Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
6. dubna 2001 v 9.04 hodin

Přítomno: 163 poslanců

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vzhledem k netrpělivosti poslanců ČSSD zahajuji dnešní jednání Poslanecké sněmovny, tedy čtvrtý den 35. schůze. Všechny vás vítám a prosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami.

O vydání náhradní karty požádal pan poslanec Vlček a byla mu přidělena karta č. 2.

Sděluji, že o omluvení neúčasti na dnešním jednání požádali tito poslanci: Jan Kasal - nemoc, Jaromír Kohlíček - zahraniční cesta, Petr Matějů - zahraniční pracovní cesta, Nájemník Václav - zahraniční pracovní cesta, Nedvědová Veronika - zahraniční pracovní cesta, Patočka Jiří - léčebný pobyt, Máče Miroslav, Svoboda Pavel a Titz Miloš - zasedání stálé delegace ČR na shromáždění NATO a pan poslanec Laštůvka, který bude přijímat předsedu Evropské komise Prodiho v Děčíně, ale pan předseda Prodi je v tuto chvíli v budově Poslanecké sněmovny. Pan Laštůvka tady ale není.

Na dnešní jednací den máme pevně zařazeny tyto body: 17, 18, 25, 26, 70, 71 a 73. Stanovili jsme si, že body 70, 71 a 73 budeme projednávat v 11 hodin.

 

Zahajuji tedy projednávání prvního bodu, kterým je bod číslo

 

17.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti,
výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon),
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 871/ - prvé čtení

 

Nejdříve vám chci oznámit, že předseda vlády v průvodní dopise požádal o zkrácení lhůty pro projednávání tohoto návrhu ve výborech o 20 dnů.

Z pověření vlády uvede tento návrh ministr průmyslu a obchodu Miroslav Grégr.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, z pověření vlády před vás předstupuji s odůvodněním vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství, tzv. horní zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Smyslem návrhu je především dosažení plné kompatibility s právem Evropské unie v oblasti uvádění výbušnin na trh a dozoru nad výbušninami pro civilní využití. V zájmu zabezpečení slučitelnosti za celý obor horního práva jsou v rámci předložené novely realizovány též podmínky, které jsou aplikovány v zemích Evropské unie při udělování povolení k vyhledávání, průzkumu a těžbě ropy a zemního plynu. Dále jsou do novely promítnuty požadavky, k jejichž dodržování se Česká republika zavázala přijetím úmluvy Mezinárodní organizace práce týkající se bezpečnosti a zdraví při práci v dolech.

Předložený návrh rovněž realizuje některé nepochybné aktuální úkoly, se kterými není účelné čekat až na výsledky právě probíhající komplexní analýzy horního práva. Jedná se například o státní surovinové politiky rozšířit režim úhrad za dobývání i na nevyhrazené nerosty, zejména stavební suroviny - kámen, štěrkopísek a cihlářské suroviny na výhradních ložiscích ve vlastnictví státu, za jejichž těžbu se dosud neplatilo, a posílit tak rozpočet obcí, které jsou příjemci tří čtvrtin z výnosů těchto úhrad.

V připomínkovém řízení byla vedle povinných připomínkových míst obeslána celá řada odborných institucí, zaměstnavatelských a profesních svazů a příslušný odborový svaz. Na základě jejich připomínek a jednání o nich bylo dosaženo širokého konsensu s budoucími uživateli této právní normy. (Hluk v sále.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Promiňte, pane ministře. Chtěl bych požádat všechny kolegy a kolegyně, aby se zklidnili nebo aby své diskuse přenesli mimo jednací sál.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr: Předpokládám, že diskutující kolegové právě diskutují nad touto novelou zákona.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Obávám se, že se mýlíte, pane ministře.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr: Musím s vámi souhlasit, pane předsedající.

V souladu s usnesením vlády č. 257 z 15. března 2000, kterým se stanoví způsob prokazování slučitelnosti navrhovaných zákonů s právem Evropských společenství, byl v průběhu přípravy návrh zákona konzultován s předsedou výboru pro evropskou integraci Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Bylo konstatováno, že tento návrh je slučitelný s právem Evropských společenství v této oblasti.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, doporučuji vám propustit mnou odůvodňovaný návrh do druhého čtení.

Teď jsem chtěl říci "děkuji za pozornost". Části Poslanecké sněmovny, která věnovala pozornost této novele, děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Přetékáte dobrou náladou, pane ministře, v den zahájení vašeho sjezdu.

Náhradní kartu č. 3 má pan poslanec Kuneš.

Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení poslanec Josef Hojdar.

 

Poslanec Josef Hojdar: Vážené dámy, vážení pánové, jedním z předpokladů úspěšného završení úsilí ČR o přijetí do Evropských společenství je také zajištění plné harmonizace českého práva s právem Evropské unie. Plně to platí i pro oblast výbušnin, které jsou podle současné systematiky českého práva součástí práva horního. Předložená novela zákona č. 61/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů, si klade za cíl zajistit plný soulad českého práva se směrnicí EU č. 93/15/EEC o harmonizaci předpisů týkajících se uvádění na trh a dozoru nad výbušninami pro civilní použití, a to v části směrnice upravující výbušniny pro civilní použití.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP