(9.50 hodin)

(pokračuje Pilip)

Jde o situaci, že - zkráceně řečeno - existuje určitý podle mého soudu rozpor mezi zákonem o konkursu a vyrovnání a mezi zákony, které upravují převody vlastnictví bytů, míněno družstevních bytových jednotek a nebytových prostor.

Přestože jde o byty, k nimž vznikal nárok již před rokem 1989, resp. před zákonem 42 a 72, to znamená ta bytová družstva zakládaná v dobách socialistické ekonomiky, kdy šlo vlastně o jedinou formu vlastnictví, tak poté, co byly dokončeny nyní převody, se objevují případy, že tato družstva, resp. byty, které byly v rámci těchto družstev již převedeny do vlastnictví, byly zahrnuty do konkursní podstaty tam, kde byl konkurs vyhlášen, což je zatím jeden velmi rozsáhlý případ a některé další, které hrozí. Domnívám se, že je tady velmi nelogický vztah těchto dvou zákonů, tzn. na jedné straně ze zákona o převodu bytů vzniká za určitých podmínek nárok družstevníkům na převod a oni tyto podmínky splnili, na druhé straně zákon o konkursu a vyrovnání dává možnost všechny převody mladší půl roku nebo které proběhly v době do půl roku před vyhlášením konkursu prohlásit neplatnými a zahrnout do konkursní podstaty.

Protože se domníváme, že jde o problém vážný a že jde o problém, který by měl být vyřešen ve prospěch majitelů těchto bytů, tak bych rád do tohoto zákona navrhl následující změny:

První část je do části třetí, tedy změna týkající se zákona 72/1994 Sb., kde by byl doplněn odstavec 2 a ostatní přečíslovány, a šlo by o text:

§ 24 zákona 72 zní nyní takto: "Jsou-li převáděny byty, garáže a ateliéry v budovách ve vlastnictví, popř. spoluvlastnictví družstvem, na jejichž výstavbu byla poskytnuta finanční, úvěrová a jiná pomoc dle zvláštních předpisů, do vlastnictví členů těchto družstev, fyzických osob, jejichž nájemní vztah k bytu, garáži, ateliéru vznikl po splacení členského podílu družstvu těmito členy nebo jejich právními předchůdci," - a nyní se doplňuje část věty - "má se za to, že tyto převody byly zaplaceny již splacením tohoto členského podílu."

Druhá navržená změna by byla zahrnuta jako část pátá a pátá část by byla přečíslována a zněla by takto:

"Část čtvrtá - změna zákona o konkursu a vyrovnání, článek třetí, zákon č. 328/1991, o konkursu a vyrovnání, se mění takto: V § 15 odst. c) se za slovy "k obvyklým příležitostem" vypouští čárka a doplňuje text "a s výjimkou převodu jednotek bytových družstev dle zvláštního zákona".Odvolávka dle příslušného dopočítání číslování pod čarou: "§ 23 a následující zákona 72/1994 Sb.""

Dále se v souvislosti s tímto ustanovením zavádí přechodné ustanovení, kde očíslování by bylo případně doplněno ve spolupráci s legislativou do zákona o konkursu a vyrovnání, tohoto znění: "Tato změna nabývá účinnosti dnem vyhlášení tohoto zákona a vztahuje se na všechna konkursní řízení, v nichž do doby, kdy tato změna nabyla účinnosti, nedošlo k převodu vlastnictví k jednotkám bytových družstev."

A poslední změna by byl článek 4 § 68 téhož zákona, čili zákona o konkursu a vyrovnání. V odstavci 1 by byla mezi slova "křivd" a "se zahrnují" vložena věta "a zákonů upravujících převody družstevních bytů, garáží a ateliérů do vlastnictví členů družstev vzniklých do účinnosti zákona č. 42/1992 Sb., na jejichž výstavbu byla poskytnuta finanční, úvěrová a jiná pomoc podle zvláštních předpisů".

Celý odstavec by tedy zněl i s nadpisem: "Stav k restitučním a jiným nárokům. Věci, které mají být vydány oprávněným osobám podle zákonů upravujících zmírnění některých majetkových křivd a zákonů upravujících převody družstevních bytů, garáží a ateliérů do vlastnictví členů družstev vzniklých do účinnosti zákona č. 42/1992 Sb., na jejichž výstavbu byla poskytnuta finanční, úvěrová a jiná pomoc podle zvláštních předpisů". Odvolávka pod čarou zní: "Vyhláška 1/1982, vyhl. č. 136/1985, ve znění pozdějších předpisů" - a pokračování textu "se zahrnují do konkursní podstaty pouze tehdy, jestliže nároky nebyly v zákonem stanovených lhůtách uplatněny nebo zamítnuty."

Závěrem bych se rád omluvil předkladateli zákona i vám, kolegyně a kolegové, že je takto relativně zásadní změna navrhována do tohoto zákona. Přesto bych rád na vás apeloval, abyste zvážili možnost přijetí alespoň některých z těchto pozměňovacích návrhů, neboť ten proces v současné době v desítkách případů probíhá, je tady zjevný rozpor dvou zákonů, a pokud budeme řešení tohoto problému odkládat, může dojít k nevratným změnám v neprospěch majitelů bytů, kteří je podle mého soudu nabyli v souladu s právem a s dobrými zvyklostmi.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Hovořit bude pan poslanec Jaroslav Palas, připraví se pan kolega Jiří Bílý.

 

Poslanec Jaroslav Palas: Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, dnem 1. 1. 2001 nabyl účinnosti zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích. Tento zákon byl zpracován pro potřeby organizačních složek státu. Proto některá ustanovení výrazně zhoršují postavení státních podniků na trhu a snižují jejich konkurenceschopnost. Navrhuji proto následující změny, které umožní efektivní fungování státních podniků a sníží i administrativní náročnost státních orgánů. Dovolte mi navrhnout tyto tři pozměňovací návrhy.

Na konci § 12 odstavec 7 se tečka nahrazuje čárkou a doplňují se slova "pokud nejde o úkony prováděné v rámci stanoveného předmětu činnosti".

Dovolte mi, abych zdůvodnil tuto navrhovanou změnu. Dočasně volné finanční prostředky státních podniků jsou zhodnocovány formou operací na finančním trhu a toto ustavení je v příkrém rozporu s podnikatelskou funkcí, ke které jsou státní podniky kromě jiného založeny.

Za druhé, v § 22 odstavec 3 se doplňuje písmeno f), které zní: "prováděný v rámci stanoveného předmětu činnosti".

Opět mi dovolte zdůvodnění. Toto ustanovení umožní státním podnikům, které trvale upřesňují hranice státního majetku, jako jsou podniky Povodí, Lesy ČR, s. p., směňují, prodávají a kupují nemovitosti a tuto činnost mají zapsanou v obchodním rejstříku, zjednodušit administrativní proces. Ustanovení ostatních právních předpisů tím zůstávají nedotčena, jako je zákon č. 77/1992 Sb., o státním podniku.

Za třetí v § 26 za slovy "sítě technického vybavení" se ruší čárka a vkládá se text "nebo pro účely zpřístupnění pozemků jiných vlastníků.".

Dovolte, abych zdůvodnil tuto navrhovanou úpravu. Toto ustanovení má za cíl umožnit státním organizacím zatížit státní pozemky věcným břemenem pro účely zpřístupnění pozemků jiných vlastníků, stejně jako je toto umožněno pro účely zřízení nebo provozu sítě technických vybavení. Touto úpravou pouze navrhujeme odstranit administrativní bariéru.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Hovořit bude pan poslanec Jiří Bílý, připraví se pan poslanec Libor Krátký.

 

Poslanec Jiří Bílý: Vážený pane místopředsedo, členové vlády, dámy a pánové, dovolte mi, abych navrhl jeden pozměňovací návrh. V § 27 odstavec 3 v poslední větě za slovem "humanitární" doplnit slova "požární ochrany, ochrany obyvatelstva, integrovaného záchranného systému".

Dovolte mi krátké odůvodnění. Věcné prostředky požární ochrany se morálně i fyzicky opotřebovávají. Přitom je žádoucí, aby Hasičský záchranný sbor ČR byl vybaven prostředky na kvalitativně vysoké úrovni se špičkovými technickými parametry.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP