(17.10 hodin)

(pokračuje Fencl)

To znamená, že všechny kapitoly ostatní musel pokrátit více než na 83,6.

Problémy způsobuje především změna vnitřního rozdělení neinvestičního příspěvku, způsobená zvýšením mzdových nákladů. Zatímco limit na krytí nákladů na mzdy, včetně odvodů, se oproti roku 2000 zvyšuje, limit na zajištění provozu učňovských zařízení ve srovnání s rokem 2000 je podstatně nižší. Problematickou položkou ve schváleném rozpočtu jsou rovněž kapitálové výdaje, kde na základě restrikce rozpočtu Ministerstva financí jsou zajištěny prostředky pouze na dokončení rozestavěných jmenovitých akcí. Na nic jiného v letošním roce prostě není.

Vzhledem k tomu, že k 30. 9. 2001 se učňovská zařízení resortu převádějí na základ zákona 157/2000 Sb., o působnosti krajů, bude také alikvotní část finančního příspěvku ve výši zhruba 366 mil. Kč převedena na kraje, tam půjdou provozní prostředky, zčásti na MŠMT, kam půjdou mzdové prostředky a přímé náklady. Spokojen nebude nikdo. Snad v oblasti mzdových prostředků je potřeba naplněna, přímé náklady jsou zhruba na úrovni 50 %, a provozní prostředky jsou v intencích, jak jsme slyšeli ve vašem vystoupení.

Snad je možné poznamenat, že problematika financování zemědělského učňovského školství bude z podnětu paní poslankyně Hanačíkové a poslance Mandíka projednávána také v zemědělském výboru Parlamentu ČR. Ministerstvo zemědělství připravuje pro toto jednání podklady, které budou Poslanecké sněmovně předány do 20. dubna t. r. Ty podklady budou o tom, kolik žáků připadá na jednoho učitele či dalšího pracovníka ve srovnání se stejnými učilišti, která jsou v režii MŠMT. Údaje budou o tom, jaké náklady provozní připadají na jednoho žáka ve srovnatelných učňovských zařízeních a v zařízeních, která jsou ve správě Ministerstva zemědělství.

Závěrem bych chtěl říci, že je nepochybné, že potřeba zdrojů pro učňovská zařízení, budeme-li postupovat v intencích a v naplňování těchto zdrojů z pohledu posledních let, je tato potřeba podstatně vyšší, čili to naplnění je podstatně nižší, což odpovídá reálné možnosti zdrojů nacházejících se v kapitole Ministerstva zemědělství.

Víme, že tato informace vás nemůže uspokojit, nicméně prosím, aby závěrem zůstala ve vašem uvažování informace, že jsme tuto kapitolu naplnili výrazně lépe než všechny ostatní kapitoly ve správě Ministerstva zemědělství, a toto navýšení této kapitoly představovalo výrazné další krácení všech ostatních kapitol.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Pan kolega Bílý má možnost položit doplňující dotaz.

 

Poslanec Jiří Bílý: Měl bych jen malou poznámečku. Věřím tomu, že budete mít snahu, když se prokazatelně ukáže, že nějaké učňovské zařízení bude mít finanční problémy a obrátí se buď na mne, nebo na vás, že tedy budete mít snahu a pomůžete mu, protože ředitelé určitě sledují tuto interpelaci, a já věřím tomu, že z vaší strany se najde snaha jim pomoci a řešit onu situaci. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Pan ministr již nebude reagovat.

Dalším, v pořadí patnáctým vylosovaným je kolega Svatomír Recman, interpelovaným ministrem je Pavel Mertlík, a to ve věci zákona o rozpočtovém určení daní a financování krajů v roce 2002.

 

Poslanec Svatomír Recman: Pane ministře, financování samosprávy v roce 2001 je prováděno na základě zákona o rozpočtovém určení daní. Obce jsou napojeny na daně, kraje jsou dotovány ze státního rozpočtu a převodem majetku. Velkou neznámou je ale rok 2002. Předpokládám, že u obcí je možné zachovat financování podle současného zákona o rozpočtovém určení daní, to znamená, že systém napojení na daně by se nezměnil.

Předmětem mé interpelace na vás jako ministra financí je právě problém financování krajů v roce 2002. Chtěl bych se vás zeptat, jak budou kraje financovány v roce 2002.

Zatím nějaké podrobnější informace z Ministerstva financí nepronikly, a já vnímám, že jsou v podstatě minimálně tři možnosti. Ta první možnost spočívá v tom, že by byly financovány ze státního rozpočtu tak, jak to je v letošním roce. Domnívám se, že tento způsob by nebyl nejšťastnější řešení. Jako druhou možnost vnímám, že by byl nově upraven zákon o rozpočtovém určení daní a že by financování krajů bylo obdobně jako u obcí napojením na daně. A jako třetí možnost vnímám nějakou kombinaci financováním dotacemi ze státního rozpočtu a napojením na daňovou soustavu.

Byl jsem jako poslanec interpelován a postaven před věc, abych se pokusil objasnit tuto situaci z hlediska financování krajů na rok 2002 z hlediska záměrů Ministerstva financí, a to krajskými zastupiteli napříč politickým spektrem.

Ještě jednou tedy, pane ministře: jakým způsobem budou financovány kraje v roce 2002 a jestli v tomto směru se počítá se změnou zákona o rozpočtovém určení daní? Já jsem si vědom toho, že v původním vládním návrhu byly kraje napojeny na daně, a to v § 3, který byl na jednání Poslanecké sněmovny vypuštěn a nahrazen přímými dotacemi. Zajímá mě tedy, jestli se uvažuje o znovuzavedení tohoto systému. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Slovo má pan ministr Mertlík.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Vážený pane předsedající, vážení páni poslanci, dámy a pánové, především musím říci, že nejsem schopen v tuto chvíli odpovědět ne otázku tak, jak byla položena, to je, jak bude vypadat financování krajů v příštím roce. Pokusím se spíše popsat stav příprav novely zákona, lhůty, které zde lze očekávat, a možná řešení.

Dovolil bych si rozšířit úvahu i o záležitost financování obcí, protože víme, že při loňském schvalování zákona o rozpočtovém určení daní určitý kompromis, který byl nalezen, co se týče financování obcí, byl učiněn s vědomím, že to je systém, který je zřejmě lepší než předchozí, ale přesto není dokonalý, a doprovodné usnesení Poslanecké sněmovny zaúkolovalo vládu, a tedy Ministerstvo financí, k určitému vývoji přípravy novely směrem k posílení určitých tzv. motivačních prvků, ovšem už ne tak výraznému, jako bylo v případě staré soustavy financování.

Aby toto mohlo být náležitě uskutečněno, musí být známa data o vývoji hospodaření obcí a měst. Tato data má v kompletní podobě Ministerstvo financí od 9. dubna t. r., čili je to několik málo dní. Do té doby jsme měli připraveny jen určité makety toho, jakým způsobem lze ten zákon připravit, a nyní se dělají určité propočty.

Co se týče financování krajů, osobně se domnívám, protože pracujeme v tuto chvíli se všemi třemi variantami jakožto hypotézami, které jste pojmenoval, že z řady důvodů se ukazuje jako nejvýznamnější ona kombinovaná varianta, která povede k tomu, že kraje budou mít část svých vlastních příjmů a vedle toho dále budou v určitých oblastech pro příští rok financovány ještě dotacemi.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP