(10.50 hodin)

(pokračuje Langer)

Dalším bodem našeho pořadu je

 

26.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/1993 Sb.,
o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 885/ - prvé čtení

 

Z pověření vlády návrh zákona uvede místopředseda vlády Pavel Rychetský.

 

Místopředseda vlády ČR Pavel Rychetský: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážená Poslanecká sněmovno, v tomto případě budu naopak velmi stručný, poněvadž vše podstatné jsem řekl v úvodním slově k návrhu novely ústavy.

V tomto případě jde o promítnutí toho, co je v předloženém návrhu novely ústavy, do zákona o Ústavním soudu, tj. do institutu předběžného přezkoumávání souladu mezinárodních smluv a ústavního pořádku České republiky.

Musím říci, že ještě jedna malá, nepatrná změna tam je, a to v tom, že se podařilo Poslanecké sněmovně v minulosti do jednoho ustanovení Ústavního soudu pod jedno písmeno dát dvě různá ustanovení. Jde tedy o opravu, která se týká případu podávání návrhů na zrušení právního předpisu nižší právní síly, kdy podle stejného písmene tak činí jak ombudsman, tak ministr vnitra.

To je vše, co jsem chtěl říci, a jsem přesvědčen o tom, že jde o normu, kterou podpoříte, protože bez ní by změna ústavy byla - abych tak řekl - osiřelá.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Slovo má zpravodaj pan kolega Benda.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážený pane místopředsedo vlády, dámy a pánové, já budu také velmi stručný, protože si myslím, že pokud jsme přikázali k projednání ústavu, je nezbytně nutné projednat i tento návrh zákona. Doporučuji, aby byl přikázán také pouze ústavně právnímu výboru a aby byla lhůta také prodloužena o 20 dní. Tady by k tomu sice nebyl žádný zvláštní důvod, ale nedávalo by smysl dojednávat ústavu později než prováděcí předpis. Proto navrhuji také prodloužení o 20 dní.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Otevírám rozpravu, do které se nikdo nehlásí, a proto ji uzavírám.

Budeme se zabývat nejprve návrhem na přikázání.

 

Jak zde již zaznělo, organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání ústavně právnímu výboru.

Nikdo žádný jiný návrh nemá, proto zahajuji hlasování s pořadovým číslem 112 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že z přítomných 163 pro bylo 130, proti návrhu nebyl nikdo, návrh tedy byl přijat.

 

Zahájil jsem dále hlasování pořadové číslo 113, ve kterém rozhodneme o prodloužení lhůty na projednávání na 80 dnů, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Konstatuji, že z přítomných 163 pro hlasovalo 119, proti jeden. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji tedy, že tento návrh byl přikázán k projednání ústavně právnímu výboru a lhůta na projednávání byla prodloužena na 80 dnů.

 

Kolegyně a kolegové, věřím, že mi dovolíte porušit jedno usnesení Poslanecké sněmovny, které hovoří o tom, že projednávání následujících bodů by mělo být zahájeno v 11 hodin, když tak učiním nyní. Jde o blok voleb, jsou to tedy body 70, 71 a 73.

 

Nejprve tedy bod

 

70.
Návrhy na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny

 

Prosím, aby se ujal slova předseda volební komise kolega Vidím.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, ve stanovené lhůtě volební komise obdržela od poslaneckých klubů následující návrhy:

1. vzít na vědomí rezignaci poslankyně Miroslavy Němcové na členství ve výboru pro sociální politiku a zdravotnictví,

2. návrhy na volbu poslankyně Jitky Kocianové za členku výboru pro sociální politiku a zdravotnictví na uvolněné místo po poslankyni Miroslavě Němcové,

3. dále jsou tu návrhy na volbu poslance Václava Brouska za člena výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí na uvolněné místo po bývalém poslanci Petru Bendlovi,

4. návrh na volbu Hynka Fajmona za člena výboru pro evropskou integraci na uvolněné místo po bývalém poslanci Josefu Jalůvkovi, a konečně

5. návrh na volbu poslance Václava Nájemníka za člena stálé komise Poslanecké sněmovny pro sdělovací prostředky na uvolněné místo po bývalém poslanci Petru Bendlovi.

Tyto návrhy byly zaslány 30. března na vědomí všem poslaneckým klubům.

Zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny stanoví, že změny v ustavených výborech a komisích lze provést jen se souhlasem sněmovny a volba se koná většinovým způsobem. Jednací řád sněmovny nestanoví verbálně způsob volby, avšak na 21. schůzi změny ve složení orgánů probíhaly hlasováním veřejným, a proto navrhuji, aby i tato volba proběhla stejným způsobem, tedy veřejně pomocí hlasovacího zařízení.

Nyní bych doporučil, aby byla zahájena společná rozprava jak k rezignacím, tak k návrhům na volbu i ke způsobu volby.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Otevírám rozpravu. Rozpravu uzavírám, takže můžeme přikročit k volbě.

 

Poslanec Jan Vidím: Nejprve tedy hlasováním rozhodneme o rezignaci poslankyně Miroslavy Němcové na členství ve výboru pro sociální politiku a zdravotnictví.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 114 a ptám se, kdo souhlasí s nucenou rezignací poslankyně Němcové. Kdo je proti?

Konstatuji, že z přítomných 162 pro návrh hlasovalo 124, proti 3, rezignace byla schválena. Konstatuji tedy, že Poslanecká sněmovna vzala rezignaci poslankyně Němcové na vědomí.

 

Poslanec Jan Vidím: Nyní budeme hlasovat o jednotlivých kandidátech na členy jednotlivých orgánů Poslanecké sněmovny.

Za členku výboru pro sociální politiku a zdravotnictví je navržena poslankyně Kocianová Jitka.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 115 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Konstatuji, že ze 162 přítomných pro bylo 130, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jan Vidím: Za člena výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí je navržen poslanec Václav Brousek.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 116 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Konstatuji, že z přítomných 162 pro návrh bylo 124, proti jeden. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jan Vidím: Za člena výboru pro evropskou integraci je navržen poslanec Hynek Fajmon.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 117 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že ze 162 pro návrh hlasovalo 124, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jan Vidím: A konečně za člena stálé komise Poslanecké sněmovny pro sdělovací prostředky je navržen poslanec Václav Nájemník.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 118 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Konstatuji, že z přítomných 162 pro bylo 126, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jan Vidím: Nelze tedy než konstatovat, že Poslanecká sněmovna všechny navržené kandidáty do příslušných orgánů sněmovny zvolila.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Tím jsme se vypořádali s bodem číslo 70.

Nyní bod

 

71.
Návrh na volbu členů Nejvyššího kontrolního úřadu

 

Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Jan Vidím: Pane místopředsedo, dámy a pánové, 24. ledna letošního roku prezident Nejvyššího kontrolního úřadu Lubomír Voleník navrhl dva nové členy Nejvyššího kontrolního úřadu. Jedno místo je neobsazeno již od roku 1995, kdy zemřel člen NKÚ Vladimír Dušek, a tehdy navrženého kandidáta na člena NKÚ sněmovna nezvolila. Druhé místo se uvolnilo v prosinci roku 2000 úmrtím člena NKÚ Alexandra Růžka.

Navrženými kandidáty jsou Jiří Adámek a Jan Vedral. 26. ledna byly tyto návrhy rozeslány všem poslaneckým klubům

***
Přihlásit/registrovat se do ISP