(18.30 hodin)

(pokračuje Cabrnoch)

Přesto bych vám všem chtěl poděkovat za rozpravu, která proběhla, za argumenty, které zde byly předloženy. Věřím, že i tato poměrně stručná diskuse přispěje ke změně vnímání celého problému a přispěje k šanci nalézt skutečně řešení tak, abychom nemuseli své rozhodnutí dále odkládat. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Cabrnochovi. Hlásí se dále někdo do obecné rozpravy? Není tomu tak. Končím obecnou rozpravu.

Tím jsme tedy ukončili sloučenou obecnou rozpravu k oběma bodům a v této chvíli se budeme opět zabývat sněmovním tiskem 789, což je návrh pana poslance Čevely. Já se v tuto chvíli ptám pana poslance Čevely, zda si přeje přednést závěrečné slovo. Je tomu tak. Udílím mu slovo.

 

Poslanec Rostislav Čevela: Děkuji, paní předsedající. Já bych měl pouze v závěrečném slově dvě poznámky. Jedna poznámka směrem na kolegyni Fischerovou a kolegu Filipa.

Ve svém úvodním slově jsem konstatoval nález Ústavního soudu ze dne 10. 7. 1996, který zrušil mimo jiné s účinností od 1. 4. 1997 § 1, 2 druhého odstavce, třetí odstavec, § 13 odst. 3 a 5 tehdy platného zákona ČNR číslo 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

V první větě tohoto nálezu Ústavní soud vyslovil, že - a teď cituji - definovat zákonné vymezení obsahu a rozsahu podmínek a způsob uplatnění práva občana na bezplatnou zdravotní péči je možné jen zákonem. Této povinnosti se zákonodárce nemůže zbavit tím, že zplnomocní orgán moci výkonné k vydání právní normy nižší právní síly než zákon. K tomu nálezu je třeba bez dalšího komentáře uvést, že rušil mimo jiné konkrétní ustanovení zákona č. 550/1991 Sb., a netýkal se tudíž nyní platného zákona č. 48/1997 Sb., který vytváří odlišné právní prostředí. Zrušené ustanovení zákona č. 550/1991 Sb. bylo skutečně velmi obecné a nestanovilo obsahové limity pro podzákonné normy.

Návrh novely zákona číslo 48/1997 Sb. je však s dikcí Ústavním soudem zrušených ustanovení zákona číslo 550/1991 Sb. nesrovnatelný, když stanoví konkrétní podmínky, tedy -

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Promiňte, pane poslanče. Ještě jednou všechny naléhavě prosím o ztišení v sále.

 

Poslanec Rostislav Čevela: - když stanoví konkrétní podmínky, tedy věcné limity ke zmocnění pro podzákonný předpis, a jsem tudíž přesvědčen, že důvody, pro které byly Ústavním soudem v roce 1996 zrušeny jednotlivé pasáže zákona číslo 550/1991 Sb., se na navrženou novelu zákona č. 48/1997 Sb. nedají vztáhnout. Tato navržená novela definuje obsahově velmi přesné vymezení obsahu a rozsahu podmínek a způsob uplatnění práva občana na bezplatnou zdravotní péči v podmínkách veřejného pojištění -

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane poslanče, promiňte. Upozorňuji všechny kolegyně a kolegy, že pakliže se atmosféra v sále neztiší, budu nucena vyhlásit přestávku pro uklidnění.

 

Poslanec Rostislav Čevela: - který vyhovuje právnímu názoru Ústavního soudu. Závěrem mohu říci, že vzhledem k tomu, že navržená novela zákona č. 48/1997 Sb., tento tisk 789, neporušuje limity stanovené v předpisech ústavního pořádku České republiky, zejména v Listině základních práv a svobod, nad míru samotnou listinou přípustnou ani smysl ústavní úpravy základních práv a svobod fyzických osob a ani hierarchii předpisů právního řádu České republiky, a vzhledem k tomu, že ani judikatura Ústavního soudu nezavrhuje existenci prováděcích podzákonných předpisů při dodržení vymezených vztahů k ústavním a zákonným normám, nepovažuji navrženou novelu zákona č. 48/1997 Sb. za protiústavní, tedy v rozporu s ústavním pořádkem České republiky. To je poznámka první.

Poznámka druhá, týkající se cen léčiv. Maximální cenu léčiv stanovuje Ministerstvo financí na základě nabídkové ceny výrobce. Maximální cena léčiva stanovená Ministerstvem financí je cenovým stropem, který nesmí být v České republice výrobcem překročen. Výrobce nemá povinnost tuto maximální cenu dodržet, pouze ji nesmí překročit. Může nabízet a prodávat léčivo levněji, to je pravda. To znamená, že hrazení nového léčiva po schválení revizním lékařem je z pohledu výše vynaložených prostředků ze zdravotního pojištění vlastně nevýhodné.

Při standardně probíhajícím stanovování úhrad léčiv v souladu s dikcí zákona č. 48/1997 Sb. jsou léčiva posuzována a porovnávána v rámci komise pro kategorizaci léčiv při Ministerstvu zdravotnictví ve smyslu výše uvedených medicínskoterapeutických přínosů a také z pohledu ekonomického dopadu na čerpání prostředků veřejného zdravotního pojištění. Úhrada je stanovena v určité výši na konkrétní denní definovanou dávku. Dále je stanovena specializace lékaře a také diagnózy, pro které je hrazení konkrétního léčiva v porovnání s jinými přínosem. Výše takové stanovené úhrady je možné v případě zjištění jakýchkoliv nových skutečností změnit a je také možné je přizpůsobit.

Dalším nepřímo souvisejícím důvodem, proč je z pohledu zátěže zdravotního systému neoptimální schvalování revizním lékařem, je skutečnost, že tímto způsobem hrazená léčiva nejsou započítána do sledovaného a smluvní pojišťovnou vyhodnoceného paušálu lékaře. Pro lékaře je výhodné používat revizním lékařem schválená drahá a v systému úhrad a jeho paušálu nepodchycená léčiva. A proto opět ctěnou sněmovnu žádám o postoupení sněmovního tisku 789 do druhého čtení. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Čevelovi. Ještě než poprosím o vystoupení pana zpravodaje Janečka, zaregistrovala jsem přihlášku předsedy poslaneckého klubu KSČM.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji, paní předsedající. Vážené paní a pánové, opravdu jen technicky. Kdyby v návrhu kolegy Čevely nebylo jedno slovo, tak by to jistě nebylo v rozporu s ústavním pořádkem, ale o to jedno konkrétní slovo jde, protože je tam o té výši úhrady řeč a tam je úhrada pod zákonným předpisem. Všechno ostatní tam může být. Tohle tam ale být nemůže, protože výše úhrady se stanoví zákonem. Tento princip tam je narušen.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Slovo má zpravodaj pan poslanec Josef Janeček.

 

Poslanec Josef Janeček: Budu jenom krátce reagovat. Myslím si, že diskuse byla vyčerpávající, a v podstatě z návrhů padl pouze jeden návrh na zamítnutí, i když několikrát opakovaný. Domnívám se, že v tomto okamžiku můžeme hlasovat o tomto návrhu.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ano. Budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí tohoto návrhu.

 

Poslanec Josef Janeček: Stanovisko navrhovatele negativní, zpravodaje neutrální.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Na žádost z pléna vás všechny odhlašuji a prosím o novou registraci.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP