(10.40 hodin)

(pokračuje Jičínský)

Chci v této souvislosti upozornit, že Slovenská republika, byť její politická scéna v tomto směru podle mého soudu není v lepším stavu než naše, ale je přece jen jinak strukturovaná, se dokázala dohodnout na poměrně obsáhlé a koncepční změně ústavy - to zřejmě máme před sebou, ale v dalším období. V té souvislosti po zkušenosti, když jsem v Senátu obhajoval návrh ústavy, který Poslanecká sněmovna schválila, myslím, že nás všechny - teď mluvím bez ohledu na stranickou příslušnost - čeká problém, jak se vyrovnat s tím, aby určité politické koncepce, které projdou v Poslanecké sněmovně, prošly také v Senátu, aby z tohoto hlediska občanská veřejnost měla vůbec jasno o tom, jak se politika tvoří a kdo ji vyjadřuje.

Takže jenom tuto poznámku na okraj tohoto návrhu. Rovněž doporučuji, aby návrh byl postoupen do druhého čtení a byl svěřen ústavně právnímu výboru.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane kolego. Slovo má pan poslanec Filip.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji. Pane předsedající, pane místopředsedo vlády, paní a pánové, omezím se v prvním čtení v obecné rozpravě jen na několik konstatování, protože v podstatě souhlasím s tím, co říkal pan kolega Jičínský, že ono téměř roční jednání, které předcházelo tomuto textu, který je připraven, dává záruku, že bude úspěšně tato novela Ústavy České republiky projednána a schválena.

Bylo by ale ode mne nepoctivé, kdybych neřekl, že na této schůzi v tomto týdnu jsme projednávali a zamítli novelu zákona č. 1/1993 Sb., tedy novelu ústavy, a námi předložený návrh novely zákona o Ústavním soudu. Jako předkladatelé tohoto návrhu budeme usilovat ve druhém čtení o to, aby se diskuse nad tímto textem vrátila k onomu rušení norem Ústavním soudem nebo rušení činnosti.

Myslím si, že obsahuje text novely ústavy potřebná ustanovení zákona o Ústavním soudu nebo to, co vede k zákonu o Ústavním soudu, a tato debata bude potřeba podle mého soudu vést. Je nerozhodné v tuto chvíli, a proto jsem se nijak nezlobil, když Poslanecká sněmovna zamítla naši předlohu s tím, že je možné ji přednést.

Další věcí, která se nejevila až tak aktuální v době projednávání, ale kterou jako aktuální vidíme zejména po jednání hejtmanů jednotlivých krajů s předsedou vlády a ministrem vnitra, je otázka postavení Nejvyššího kontrolního úřadu a kontroly tzv. veřejných prostředků. Jsem přesvědčen, že by bylo od nás poměrně nezodpovědné, kdybychom se nad tímto nezamysleli a kromě prostředků ze státního rozpočtu nezačali uvažovat o tom, do jaké míry má mít Nejvyšší kontrolní úřad právo vstupovat do veřejných prostředků, tedy nejen prostředků poskytovaných ze státního rozpočtu. Proto právě abych velmi poctivě přistoupil k projednávání novely Ústavy České republiky. Připomínám, že bude zájmem nejen mým, ale i dalších minimálně tyto dvě věci projednávat v jednotlivých výborech a navrhovat je tak, abychom se shodli na textu, který bude přijatelný pro obě komory Parlamentu a pro téměř všechny poslance a senátory, protože to by bylo jistě smyslem změny ústavy a dalšího korektního ústavního vývoje v České republice.

Na závěr mi dovolte připomenout, že se nebudu vyjadřovat k jednotlivým ustanovením. Opravdu si to ponechám na obecnou rozpravu ve druhém čtení a řeknu náš přístup, který souvisí s tím, jak jsme vystupovali na jednání u pana místopředsedy vlády. Podotýkám, že považuji text za potřebný projednat z pohledu charakteru textu nejméně kromě ústavně právního výboru ve výboru petičním, a to proto, co navrhl pan kolega Benda jako zpravodaj, že je třeba se zamyslet nad článkem 10, tedy nad smlouvami o lidských právech. Myslím si, že petiční výbor je k tomu ve sněmovně určen. Druhým výborem, kterým by to mělo projít kromě výboru petičního, je výbor pro evropskou integraci, který pravděpodobně bezproblémově text přijme. Je tedy otázka, jestli bude mít zájem výbor zahraniční. Pokud ne, osobně to nenavrhuji, ale kromě ústavně právního výboru, který je stanoven k projednání tohoto tisku, navrhuji tyto dva výbory. To znamená výbor petiční a výbor pro evropskou integraci.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane kolego. Kdo se dále hlásí do rozpravy? Nikdo, rozpravu končím.

Chci se zeptat obou pánů, zda mají v úmyslu vystoupit se závěrečným slovem. Prosím, pan zpravodaj.

 

Poslanec Marek Benda: Pane místopředsedo, dámy a pánové, přece jen jednu věc chci v závěrečném slovu říci, a to v reakci na to, co naznačil pan kolega Filip, že budou přednášeny další návrhy na změny ústavy, které mají rozšiřovat rámec této euronovely. Velmi bych doporučoval, abychom v tomto byli střízliví. Domnívám se, že je samozřejmě spousta dobrých nápadů na to, jak měnit ústavu. Ostatně v novele schválené před rokem a čtvrt touto sněmovnou bylo kromě politicky sporných věcí i nepochybně mnoho věcí politicky nesporných, jako jsou imunity a řada dalších věcí, které celkem nesmyslně minulý týden zamítl Senát. Pokládám tuto euronovelu za tak důležitou, její projití, že se obávám, abychom pokusy o vylepšení ústavy nakonec nezabili tu základní myšlenku, tj. možnosti přistoupení k Evropské unii a o nadřazenosti mezinárodních smluv. Všechny bych prosil o to, aby zvažovali případné pozměňovací návrhy nad rámec této novely ústavy i s úvahou o tom, jestli nezablokují celou novelu ústavy jako takovou.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane zpravodaji. Rozhodneme tedy o návrhu na přikázání.

 

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání ústavně právnímu výboru.

Předpokládám, že nikdo jiný návrh nemá, proto zahajuji hlasování s pořadovým číslem 108. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 162 pro návrh 134, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

(Po upozornění z pléna.)

 

Nyní rozhodneme o návrhu na petiční výbor.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 109. Kdo souhlasí, nechť stiskne zelené tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti, nechť stiskne červené tlačítko a zvedne ruku.

Z přítomných 162 pro 58, proti 64. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní rozhodneme o přikázání výboru pro evropskou integraci.

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 110. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko s nápisem "ano" a zvedne ruku. Kdo je proti, nechť stiskne tlačítko s nápisem "ne" a zvedne obě dvě ruce.

Z přítomných 162 pro návrh 75, proti 56. Tento návrh nebyl přijat.

 

Nyní se budeme zabývat návrhem na prodloužení lhůty k projednávání na 80 dnů.

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 111. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 162 pro návrh 132, proti 4. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že návrh byl přikázán k projednání ústavně právnímu výboru a lhůta k projednávání byla prodloužena na 80 dnů.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP