(17.10 hodin)

Poslanec Zdeněk Škromach: Pane předsedající, vážené dámy a pánové, když už vyřazujeme, tak abychom ušetřili čas, a protože jednání o služebním zákonu, což je tisk 792 a další tisky, které s tím souvisejí, tj. tisk 793794, není zatím řádně projednáno a probíhají ještě jednání, navrhuji vyřazení těchto tří tisků, které jsou pod body 67, 68 a 69, z této schůze.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane předsedo. Budeme tedy opět procedurálně rozhodovat o vyřazení bodů 67, 68, 69, tisky 792, 793794, které předkládá místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí pan Vladimír Špidla a jako zpravodaj byl určen právě pan poslanec Zdeněk Škromach.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 197 z přítomných 183 poslanců pro 111, proti 46. Návrh byl přijat. Vyřadili jsme z programu ještě tyto tři další body.

 

Další procedurální návrh pan poslanec Pejřil.

 

Poslanec František Pejřil: Vážený pane předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové, možná že se mýlím, ale k tomuto zákonu školskému byl vázán menšinový zákon. Jak to teď bude pokračovat? Může mně to někdo vysvětlit? Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Pane poslanče, já vám nerozumím. Jaký menšinový zákon?

 

Poslanec František Pejřil: Zákon o ochraně národnostních menšin.

 

Místopředseda PSP František Brožík: To je zákon, který předkládal pan ministr Rychetský, jestli se nepletu. Tento návrh zákona byl odročen. Hlásí se ještě pan poslanec Kučera starší.

 

Poslanec Miloslav Kučera st.: Ano, pan poslanec Pejřil má, pane předsedající, samozřejmě pravdu, nicméně zároveň existuje usnesení výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, které žádá předkladatele, aby uvedl zákon o menšinách do souladu se stávající školskou legislativou. Takže pokud předkladatel splní požadavek výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu a uvede tento zákon do souladu se stávajícím školským zákonem, který existuje, ten zrušen nebyl, tak poté je možné tento zákon projednat. I když poslanec Bartoš tvrdí, že tomu tak není, já si usnesení pamatuji velmi dobře, protože jsem ho tady ve sněmovně obhajoval. Je to tak. Je možná i tato cesta. Bude záležet i na panu místopředsedovi vlády Rychetském, zda jeho úřad splní návrh výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Pokud se nepletu, a byl tento návrh zákona pod bodem 62 odročen do doby, než bude projednán zjednodušeně školský zákon, tak bude odročen až do doby, než bude projednán školský zákon, protože to je postačující podmínka k tomu, abychom toto odročení schválili, a odročení takto schváleno bylo a bylo i schváleno, že tento zákon odročujeme na příští schůzi. Myslím, že tento problém je vyřešen, a tudíž nám vypadává z programu této schůze i bod 62.

Má někdo námitku k tomuto mému výkladu? Není tomu tak. Budeme pokračovat.

 

Nyní se konečně dostáváme k bodům, které jsme měli pevně zařazeny na dnešní odpoledne, a to bod č. 14, kterým je

 

14.
Vládní návrh zákona o České konsolidační agentuře a o změně některých zákonů,
(zákon o České konsolidační agentuře)
/sněmovní tisk 839/ - druhé čtení

 

Ještě se hlásí pan ministr Dostál. Prosím, pane ministře.

 

Ministr kultury ČR Pavel Dostál: Pane předsedající, jako pevný bod byl jako č. 6 na dnešní odpoledne zařazen bod č. 60, vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 468/1991, o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů. Jelikož byl právě před chvílí většinově přijat onen zákon, který jste přijali, mně nezbývá nic jiného, než požádat o stáhnutí bodu 60, protože jinak bychom museli hlasovat o zamítnutí tohoto zákona. Požaduji zpětvzetí zákona.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Dobře, pane ministře. Budeme hlasovat o vašem návrhu zpětvzetí.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 198 z přítomných 183 poslanců pro 150, proti jeden. Návrh byl přijat.

 

Nyní již avizovaný bod č. 14, sněmovní tisk 839, druhé čtení. Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede její místopředseda a ministr financí Pavel Mertlík. Prosím, ujměte se slova, pane ministře.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, návrh zákona jsem velmi podrobně uvedl v rámci předložení tohoto návrhu zákona v prvním čtení, a proto bych si dovolil na tehdejší úvodní slovo odkázat.

Zejména bych chtěl podtrhnout, že jsem zdůraznil, a chci to zdůraznit i dnes, význam a velkou vážnost tohoto návrhu zákona z hlediska veřejných financí, protože stávající Konsolidační banka a budoucí Česká konsolidační agentura je podstatnou složkou veřejných financí a její hospodaření je věcí veřejnou a pod kontrolou veřejnosti by nutně mělo být. Právě proto jsem již ve svém úvodní slově k prvnímu čtení deklaroval ochotu vlády akceptovat návrhy, které by eventuálně vzešly z jednání ve výborech, popř. obecně z jednání v Poslanecké sněmovně, které by posunovaly pravomoci dozorčí rady budoucí České konsolidační agentury směrem k Poslanecké sněmovně. Myslím, že to je v principu správný postup, a dnes mohu konstatovat na základě znalosti usnesení zejména rozpočtového výboru, že zde byl zpracován komplexní pozměňovací návrh, který je v intencích této mé tehdejší deklarace.

Chci říci, že se domnívám, že komplexní pozměňovací návrh připravený rozpočtovým výborem je dobrým základem pro další projednávání tohoto návrhu zákona v rámci druhého čtení, byť se domnívám, že některé dílčí pasáže nejsou zcela přesné, a pak je věcí hlasování v rámci třetího čtení, zda je Poslanecká sněmovna bude, nebo nebude akceptovat. Zároveň konstatuji, že byl zpracován určitý soubor pozměňovacích návrhů rovněž ve výboru hospodářském. I tyto návrhy považuji, většinu z nich alespoň, za správné. K dílčím, některým z nich mám výhrady. Dvě výhrady bych si zde dovolil uvést.

Co se týče návrhu rozpočtového výboru, jde zejména o nově zařazený § 16 odst. 4, kterým České konsolidační agentuře se ponechává podobně jako Konsolidační bance v současnosti používání zúčtovacího centra České národní banky. Domnívám se, že takovýto návrh je nesystémový, a to proto, že by šlo o první a jediný příklad nebankovní instituce, která by měla tento přímý přístup na tzv. clearing České národní banky. Zároveň je třeba říci, že Česká národní banka při projednávání tohoto materiálu ve vládě, kde toto bylo rovněž diskutováno, jednoznačně deklarovala, že je připravena připravit takovou formu účtů pro budoucí Českou konsolidační agenturu, které odpovídají zhruba principu, jakým operuje ve vztahu k České národní bance stát, tedy státní rozpočet.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP