(14.40 hodin)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Prosím o klid. Jestliže se sněmovna neztiší, vyhlásím čtvrthodinovou přestávku na zklidnění atmosféry v sále.

 

Dalším bodem je bod

 

78.
Zpráva ČNB o měnovém vývoji (za rok 2000)

 

Nejdříve mi dovolte mezi námi přivítat guvernéra ČNB Zdeňka Tůmu.

Podle zákona č. 6/1993 Sb., o ČNB, ve znění pozdějších předpisů, je ČNB povinna podávat Poslanecké sněmovně nejméně dvakrát ročně k projednání zprávu o měnovém vývoji. Prosím guvernéra ČNB pana Zdeňka Tůmu, aby uvedl zprávu, kterou jste všichni obdrželi pod názvem Zpráva o inflaci - leden 2001.

 

Guvernér ČNB Zdeněk Tůma: Vážená paní místopředsedkyně, vážené poslankyně a poslanci, dovolte mi stručně uvést zprávu o měnovém vývoji. Dostali jste zprávu o inflaci, proto si dovolím být stručný a uvést jen hlavní rysy měnového vývoje v minulém roce.

Česká ekonomika se v minulém roce vyvíjela stabilně, to znamená zůstala v prostředí nízkoinflačního vývoje. Docházelo k mírnému oživení ekonomiky, rychlejšímu, než se obecně očekávalo.

Největší rizika pro měnovou politiku spočívala ve vývoji cen komodit, protože se očekávaly sekundární dopady vývoje cen ropy. Toto jsme vnímali jako relativně velká rizika. Další hlavní riziko pro měnový vývoj a pro potenciální dopad na inflaci byl vývoj veřejných financí. Zároveň se zhoršováním vývoje veřejných financí jsme sledovali bedlivě vývoj běžného účtu a obchodní bilance, neboť i tady docházelo k určitému zhoršování.

Celkově lze situaci charakterizovat tak, že česká ekonomika zůstala v nízkoinflačním prostředí, inflace zůstala stabilní, nebylo nutné měnit nastavení měnové politiky. Na jednu stranu docházelo k určitému posilování kursu, což působilo protiinflačním tlakem, na druhé straně byl rychlejší vývoj ekonomiky, než se původně očekávalo. Cíl centrální banky pro inflaci, to znamená inflační cíl, na konec roku byl velmi mírně podstřelen. Nakonec došlo k mírnému zhoupnutí cenové hladiny ke konci roku, která konečné číslo pro inflaci dostala těsně pod koridor, který jsme si vytyčili jako cíl. I během roku jsme dospěli k závěru, že nebude dobré měnit nastavení měnové politiky, protože bychom reagovali na jednorázové vlivy, které by zbytečně mohly rozkolísat ekonomiku jako celek včetně vývoje hrubého domácího produktu.

Podíváme-li se na to, jak se vyvíjela ekonomika, lze usoudit, že mírné podstřelení inflačního cíle neznamenalo náklady z hlediska zaměstnanosti nebo z hlediska růstu HDP. Růst HDP byl o něco rychlejší, než se původně očekávalo. I nezaměstnanost se vyvíjela příznivě a docházelo k mírnému poklesu.

Celkové hodnocení by bylo možno učinit následujícím způsobem. Česká ekonomika zůstala ve stabilním prostředí. Hlavní rizika i do letošního roku zůstávají v oblasti veřejných financí. Ve srovnání s minulým rokem v současné situaci se domníváme, že riziko vývoje cen komodit je minimální, cena ropy se stabilizovala, a nečekáme, že by tady mohlo dojít k významnějším tlakům na inflaci. Nadále se budeme dívat na vývoj běžného účtu, neboť deficit běžného účtu zůstává vysoký, i když za současné situace je udržitelný. Vývoj tedy zůstává příznivý. Předpokládáme, že hrubý domácí produkt poroste obdobným tempem jako v minulém roce, a nepředpokládáme ani nějaké dramatické inflační tlaky. Rizika zůstávají tudíž v oblasti veřejných financí a v oblasti běžného účtu.

Novým rizikem, které se objevilo proti minulému roku, je zpomalení světové ekonomiky. Budeme analyzovat, jaký dopad může mít toto zpomalení na růst v Evropě a následně jakým způsobem by se to mohlo promítnout do situace v české ekonomice.

Tolik na úvod. Jsem připraven odpovědět na vaše specifické otázky.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu guvernérovi. K tomuto bodu jsme obdrželi usnesení rozpočtového výboru č. 429, které uvede zpravodaj výboru poslanec Martin Kocourek. Prosím, pane zpravodaji, ujměte se slova.

 

Poslanec Martin Kocourek: Vážená paní místopředsedkyně, vážený pane guvernére, vážené kolegyně a kolegové, dovolte, abych vás seznámil s usnesením rozpočtového výboru ke zprávě ČNB o inflaci, která se týkala ledna 2001, tedy za rok 2000.

Rozpočtový výbor projednal tuto zprávu ČNB o inflaci neboli o měnovém vývoji na své 43. schůzi 5. dubna 2001. Ve svém usnesení bere na vědomí materiál Zpráva ČNB o inflaci za leden 2001, resp. za rok 2000, předložený ČNB, a dále doporučuje Poslanecké sněmovně, aby přijala následující usnesení: Poslanecká sněmovna podle § 3 odst. 3 zákona č. 6/1993 o ČNB, v platném znění, bere zprávu ČNB o inflaci za leden 2001, resp. za rok 2000, na vědomí.

Tolik zpravodajská zpráva z projednávání rozpočtového výboru Zprávy o inflaci za rok 2000.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu zpravodajovi. V tuto chvíli zahajuji obecnou rozpravu. Táži se, kdo se do ní hlásí. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Svatomír Recman: Paní předsedající, vážení členové vlády, pane guvernére, můj zmutovaný hlas bude dokladem toho, že své vystoupení omezím na minimum.

Chtěl bych využít přítomnosti pana guvernéra a položit mu dotaz, případně požádat o určité upřesnění a vysvětlení.

V úvodu chci říci to podstatné: podporuji usnesení rozpočtového výboru, abychom zprávu o měnovém vývoji v České republice za rok 2000 vzali na vědomí. Jsem si vědom toho, že je to dnes historie, kterou sněmovna mohla ovlivnit pouze kvalitou vzpomínaného zákona o ČNB, a to novelou č. 442/2000 Sb., že neměla jiných možností, jakým způsobem do toho vstoupit a ovlivňovat, včetně personálních věcí. Jsem přesvědčen o tom, že je to potvrzení nezávislosti ČNB v systému v České republice.

Můj dotaz na pana guvernéra se týká kontinuity v zabezpečení projednávání zprávy o měnovém vývoji v České republice, a to konkrétně např. za rok 2001. ČNB používá inflační cílení od roku 1997. Podstatou je sledování a vyhodnocování ukazatele čisté inflace. V souvislosti s jeho vývojem bankovní rada ČNB pak koriguje měnovou politiku státu. Dosud si centrální banka určovala dosažení čisté inflace, kde se ovšem neprojevoval vliv změny nepřímých daní a cenové deregulace. Tuto inflaci centrální banka vždycky cílila ke konci kalendářního roku.

Chtěl bych se pana guvernéra zeptat, jak bankovní rada hodnotí vypovídací schopnost tohoto ukazatele zejména v souvislosti se změnou hlavního cíle ČNB, který je stanoven v zákoně o ČNB, konkrétně v zákoně č. 442/2000 Sb., a jestli bankovní rada uvažuje o změně nebo nahrazení tohoto ukazatele čisté inflace jiným kritériem právě v souvislosti se změnou hlavního cíle.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP