(15.00 hodin)

(pokračuje Buzková)

Další bodem je

 

27.
Vládní návrh zákona o omezení plateb v hotovosti
/sněmovní tisk 872/ - prvé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh uvede místopředseda vlády a ministr financí Pavel Mertlík, kterému udílím slovo.

(V sále je velký hluk.)

Prosím o klid!

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Děkuji. Vážená paní předsedající, vážené dámy, vážení pánové, vláda předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR návrh zákona o omezení plateb v hotovosti. Účelem tohoto zákona je omezit daňové úniky, racionalizovat peněžní hotovostní oběh, zvýšit bezpečnost zúčastněných subjektů a zejména působit proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, jak toto jednání vymezuje zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, tzv. zákon proti praní špinavých peněz.

Dovolte mi, abych stručně zmínil zejména hlavní principy navrženého zákona, které spočívají v následujícím:

1. Stanoví se povinnost provádět platby nad stanovený limit pouze bezhotovostně prostřednictvím účtu vedeného u peněžního ústavu.

2. Vymezuje se okruh plateb, na které se tato povinnost v zájmu racionalizace peněžního styku nevztahuje, např. jde o platby daní, cel, pojistného, výplaty mezd, důchodů apod.

3. Povinnost provádět platby nad stanovený limit pouze bezhotovostně se týká vzájemných plateb všech právnických i fyzických osob bydlících nebo majících sídlo na území České republiky a dále plateb prováděných těmito osobami ve prospěch osob bydlících nebo majících sídlo v zahraničí.

4. Kontrolu jsou oprávněny provádět podle zvláštních právních předpisů místně příslušné finanční úřady v rámci daňových kontrol nebo finanční ředitelství a Ministerstvo financí při finančních kontrolách nebo celní úřady při provádění celního dohledu. Na základě výsledků provedených daňových nebo finančních kontrol nebo výsledků zjištění při celním dohledu ukládají pokuty za porušení povinností stanovených navrhovaným zákonem místně příslušné finanční úřady, finanční ředitelství, Ministerstvo financí nebo celní úřady.

5. Za porušení povinnosti provádět platby nad stanovený limit pouze bezhotovostně lze uložit poskytovateli platby pokutu do výše odpovídající jedné polovině částky, o kterou uskutečněná hotovostní platba přesáhla limit. Pokutu lze uložit rovněž příjemci hotovostní platby, pokud musel vědět, že jejím uskutečněním došlo k porušení zákona.

6. Pokuty vybírají a vymáhají místně příslušné finanční úřady nebo celní úřady, přičemž postupují kontrolní orgány při tomto ukládání podle správního řádu. Při vymáhání a vybírání pokut se jejich postup řídí zákonem o správě daní a poplatků.

Výjimky, které by bylo třeba zohlednit ve věcně odůvodněných případech, např. výplaty mezd, náhrady škod, placení pojistného na sociální zabezpečení apod., jsou definovány tímto zákonem.

Vážené dámy, vážení pánové, jde tedy o normu, jejímž smyslem je stejně jako u celé série jiných podobných zákonů zlepšit transparentnost finančního styku v České republice, zlepšit prostředí v tom smyslu, aby u nás nemohlo docházet masivněji k praní špinavých peněz a k daňovým únikům.

Doporučuji Poslanecké sněmovně jménem vlády, aby tento návrh byl propuštěn do druhého čtení.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu ministru Mertlíkovi a prosím, aby se ujal slova zpravodaj pro první čtení pan poslanec Vladimír Doležal.

 

Poslanec Vladimír Doležal: Děkuji. Vážená paní předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte mi, abych krátce uvedl svou zpravodajskou zprávu ke sněmovnímu tisku 872, vládní návrh zákona o omezení plateb v hotovosti. Jedná se o velice kratičký zákon, který na třech stránkách objasňuje svůj hlavní důvod a záměr, a to je boj proti daňovým únikům a legalizaci výnosů z trestné činnosti.

Ať si o tom myslím cokoliv, je pravda, že takováto obdobná norma platí všude na světě, a to jak v USA, kde je úkolem platby nad 10 tisíc dolarů registrace této platby v hotovosti, tak v Evropě, kde nad určitou výši platby v hotovosti jsou zakázány.

Mám k tomu jen jednu připomínku. Jde o to, že v těchto zemích a státech samozřejmě funguje a je zaběhnutý kvalitní bankovní systém a už vůbec kvalitní systém placení platebními kartami, což se domnívám, že pro tuto normu je velice důležitá věc.

Co se týče jejího souladu s mezinárodními smlouvami, pravidly a směrnicemi Evropského společenství, ty nejsou žádným způsobem v rozporu, a když už, tak tuto oblast vůbec neupravují.

Zajímavá je otázka nákladů uvedených v důvodové zprávě. Zavedení této normy bude stát 100 mil. Kč ročně. Domnívám se, že je to trochu nadhodnocené číslo, budeme-li vycházet z toho, že by Ministerstvo financí mohlo mít nějaké úspory, nemluvě o příslušných finančních úřadech a finančních ředitelstvích. Nechápu také, proč je třeba na to přijímat nové lidi, kteří by kontrolovali platby v hotovosti. Já se domnívám, že při kontrole účetnictví a ostatních finančních kontrolách stačí projít, zda jsou tam platby v hotovosti do dané výše.

Poslední věc, kterou nechápu, je to, proč zvyšovat četnost kontrol. Já se domnívám, že ve stávajícím systému je dostatečná a kvalitní.

Co asi bude tématem diskuse, bude otázka výše nebo hranice, do kdy je platba v hotovosti povolena. Trochu mě děsí představa - doufám, že je to jen slabý žert uvedený v důvodové zprávě - že by měla vláda představu snížit tuto hranici na 200 tis. Kč, protože se bojím, že to by bylo velké omezení podnikání.

Problém trochu vidím v tom, že platba prostřednictvím účtu u kampeličky není dle tohoto zákona uznávána jako platba, a je třeba to provádět pomocí bankovního systému. Myslím, že je třeba to nějakým způsobem obhospodařit, protože pak lidi nutíme, aby si převedli své účty do bank, a tím jim zvyšujeme náklady, protože budou mít buď dva účty, nebo zlikvidujeme kampeličky.

Další téma k diskusi je otázka limitu nebo doby, za kdy sčítáme platby téhož plátce témuž příjemci, ale to je asi vázáno na hranici, která byla dána.

Co mi v tomto zákoně chybí, je otázka řešení krizových stavů, protože se stane, že bankomaty nefungují, a pokud nefungují bankomaty, nemusí někdy fungovat ani bankovní systém, a pak si nedovedu představit, jak budou probíhat platby, a domnívám se, že i tato otázka by nějakým způsobem měla být řešena. To je asi vše.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji poslanci Doležalovi a otevírám obecnou rozpravu, do které se jako první přihlásil pan poslanec Recman. Připraví se pan poslanec Doktor.

 

Poslanec Svatomír Recman: Paní předsedající, vážená sněmovno, vážená vládo, účelem zákona, jak uvedl ve svém úvodním expozé pan ministr financí, je především omezit daňové úniky, racionalizovat a optimalizovat peněžní hotovostní oběh, zvýšit bezpečnost zúčastněných subjektů a v neposlední řadě působit proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, lidově řečeno proti praní špinavých peněz.

Mezinárodní smlouvy, jimiž je Česká republika vázána, ani právní akty Evropských společenství se na danou oblast nevztahují. Přesto orgán FAFT v sedmi nejbohatších zemích G 7 vydal sérii 40 doporučení proti praní špinavých peněz a v článku 24 doporučuje, aby státy podporovaly rozvoj moderních a bezpečných metod řízení peněz, které nahrazují hotovostní převody.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP