(9.20 hodin)

(pokračuje Langer)

Přistoupíme k hlasování podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. Upozorňuji, že k přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců.

Přednesu usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), podle sněmovního tisku 700/4, ve znění schváleném Senátem podle sněmovního tisku 700/5."

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 320 a ptám se, kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že z přítomných 168 pro bylo 16, proti 136. Konstatuji, že návrh ve znění schváleném Senátem jsme nepřijali.

 

Nyní tedy budeme hlasovat znovu, a to podle § 97 odst. 5 jednacího řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí tohoto usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců. Kvorum bylo nastaveno.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu, podle sněmovního tisku 700/4."

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 321 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Konstatuji, že z přítomných 168 pro návrh hlasovalo 165, proti nikdo. Konstatuji tedy, že tento návrh zákona byl přijat.

 

Děkuji paní senátorce, děkuji panu ministrovi.

 

Budeme pokračovat dále, a to bodem

 

76.
Koncepce politiky vlády vůči příslušníkům romské komunity,
napomáhající jejich integraci do společnosti
/sněmovní tisk 856/

 

Prosím, aby se slova ujal místopředseda vlády Pavel Rychetský a návrh zákona uvedl.

 

Místopředseda vlády ČR Pavel Rychetský: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně a páni poslanci, Koncepce politiky vlády vůči příslušníkům romské komunity, napomáhající jejich integraci do společnosti, vznikala od roku 1998. Prvotní impuls k jejímu vytvoření vzešel ze Zprávy o plnění úkolů plynoucích z vládního usnesení č. 686/1997, jež provázelo tzv. Bratinkovu zprávu.

Meziresortní komise pro záležitosti romské komunity měla uloženo do konce března 1999 předložit návrh Koncepce politiky vlády vůči příslušníkům romské komunity. Tento návrh v dubnu 1999 vláda schválila, přičemž uložila zmocněnci vlády, aby jej do konce roku 1999 rozpracoval a ve variantní podobě předložil vládě. Dne 2. února 2000 vrátila vláda předložený návrh koncepce k dopracování a až po rozsáhlých diskusích dopracovaný a přepracovaný návrh koncepce dne 14. června 2000 schválila.

Za hlavní cíl koncepce lze označit bezkonfliktní soužití romských komunit s ostatní společností. K jeho naplnění si vláda stanovila dílčí priority. Zajištění bezpečnosti Romů, odstranění vnějších překážek, které brání začlenění romských komunit do společnosti, tedy především odstranění všech forem diskriminace, pomoc při odstraňování vnitřních překážek, které brání začlenění romských komunit do společnosti, tedy především odstranění handicapu ve vzdělání a kvalifikaci, sociální povznesení romské komunity, spočívající především ve snížení nezaměstnanosti a zlepšení bytové situace, a konečně vytvoření tolerantního prostředí bez předsudků, v němž příslušnost ke skupině vymezené rasou, barvou pleti, národností či jazykem není důvodem k odlišnému posuzování jedince.

Koncepce vychází z pojetí integrace Romů jako etnické menšiny do české společnosti a konstatuje, že do multikulturní společnosti se lze plnohodnotně integrovat při zachování své kultury, svých tradic, své historie a svého jazyka. Koncepce proto vyjadřuje respekt k romský (?), jeho tradicím a kultuře a směřuje i k podpoře podílu Romů na rozhodování o věcech týkajících se romských komunit, podpoře vzniku romské demokratické reprezentace a k zajištění rozvoje romské kultury a romského jazyka. Vláda současně podporuje emancipační úsilí Romů jako svébytné etnické evropské skupiny s autonomní kulturou.

Do koncepce byl v průběhu diskusí dopracován a doplněn i pohled na asimilaci, tj. počeštění a splynutí s majoritní společností, jako na rovněž přípustnou možnost. I tato cesta může vést k plnohodnotnému občanství. Historická zkušenost však nasvědčuje tomu, že o co více se budou Romové cítit Romy, o to svobodnějšími a plnohodnotnějšími budou občany. Asimilace je jistě možná ze svobodné vůle jednotlivce, kterému v ní nikdo nebude bránit. Především však k ní nesmí být nikdo nucen, jak se dělo před rokem 1989.

Stručná inventarizace.

Koncepce uložila různým ministrům 35 úkolů dílem krátkodobého, dílem dlouhodobého charakteru. Z těch, které již byly splněny, lze uvést úkol MPSV zpracovat Metodický postup při sociální práci se skupinou neplatičů nájemného a úhrady za plnění, poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu - ceny služeb a energií. Je to doporučený postup zabývající se jednak prevencí vzniku problému neplatičů nájemného, jednak řešením problému, pokud nastal. Ministerstvo vnitra ve spolupráci s ministrem práce a sociálních věcí zpracovalo návrh na zřízení funkce koordinátora romských poradců při krajských úřadech. Ve všech okresech byly ustaveny poradní sbory pro integraci romské menšiny a dalších etnických skupin. V těchto sborech pracují romští poradci okresních úřadů, romští asistenti, místní romští aktivisté a na druhé straně pak pracovníci okresních a městských úřadů, úřadů práce, školských úřadů a policie.

Nejdůležitějším koncepčním materiálem, který má vzniknout v rámci plnění úkolů podobného charakteru, je především Strategie pro zlepšení celkové situace vzdělávání romských dětí, zpracovávaná na MŠMT, a Koncepce Ministerstva zahraničních věcí ve vztahu k romské problematice, a Konečně koncepce chráněného bydlení, kterou připravuje Ministerstvo pro místní rozvoj, a to především na řešení krizových jevů, tj. rostoucí marginalizace romských komunit, která vede až k vytváření etnických ghett. Na to by se měla zaměřit nová, aktualizovaná verze koncepce, která má být vládě předložena ke 14. červnu 20001.

Vážené dámy a pánové, koncepce vlády byla projednána ve výboru petičním, který ji usnesením č. 209 ze dne 8. února doporučil Poslanecké sněmovně vzít na vědomí.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji panu místopředsedovi vlády.

Koncepci projednal, jak bylo řečeno, petiční výbor. Jeho usnesení jsme obdrželi jako sněmovní tisk 856/1. Prosím, aby se nyní slova ujal zpravodaj tohoto výboru poslanec František Pejřil.

 

Poslanec František Pejřil: Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, kolegyně a kolegové, Koncepce politiky vlády vůči romské komunitě, napomáhající k jejich integraci do společnosti, byla schválena vládou 14. června 2000. Vláda zadala úkoly k provedení koncepce odpovídajícím ministerstvům, zmocněnci pro lidská práva a přednostům okresních úřadů. V souvislosti s nově vzniklými kraji pak rovněž těmto krajům.

Informace o plnění usnesení vlády si můžeme přečíst ve zprávě, kterou předložil místopředseda vlády a předseda Legislativní rady vlády dr. Pavel Rychetský a zmocněnec vlády pro lidská práva pan Petr Uhl ke dni 31. prosince 2000.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP