Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
13. dubna 2001 v 9.01 hodin

Přítomno: 174 poslanců

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážené kolegyně a kolegové, je 9.01 hodin, s chutí do toho, půl je hotovo, a pak rychle od toho. Zahajuji osmý jednací den 35. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás srdečně vítám.

Prosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami a sdělili mi - stejně tak jako pan kolega Vlček, který mi oznámil, že má náhradní kartu č. 4 - kdo má náhradní kartu.

Sděluji, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali poslanci Václav Klaus, Monika Horáková - oba zahraniční cesta, nicméně každý zvlášť, Josef Houzák - léčení, Jan Kasal - nemoc, Jiří Patočka - léčebný pobyt. Z vlády se omlouvá ze zdravotních důvodů ministr Karel Březina, z důvodu zahraniční pracovní cesty ministr Pavel Dostál a taktéž ministr Miloš Kužvart.

Dnes budeme projednávat zbývající body schváleného pořadu. Těmito body jsou 83, 76, 65 a 86.

 

Vítám zde paní senátorku Danielu Filipiovou, která bude reprezentovat Senát v případě prvního z uvedených bodů, kterým je

 

83.
Návrh zákona o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod,
přírodních léčebných lázních a lázeňských místech
a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon)
/sněmovní tisk 700/4/ - vrácený Senátem

 

Usnesení, jímž Senát návrh zákona vrátil s pozměňovacími návrhy, jsme obdrželi jako sněmovní tisk 700/5.

Prosím, aby se za navrhovatele k předloženým pozměňovacím návrhům vyjádřil nejprve ministr zdravotnictví Bohumil Fišer.

 

Ministr zdravotnictví ČR Bohumil Fišer: Vážený pane předsedající, vážená paní senátorko, vážené paní poslankyně a páni poslanci. (Velký hluk v jednací síni.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Promiňte, pane ministře, aby vám na Velikonoce zbyl ještě nějaký hlas, požádám všechny kolegyně a kolegy, aby se pokud možno zklidnili, aby ministr zdravotnictví nemusel vyhledat otorinolaryngologa.

Prosím předsedu poslaneckého klubu ČSSD pana kolegu Škromacha, jestli by mohl váhou své osobnosti si zjednat klid v řadách svých poslanců.

Prosím, pane ministře.

 

Ministr zdravotnictví ČR Bohumil Fišer: Děkuji. Vzhledem k tomu, že Senát vrátil Poslanecké sněmovně návrh lázeňského zákona s několika pozměňovacími návrhy, chtěl bych především vyjádřit svůj názor na tuto skutečnost.

Senátní pozměňovací návrhy nikterak nemění základní filozofii zákona a upravují jeho znění především po stránce legislativně technické. Pokud bych se přiklonil k návrhu zákona v podobě, v jaké jej Senát vrací Poslanecké sněmovně, je to pouze proto, že senátní pozměňovací návrhy č. 9 a č. 12 upravují terminologii zákona ve vztahu k současnému platnému znění zákona o vodách. Návrh lázeňského zákona vycházel totiž z předpokladu, že vodní a lázeňský zákon budou Parlamentem projednávány společně. U vodního zákona však došlo při projednávání v Poslanecké sněmovně k časovému posunu.

Jsem ale též přesvědčen, že po stránce věcné a při uplatnění zákona v praxi by ani při jeho přijetí v podobě schválené Poslaneckou sněmovnou nevznikaly neřešitelné problémy. Úprava doporučená Senátem je však po stránce legislativní a právní zřejmě přesnější, zejména při vymezení přechodného období pro výkon kompetencí vodohospodářskými úřady do vzniku vodoprávních úřadů podle nového vodního zákona.

Můj postoj k oběma podobám návrhu zákona je tedy v podstatě neutrální, a ponechávám proto plně na sněmovně, zda se přikloní k názoru Senátu, nebo zda potvrdí svoji původní verzi. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Nyní se táži, zda se chce k předloženým pozměňovacím návrhům Senátu vyjádřit zpravodaj výboru pro sociální politiku a zdravotnictví pan kolega Miroslav Ouzký. Ano, prosím, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Ouzký: Pane předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové. Pan předsedající mě trochu zaskočil. Myslel jsem, že nejprve bude vystupovat paní senátorka, ale nicméně dovolte mi říci několik poznámek k pozměňovacím návrhům Senátu.

Souhlasím s panem ministrem, že v některých bodech došlo k legislativnímu zpřesnění, ale bohužel zpřesnění je vcelku nevýznamné k chybám, které se v senátním návrhu objevily. A z nich nejzávažnější mi dovolte obšírněji vysvětlit.

Je to paradoxně záležitost, která se původně lázeňského zákona a minerálních vod netýkala. Jako pozměňovací návrh kolegy Čevely byla tato problematika připojena uměle k tomuto zákonu a kolega Čevela i my, když jsme to schválili, jsme tím chtěli napravit některé naše chyby vzniklé při schvalování živnostenského zákona, kde jsme se touto změnou snažili uvolnit podnikání v této živnosti, tzn. v živnosti, která se zabývá prodejem zdravotnických pomůcek. Senát svou drobnou změnou, a velmi drobnou změnou, tj. nahrazením slůvka "nebo" slůvkem "a", docílil pravého opaku. Docílil toho, že pokud by současní prodejci zdravotnické techniky nechtěli, tak nikdo jiný v této republice již nemá v budoucnu šanci zdravotnickou techniku prodávat.

Dovolte mi přímo odcitovat: tam, kde slůvko "nebo" umožňovalo provoz živnosti tomu, kdo má vzdělání, anebo v praxi v prodeji zdravotnických pomůcek toto slůvko "nebo" nahrazené slůvkem "a" znamená, že např. pro vaši představu... (Velký hluk v sále.)

Pane předsedající, obávám se, že mě vůbec nikdo neposlouchá.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zkuste zpytovat svědomí, pane poslanče, proč tomu tak je. Prosím všechny ctihodné kolegy a kolegyně, aby se zklidnili.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP