(9.10 hodin)

Poslanec Miroslav Ouzký: Věřím kolegyním a kolegům, že po ránu na Velký pátek problematika prodeje zdravotnických pomůcek není to zásadní, co by chtěli dnes řešit. Přesto mi dovolte dokončit.

Úprava Senátem znamená, že i druhoatestovaný kvalifikovaný lékař, ortoped s nástavbovou atestací z protetiky, by si dnes nemohl otevřít prodejnu zdravotnických pomůcek, jelikož nemá praxi jako prodavač. To mi přijde velmi tristní. Proto doufám, že tato sněmovna rozhodne setrvat na svém původním stanovisku.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji vám, pane poslanče. Otevírám rozpravu. Úvodem připomínám, že při novém projednávání návrhu zákona nejsou přípustné pozměňovací návrhy.

Dříve než udělím první slovo, chci vás ještě jednou důrazně požádat o zklidnění. Čím déle bude dnešní jednání probíhat, tím později vyrazíme všichni do svých domovů. Považoval bych to za přirozený projev - nechci říkat čeho - abychom se zasadili o to, aby dnešní jednání bylo co nejkratší. Zaujměte svá místa. Pokud máte něco nesmírně důležitého k projednání, přeneste svá jednání do kuloárů Poslanecké sněmovny.

Otevřel jsem rozpravu. Jako první uděluji slovo paní senátorce Daniele Filipiové.

 

Senátorka Daniela Filipiová: Dámy a pánové, dovolte, abych vás seznámila s pozměňovacími návrhy Senátu k právě projednávanému lázeňskému zákonu, který máte veden pod číslem 700. Nebudu to probírat úplně podrobně. Řeknu jen to, že Senát neměnil podstatu zákona, jak zde řekl pan ministr, Senát se snažil pouze vyčistit tento zákon po stránce legislativní. Týká se to zejména šesti oblastí. Je to uvedeno určitě v informacích, které máte, takže to můžete sledovat se mnou.

Pod bodem číslo 1 a 10 se stanoví výše poplatku za využívání minerálních vod, která musí být přímo stanovena zákonem, a ne jak bylo uvedeno v návrhu lázeňského zákona, že to může být pouze převedeno na vyhlášku.

Další oblast pozměňovacích návrhů: v této oblasti se zpřesňují úpravy vlastního legislativního procesu při stanovení přírodních léčebných lázní ministerstvem.

Třetí oblast vypouští ustanovení, kterými se ukládá povinnost zřizovat podle zvláštního předpisu obecním úřadům lázeňskou komisi, protože tím dochází k nepřímé novele zákona o obcích.

Čtvrtá oblast se týká pravomocí, resp. činnosti referenčních laboratoří, kde se vypuštěním posledního písmene v § 40 písm. e odstraňuje možnost převedení pravomocí ministerstva na referenční laboratoře, což není možné.

Pátá část se vztahuje k tomu, co již tady řekl pan ministr k neexistujícímu zákonu o vodách. Řeší toto jakoby přechodným ustanovením na dobu platnosti lázeňského zákona, než bude platit zákon o vodách.

Poslední bod je onen diskutabilní bod, který tady pan poslanec Ouzký kritizoval. Je to slovíčko "a". Je nepatrné, ale v tomto okamžiku velmi významné. Dovolím si s panem kolegou nesouhlasit. Myslím si, že jak to bylo stanoveno v poslaneckém návrhu, bylo to v rozporu se zákonem 123/2000, o zdravotnických prostředcích, kdy je potřebná praxe na prodej těchto potřeb. V okamžiku, když novelizujeme živnostenský zákon pro výkon funkce balneotechnika, je potřeba, aby i toto bylo v souladu, protože pro výkon funkce balneotechnika je potřeba také praxe při prodeji zdravotnických potřeb.

Dámy a pánové, věřím, že to zvážíte. Věřím, že pozměňovací návrhy odsouhlasíte, protože zákonu prospějí.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, paní senátorko.

Sděluji, že pan kolega Kalousek má náhradní kartu číslo 7, pan kolega Kuneš náhradní kartu číslo 6.

Do rozpravy se přihlásil pan kolega Tomíček. Máte slovo.

 

Poslanec Rudolf Tomíček: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové, dovolte mi jako bývalému zpravodaji tohoto návrhu zákona výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí se k novele, která byla vrácena Senátem s některými připomínkami, také vyjádřit.

Ve své podstatě hlavní věci tady řekla paní senátorka Filipiová ohledně změn, které udělal Senát, a co jej k tomu vedlo.

Dovolím si poznamenat, že stanovení v prvním bodu, kde se hovořilo o výši poplatku za využití minerálních vod, se drželo příliš při zemi. Jinak s tímto názorem souhlasím. Pětikorunová sazba, když si vezmeme, co to má všechno obsahovat, je minimální. Nicméně si myslím, že otázka dalšího vývoje toto upřesní.

Trochu mě mrzí, že zde v Poslanecké sněmovně neprošel názor, aby tyto peníze z využití minerálních vod nebyly poukazovány samosprávě, ale jsou součástí státního rozpočtu. Musíme to vzít v potaz, protože si myslím, že naleziště těchto vod se nacházejí v opuštěných a málo přístupných prostorách poblíž menších až malých obcí. Myslím si, že každá koruna, která by do rozpočtu z toho přišla, byla by pro obec přínosem. Myslím si, že v budoucnosti budeme mít co napravovat.

Co se týče dalšího pozměňovacího návrhu, úpravy a stanovení 90denní lhůty, myslím, že je to v souladu s potřebami obcí a měst, neboť minimální čtvrtletní zasedání obecních a městských zastupitelstev toto kopíruje. Myslím, že toto bylo úplně oprávněné.

Co se týče ustavení lázeňských komisí, víte, že lázně jsou různé velikosti, různého rozsahu, různé důležitosti, a je vhodné, aby obec sama usoudila, kdy potřebuje tuto komisi mít či nikoli.

Také se mi líbí, a myslím, že precizace ustanovení vymezením činnosti pracovníků referenčních laboratořích je plně na místě a dokončuje změny, které jsme v tomto odstavci udělali my v Poslanecké sněmovně, s tím, že domýšlí ještě další detaily.

Co se týče ostatních věcí, bylo tady řečeno vše. Ve své podstatě se jedná o precizaci upravené novely. Domnívám se, že bychom měli vyslovit souhlas se zněním, tak jak byl upraven Senátem.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane kolego. Znovu apeluji na některé kolegy zprava i zleva, aby se věnovali rozpravě.

Kdo se další hlásí do rozpravy? Nikdo. Rozpravu končím.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP