(9.10 hodin)

(pokračuje Hojdar)

Jedná se o velmi citlivou oblast, které státy Evropské unie věnují výraznou pozornost. V zájmu dosažení plné kompatibility českého právního řádu s právem Evropské unie pro celý obor horního práva jsou v rámci předložené novely realizovány též některé požadavky, které vyplývají ze směrnice 94/22/EEC o podmínkách udělování a užívání povolení k vyhledávání, průzkumu a těžbě uhlovodíků a mají přímou vazbu na zákon č. 61/1988 Sb., resp. zákon č. 44/1988 Sb. Jedná se zejména o usnadnění přístupu k těmto zdrojům, tedy o problém taky velmi exponovaný.

Dále jsou do novely promítnuty požadavky, k jejichž dodržování se Česká republika zavázala přijetím Úmluvy Mezinárodní organizace práce č. 176/1995, týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v dolech. Při přípravě návrhu novely zákona č. 61/1988 Sb. byly využity i praktické zkušenosti členských států Evropské unie v oblasti výbušnin, jmenovitě Německa a Velké Británie.

Ve vztahu k výše citované směrnici č. 93 je třeba dodat, že předmětem úpravy nejsou ta ustanovení směrnice, která se týkají střeliva a nakládání s ní. Tato otázka bude řešena v rámci nového zákona o zbraních a střelivu, kam systematicky náleží. Připravovaný návrh nového zákona s takovým řešením počítá.

V rámci změny zákona č. 44/1988 Sb. se počítá se zavedením úhrady za těžbu nevyřazených nerostů na výhradních ložiskách ve vlastnictví státu, která zajistí navýšení příjmů veřejných rozpočtů a zajistí srovnání podmínek na trhu s nerostnými surovinami. Toto opatření realizuje úkol ze státní surovinové politiky.

Paní poslankyně, páni poslanci, návrh zákona, který je vám předkládán, by měl do budoucna být krokem přiblížení České republiky ke státům Evropské unie, do tuzemského práva by pak měl zavést ty právní instituty, které jsou společné členským státům Evropské unie.

Na závěr mého vystoupení vám navrhuji postoupit návrh novely horního zákona - tisk 871 - do druhého čtení. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Otevírám obecnou rozpravu, do které mám v tuto chvíli jednu písemnou přihlášku od pana poslance Rudolfa Tomíčka. Potom pan poslanec Teplík.

 

Poslanec Rudolf Tomíček: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové, nebudu tady dlouho zdržovat. Chtěl bych jen navázat na slova obou mých předřečníků, že se jedná o novelu zákona jak 61/1988, tak 44, kterou si vynutilo to, že chceme aplikovat směrnici Evropské unie č. 93/15/EEC a směrnici č. 94/22/EEC, s tím, že zapracujeme evropské normy pro manipulaci s uváděním na trh a s dozorem nad výbušninami.

Myslím si, že tato věc, jak je předložena, je velice jednoduchá. Je to způsobeno i tím, že Česká republika patří mezi jiným k zemím, které mají již od středověku nejpropracovanější horní zákonodárství, takže implikace těchto věcí není složitá.

Chtěl bych se zmínit o jedné věci, o které zde hovořil i pan ministr. Dochází i k úpravě zpoplatnění těžených nerostných surovin ve prospěch municipalit. Z toho důvodu bych si dovolil navrhnout, aby předloha této novely byla předložena i výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Nyní má slovo pan kolega Teplík, připraví se pan kolega Petr.

 

Poslanec Tomáš Teplík: Děkuji vám za slovo, vážený pane místopředsedo. Vážené dámy, vážení pánové, uvedl bych zde několik poznámek k projednávané předloze. Rozdělil bych je na dvě části. Jedna část, která bude pro praktický život neutrální, druhá část, která se praktického používání dotkne.

Za neutrální považuji část, která tady byla zmíněna v souvislosti s aplikací evropských směrnic. Z hlediska jednání o našem vstupu do Evropské unie je to asi důležité, nicméně pro praktický život to dopad asi příliš mít nebude. Bude se to projevovat velmi neutrálně. Byl bych jenom velmi nerad, kdyby se zde rozšířila myšlenka, že před aplikací norem Evropské unie u nás nijak zacházení s výbušninami upraveno nebylo. Myslím si, že by to byla falešná představa.

K tomu, co se praktického života dotkne, to, co přímo z norem Evropské unie bezprostředně odvozeno není. Na této předloze bych jako velmi pozitivní uvedl § 24, který v určitých případech připouští zkrácení správního řízení, které je v tomto oboru podnikání velmi složité a zdlouhavé, a to sice tak, že slučuje možnost určení dobývacího prostoru se zahájením hornické činnosti. Myslím, že to je cesta správným směrem. Nicméně co je jistě problematické, je ustanovení § 32a, což jsou ony správní poplatky z dobývacího prostoru. Nepochybuji, že předkladatel tohoto zákona byl veden dobrým úmyslem. I já tento úmysl považuji za dobrý, nicméně v určitých praktických dopadech může mít tento citovaný paragraf důsledek, že pro stejnou surovinu stanoví jiný režim při dobývání prostřednictvím hornické činnosti a při dobývání prostřednictvím hornických prací.

Samozřejmě také podporuji propuštění této normy do druhého čtení, nicméně domnívám se, že o § 32a bude nutno ještě dále ve výboru - a já se přimlouvám toliko výhradně za výbor hospodářský - jednat. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Slovo má pan kolega Břetislav Petr.

 

Poslanec Břetislav Petr: Vážený pane předsedající, vážená vládo, jak už z úst předřečníků zaznělo, novela zasahuje do dvou zákonů, a to zákona č. 61/1988 a do horního zákona č. 44. Domnívám se, že všechny části, které novela připravuje, směřují k jednomu, a to k výraznému zpřísnění způsobu nakládání s výbušninami, byť to, co řekl předřečník, je pravdou, že i zacházení v civilním sektoru s výbušninami bylo vázáno přísnými předpisy, ale novela rozšiřuje rozsah práce s výbušninami i na výzkum, jejich výrobu, distribuci a aplikaci těchto výbušnin, což považuji za významný aspekt této novely, poněvadž má zabránit jakémukoliv zneužití výbušnin pro civilní účely k jiným účelům, než pro které jsou určeny.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP