(12.00 hodin)

(pokračuje Cabrnoch)

Za druhé, jak z odpovědi na moji interpelaci vyplývá, spokojuje se Ministerstvo zdravotnictví s gescí Ministerstva vnitra nad celou problematikou, a to přesto, že klíčovým subjektem v celé problematice letecké záchranné služby je pacient. Zajištění dostupné zdravotní péče není však úkolem Ministerstva vnitra, ale Ministerstva zdravotnictví.

Nesouhlas s odpovědí na mou interpelaci vyslovuji proto, abych zde znovu požádal pana ministra, aby podnikl potřebná opatření směřující k vyřešení složité situace hrozících negativních dopadů v realizaci vládního usnesení č. 672 tak, aby poskytování zdravotní péče a jeho kvalita nebyly ohroženy.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. O slovo se hlásí ministr zdravotnictví Bohumil Fišer.

 

Ministr zdravotnictví ČR Bohumil Fišer: Vážený pane místopředsedo, vážení pánové, ve své odpovědi chci zdůraznit, že pan poslanec Cabrnoch nemůže být v této chvíli spokojen s tím, co jsem mu schopen odpovědět, z jednoduchého důvodu, že nedovedu předvídat budoucnost. Do 31. 12. tohoto roku je provoz letecké záchranné služby smluvně zajištěn na té úrovni, která má být na základě této interpelace ohrožena pouze tehdy, kdyby od 1. ledna 2002 došlo k těm změnám, o kterých pan poslanec hovoří.

Pan poslanec mně poslal v lednu svoji interpelaci, kterou zde prakticky celou ocitoval, a ve své odpovědi jsem vycházel z jednání meziresortní skupiny, která se touto otázkou zabývala dne 22. 11. 2000 a připravila další postup projednávání, aby k tomu určenému termínu byla letecká záchranná služba a její provoz zajištěn tak, jak to vyžadují zájmy pacientů.

Ve svém závěru vyslovil pan poslanec Cabrnoch jako důvod nesouhlasu, že Ministerstvo zdravotnictví nedělá žádná opatření proti vládnímu usnesení. Dámy a pánové, nedovedu si představit demokratickou zemi, kde ministerstvo koná opatření proti vládnímu usnesení. Samozřejmě, že na jednáních upozorňujeme na možná úskalí, a já prakticky se všemi těmito úskalími, která zde citoval ve své interpelaci, souhlasím. Souhlasil jsem tehdy, když jsem dával odpověď, a souhlasím i dnes. Ostatní ministři, a na ně tato interpelace není, budou také uvádět svoje doklady nebo argumenty pro to, abychom postupovali ve smyslu plnění tohoto vládního usnesení dál.

Letecká záchranná služba nás v roce 2001 stála 235 mil. korun a soukromé letecké společnosti si za jednu letovou hodinu účtují takto: Alfa helikopter 543 000, Delta systém 60 374, Helikopter s. r. o. 74 435 korun. Pohybuje se to od 54 tisíc do 74 tisíc. Armáda České republiky účtuje 35 622, Policie České republiky 30 160 v jednom případě a 22 170 korun v druhém případě. Náklady jsou mnohem menší než v případě nestátních provozovatelů.

Je tady ještě jedna skutečnost, na kterou bych chtěl upozornit: nepřetržitou pohotovost 24 hodin denně zajišťuje Vojenská letecká záchranná služba Armády České republiky ve středisku Plzeň, a to s celostátní působností, a Letecká služba Policie České republiky ze střediska Praha, v případě potřeby rovněž pro území celé České republiky. V roce 1999 zavedlo noční lety, zpravidla sekundární transporty, i Územní středisko záchranné služby v Olomouci a Ostravě, a to v podmínkách VFFR, to je s dohledností země. Ostatní střediska zajišťují pouze 12hodinovou pohotovost a provádějí lety v době od svítání do soumraku. Omezujícím faktorem pro nasazení letecké záchranné služby jsou nepříznivé meteorologické podmínky, nízká oblačnost, mlhy, husté sněžení, bouře apod. a stav terénu.

Uvedu další argumenty, které nutno vzít v úvahu, a já se vracím k tomu, co jsem řekl na začátku, že nic není dosud rozhodnuto, protože máme dostatek času na to, abychom velmi podrobně se všemi argumenty, jak těmi, které uváděl pan poslanec Cabrnoch a se kterými souhlasím, ale i těmi, které uvádějí příslušní pracovníci Ministerstva vnitra a Ministerstva obrany a které v tomto případě cituji já. Všechno toto musíme vzít v úvahu. Já ocituji z dopisu pana ministra obrany České republiky Vladimíra Vetchého, který mi napsal 22. března 2001:

Ministerstvo obrany se podílí na činnosti letecké záchranné služby v souladu s ustanovením § 21 zákona č. 219/1990 Sb., o ozbrojených silách České republiky, a plní závazky vyplývající z platné dohody o spolupráci při zajišťování letecké záchranné služby, uzavřené mezi Ministerstvem obrany a Ministerstvem zdravotnictví. Armádou používané vrtulníky V 3 a Sokol ve zdravotnické úpravě plně vyhovují všem požadavkům kladeným na vrtulníkovou techniku určenou pro provoz při zajišťování letecké záchranné služby i podle nově přijatých leteckých předpisů řady joint aviation requirements.

A další citace. S přihlédnutím k potřebám resortu obrany a úkolům Armády České republiky pro zajištění vlastních aliančních vojsk na našem území v rámci leteckých zdravotnických odsunů je nezbytné, aby armáda měla již v míru vycvičený letecký zdravotnický personál. Z tohoto důvodu je potřebné, aby se resort obrany jako státní provozovatel podílel na zabezpečení letecké záchranné služby v rámci integrovaného záchranného systému České republiky. Předpokládám, že k tomuto aspektu bude při vašem rozhodování přihlédnuto.

Zdůrazňuji, že bude přihlédnuto ke všem aspektům rozhodování, čili k těm argumentům, které uváděl pan poslanec Cabrnoch a se kterými souhlasím, i k argumentům ministra obrany České republiky.

Chci říci ještě jednu věc, na kterou jsem trochu pozapomněl ve svém vystoupení, když jsem nezdůraznil, že Územní středisko záchranné služby v Plzni je provozováno takovým způsobem, že Vojenská letecká záchranná služba Armády ČR kromě provozu vrtulníků zajišťuje i zdravotnický tým. Podle našich informací a podle našich prověrek tento tým příslušníků České armády pracuje velmi dobře a v žádném případě nemůžeme říci, že by kvalita jeho práce byla horší než kvalita týmů, které pracují na ostatních střediscích územní záchranné služby.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane ministře. Dále se do rozpravy hlásí pan poslanec Petr Nečas.

 

Poslanec Petr Nečas: Vážený pane předsedající, pane ministře, dámy a pánové, trochu si v tuto chvíli připadám, jako bych tady byl při nějaké repríze filmu, protože podobná debata se tady již odehrála s předchůdcem pana ministra, s panem poslancem Davidem, tehdy ve funkci ministra zdravotnictví, na stejná témata. Zazněly tady podobné argumenty, debata je podobným způsobena odváděna mimo hlavní problém.

Pan ministr tady značnou část svého vystoupení strávil obhajobou stanice letecké záchranné služby provozované Armádou České republiky v Plzni, kterou nikdo nezpochybňuje, nikdo nenapadá, nikdo nekritizuje, nikdo nechce, aby byla zrušena.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP