(10.00 hodin)

Poslanec Milan Zuna: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, samozřejmě si všichni přejeme, aby naše právo bylo co nejstručnější, nejsrozumitelnější a nejjednodušší, ale já jsem hluboce přesvědčen o tom, že doba, kdy občanský zákoník v téměř nezměněné podobě platil téměř sto let, je nenávratně za námi.

Já bych si za současného stavu věcí představoval srozumitelnost a přehlednost práva v tom, že samozřejmě občanský zákoník by obecně obsahoval v sobě alespoň poukaz na to, že je nějaká smlouva o spotřebitelském úvěru, že je smlouva pojišťovací, aby občan, který si vezme do ruky občanský zákoník a začne v něm listovat, věděl, že tyto typy smlouvy existují. Chápu třeba, že u takové smlouvy pojišťovací je asi zapotřebí mít tuto smlouvu upravenu samostatně, protože produkty, které jsou, jsou tak široké, tak se mění, že by nebylo dobré, aby s každou změnou bylo zasahováno do občanského zákoníku.

Smlouvu o spotřebitelském úvěru považuji celkem za vhodnou. Přestože uznávám, že každý občan je svéprávná osoba, že je svého štěstí strůjcem, tak v současné době, kdy schvalujeme jeden zákon za druhým a kdy se stalo zvykem, že v jednom zákoně v přechodných ustanoveních zasahujeme do zákona jiného a vlastně právo znepřehledňujeme, by podle mého názoru občan měl mít zvýšenou právní ochranu.

Abych shrnul to, co jsem slyšel v předchozích vystoupeních: přikláněl bych se k tomu, aby skutečně jen ústavně právní výbor dostal tento zákon a abychom tam vyřešili principiální otázku, zda smlouvy samostatně, zda všechno třeba v občanském nebo obchodním zákoníku, nebo zda by stačilo to, co jsem naznačil - v obchodním a občanském zákoníku udělat odkaz na speciální smlouvu, aby občan věděl, kde ji má hledat, a nějakým způsobem se v našem právu zorientoval.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Pokud ne, rozpravu končím. Pan ministr Grégr vystoupí se závěrečným slovem, poté zpravodaj.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, na jedné straně mě překvapila poměrně rozsáhlá debata, na druhé straně jsem rád, že se tato debata rozvinula.

(V sále je hluk, ministr se odmlčel a vyčkává, jestli hluk utichne.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Můžete hovořit, pane ministře.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr: Hovořit mohu, ale má být zajištěno odpovídající prostředí.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pane ministře, míra hluku je na té nejnižší možné výši, jakou já si pamatuji za posledního půl roku.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr: Já bych doporučoval, aby v této sněmovně byly měřeny decibely, a pak bychom mohli objektivně rozhodnout, ale děkuji vám za vaši snahu.

Já bych chtěl pozitivně reagovat na to, co tady řekl pan poslanec Zuna, to znamená, že se přikláním k tomu, že v občanském a obchodním zákoníku by měly být odkazy.

Teď bych si dovolil reagovat na to, co bylo v rozpravě hlavně zdůrazňováno. Jde o dva okruhy problémů. Nedomnívám se, jak řekl pan poslanec Benda, že jde o rozmělňování, ale domnívám se, že právě naopak tento návrh koncentruje ochranu spotřebitele do této právní normy.

A nyní - proč byla zvolena forma samostatného zákona a ne novela některého ze stávajících předpisů. Chtěl bych navázat na velmi obsáhlý výklad pana místopředsedy Rychetského i pana poslance Jičínského a doplnit to o některé konkrétní aspekty vyplývající ze samotné praxe.

Cesta samotného zákona byla zvolena proto, že upravuje problematiku, která se v současné době velmi rychle rozvíjí. Rozvíjí se tak, jak se rozvíjejí platební a úvěrové instrumenty. Právní úprava bude muset na tento vývoj průběžně, trvale a souběžně reagovat. Tato reakce bude schůdnější, jestliže bude novelizován samostatný právní předpis. Samotná směrnice Evropského společenství, která je předkládaným návrhem - jak už tady zaznělo - implementována, byla od svého schválení dvakrát novelizována.

Dalším důvodem, který vedl k rozhodnutí o právní formě, je vlastně skutečnost, že upravovaná problematika zasahuje jak do oblasti působnosti občanského zákoníku, tak i do oblasti upravované obchodním zákoníkem. Předpokládaná úprava stanoví režim, který se uplatní v jakékoliv smlouvě, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr. Upravuje podmínky, které se v takovém případě musí uplatnit vedle podmínek obecně platných u jednotlivých typů smluv. Proto se domnívám, že by nebylo vhodné řešení např. cestou novely občanského nebo obchodního zákoníku.

Druhý okruh otázek, který zde zazněl a který tady zdůraznil pan místopředseda Langer, je to, zda se akcentují nebo neakcentují ochranářské prvky. Předložený návrh zákona je veden stejnými principy, na kterých je postavena celá spotřebitelská legislativa v zemích Evropského společenství. Jejich podstatou je dosažení faktické rovnosti subjektů právních vztahů, jestliže na straně jedné stojí podnikatel a na straně druhé spotřebitel, fyzická osoba jednající mimo rámec své podnikatelské činnosti. Spotřebitelská legislativa si klade za cíl -

(Hluk v sále se stále stupňuje.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Promiňte, pane ministře. Nyní vám musím dát za pravdu, že intenzita hluku již značně pokročila od doby, než jste začal svůj projev. Žádám všechny poslance a poslankyně, aby vyslechli v klidu vaše vystoupení!

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr: Spotřebitelská legislativa si klade za cíl ochránit spotřebitele jako slabší smluvní stranu. Je reakcí na rozvoj agresivních forem prodeje a na uplatňování zneužívajících či diskriminačních prvků v těchto vztazích.

Navrhovaná úprava samozřejmě nikterak neomezí podnikání poctivých podnikatelů. Naopak, odstraní jejich znevýhodnění vůči podnikatelům, kteří zneužívají toho, že dosud neexistuje právní regulace v této oblasti.

Dovoluji si požádat, aby návrh byl postoupen do druhého čtení a aby tento návrh projednal jak hospodářský výbor, který má k této problematice co říci, tak ústavně právní výbor.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Slovo má pan zpravodaj.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP