou se svobodně hlásit k příslušnosti k národnostní menšině, mají právo sdružování, užívání svého jazyka před správními orgány a soudy atd. Všechna tato práva jsou řešena odkazem na příslušné konkrétní zákony.

Vládní návrh zákona o právech příslušníků národnostních menšin je spíše deklarace práv národnostních menšin. Problematické v tomto návrhu zákona zůstává to, že příslušníci národnostních menšin mají právo vykonávat svá práva samostatně i spolu s ostatními příslušníky menšin. Tato formulace je sice čerpána z některých mezinárodních právních dokumentů, ale i v mezinárodním právu je velmi kontroverzně přijímána, protože naznačuje možnost kolektivního uplatnění menšinových práv.

Naopak za dobré na návrhu zákona pokládám to, že alespoň dílčím způsobem upravuje tzv. kulturní práva příslušníků národnostních menšin. Uznává právo na zachování a rozvoj, to zdůrazňuji, kulturních práv menšin - menšinové galerie, muzea atd.

Já vám děkuji za pozornost a doporučuji propuštění tohoto návrhu do třetího čtení.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Ptám se, zda se dále někdo hlásí do obecné rozpravy. Paní poslankyně Dostálová, potom pan poslanec Payne.

 

Poslankyně Kateřina Dostálová: Vážená paní předsedající, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych zde přednesla návrh nejdříve na zamítnutí tohoto zákona. Přednesla jsem ho i na kulturním výboru. Tento návrh byl zamítnut. Chtěla bych tento svůj návrh zde dnes znovu přednést na plénu.

V případě, že návrh na zamítnutí tohoto zákona neprojde, žádám o přerušení projednávání tohoto návrhu do doby projednání nového školského zákona.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Paní poslankyně, pro ulehčení situace by bylo správné, kdybyste přeformulovala svůj návrh. V takovémto případě se nejedná o přerušení, ale o odročení do doby projednání školského zákona.

 

Poslankyně Kateřina Dostálová: Prosím tedy, paní předsedající, o odročení.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Slovo má pan poslanec Payne.

 

Poslanec Jiří Payne: Děkuji. Paní místopředsedkyně, vážená sněmovno, vážená vládo. Na úvod mého vystoupení dovolte krátký exkurs na Balkán.

Evropská unie asi před osmi lety vytvořila filozofii rozdělování bosenského obyvatelstva na menšiny. Tato filozofie vedla k vytvoření tzv. Vance-Owenova plánu, který měl kantonizovat Bosnu právě podle hranic etnických menšin.

Zjistilo se, že čím přesněji se snažíme vymezit hranice menšin, tím více jiných menšin nám vzniká. Zjistilo se… (Místopředsedkyně Buzková: Promiňte, pane poslanče. Prosím o klid. Prosím o klid zejména členy vlády.) Zjistilo se, že právě tento proces vede k vytváření nových a nových diskriminací. Vance-Owenův plán přinesl mnoho utrpení, stál mnoho lidských životů. A teprve v okamžiku, kdy přišly Spojené státy s myšlenkou Daytonských dohod založených na zcela jiných principech, na principech vytváření občanské společnosti, za garantovaného ústavního pořádku, teprve v tom okamžiku došlo k ukončení krveprolití v Bosně.

Chtěl bych říci, že předložený tisk 778 vytváří nové hranice, které dosud neexistovaly, a vytváří je zcela zbytečně.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP